Naslov:
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
Uredniki zbirke:
Obdobje:
od 1995
Ključne besede:
antika, arheološka najdišča, arheološke najdbe, arheološke raziskave, prazgodovina, Ptuj, Slovenija, zgodnji srednji vek, Divje babe, fosili, geologija, jamski medved, paleobotanika, paleontologija, paleozoologija, pleistocen, stratigrafija, študije, arheologi, arheozoologija, bibliografije, jubilejni zborniki, paleoklimatologija, Turk, Ivan, živalski ostanki (arheologija), arheološka izkopavanja, Dolenjska, grobišča, halštatska doba, bakrena doba, eneolitik, kolišča, Ljubljansko barje, družba, gospodarstvo, poselitev, železna doba, naselbine, Bela krajina, Kučar (vrh), Podzemelj, zgodnje krščanstvo, gradovi, Kamnik, Mali grad, visoki srednji vek, datiranje, Divje babe I, jamska arheologija, koščene piščalke, moustérien, starejša kamena doba, Notranjska, Razdrto, bronasta doba, Dolnji Lakoš, mlajša bronasta doba, prazgodovinske arheološke ostaline, starejša železna doba, utrjene naselbine, Kobarid, pozna antika, Tonovcov grad, mlajša kamena doba, antično steklo, materialna kultura, posodje, Rimljani, rimsko steklo, steklarstvo, rimske arheološke ostaline, Sermin, Brezovica pri Predgradu, Spaha (arheološko najdišče), 4.-6. st., brunarice, Langobardi, lesene hiše, lončenina, Slovani, Tinje (Loka pri Žusmu), zemljanke, kraške jame, mezolitik, srednja kamena doba, Zalog pri Verdu, Bled, katalogi, alge, biološka raznovrstnost, dendrokronologija, fitocenologija, geomorfologija, jamski sedimenti, kras (geologija), paleoekologija, palinologija, raba tal, tafonomija, Tržaški zaliv, vrtače, družbena struktura, Magdalenska gora, pogrebni obredi, severovzhodna Slovenija, paleolitik, Avstrija, Dular, Janez, Hrvaška, grobovi, Kranj, novi vek, srednjeveške arheološke ostaline, Cvinger, Furlanija-Julijska krajina, Koroška (Avstrija), rimska vojska, rimski imperij, severni Jadran, vojaška zgodovina, vzhodne Alpe, Most na Soči, Ljubljana (okolica), Molnik
Jezik(i):
slovenski
Opis

V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.

 

Naslovi
Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010
Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37.2 • Grobišče Župna cerkev v Kranju

Uredil: Andrej Pleterski
Leto: 2017
Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi
The Iron Age site at Molnik near Ljubljana
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36

Uredila: Sneža Tecco Hvala
Leto: 2017
Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970
Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35.1 • Grobišče Župna cerkev v Kranju

Uredili: Andrej Pleterski, Benjamin Štular, Mateja Belak
Leto: 2016
Železnodobno naselje Most na Soči
Gradbeni izvidi in najdbe
The Iron Age Settlement at Most na Soči
Settlement Structures and Small Finds
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33

Avtorja: Drago Svoljšak, Janez Dular
Leto: 2016
Stična
Železnodobna naselbinska keramika
Iron Age Settlement Pottery
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Avtorica: Lucija Grahek
Leto: 2016
The Roman army between the Alps and the Adriatic
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31

Uredila: Jana Horvat
Leto: 2016
Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30

Uredila: Sneža Tecco-Hvala
Leto: 2014
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2013
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27

Avtor: Janez Dular
Leto: 2013
Dolgoročne spremembe okolja 1
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25

Uredila: Maja Andrič
Leto: 2012
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Najdbe
Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Finds
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24

Avtorici: Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
Leto: 2011
Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Uredil: Anton Velušček
Leto: 2011
Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas
Archaeological Sites of Ptuj
Rabelčja vas
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20

Avtorici: Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič
Leto: 2010
Ormož
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe
Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18

Avtorja: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov
Leto: 2010
Okra
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Ocra
The gateway between the Mediterranean and Central Europe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17

Avtorici: Jana Horvat, Alma Bavdek
Leto: 2009
Mali grad
Visokosrednjeveški grad v Kamniku
High Medieval Castle in Kamnik
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Avtor: Benjamin Štular
Leto: 2009
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi
Najdbe
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled
Funde
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14

Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2008
Hočevarica
Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju
An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Uredil: Anton Velušček
Leto: 2004
Rimsko steklo Slovenije
The Roman Glass of Slovenia
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 7

Avtorica: Irena Lazar
Leto: 2003
Halštatske nekropole Dolenjske
Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6

Avtor: Janez Dular
Leto: 2003
Oloris
Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu
Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Avtorji: Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala
Leto: 2002
Grobišče Župna cerkev v Kranju (2016–)
ISSN: 2536-1880
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010
Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37.2 • Grobišče Župna cerkev v Kranju

Uredil: Andrej Pleterski
Leto: 2017
Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970
Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35.1 • Grobišče Župna cerkev v Kranju

Uredili: Andrej Pleterski, Benjamin Štular, Mateja Belak
Leto: 2016

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1408-5208

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm