Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe
Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit


Avtorja: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov
Leto: 2010


Ormož sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe se je raztezalo na območju, kjer stoji danes mesto. Zraslo je na visoki terasi na levem bregu Drave, ki dela prav pod njegovim vznožjem širok zavoj. Prostor je bil premišljeno izbran, saj ga je proti reki varovala strma ježa, na vzhodu in zahodu pa razmeroma globoka naravna jarka. V pričujoči monografiji so predstavljeni rezultati izkopavanj, ki so v Ormožu potekala med letoma 1974 in 1981: fortifikacijski sistemi, predvsem mogočen okop, ki je na severni strani varoval naselje ter objekti v notranjosti (ognjišča, kurišča, vodnjake in shrambne jame, okoli katerih se je v prazgodovini odvijalo življenje).

V posebnem poglavju je obdelano živalsko kostno gradivo, ki omogoča vpogled v prehrambene navade takratnih ljudi. Zelo pomembna je tudi rekonstrukcija stavb ter rekonstrukcija rastra naselja. Drugi del monografije zavzema katalog gradiva, ki je predstavljeno na 171 tabelah.Kazalo vsebine

 • 1. Uvod / Einleitung
 • 2. Terenski izvidi / Forschungsverlauf
 • 3. Najdbe / Funde
 • 4. Časovna opredelitev naselja / Datierung der Siedlung
 • 5. Prazgodovinski Ormož / Das vorgeschichtliche Ormož
 • 6. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastodobnem in zgodnježeleznodobnem Ormožu: arheozoološki pogled / Economic Specialization and Social Differentiation of the Late Bronze and Early Iron Age Ormož (NE Slovenia): an archaeozoological perspective (Borut Toškan in Janez Dirjec)
 • 7. Katalog najdb / Katalog der Funde
 • 8. Seznam literature / Literaturverzeichnis
 • 9. Prevod
 • Table 1-171 / Tafeln 1-171
 • Prilogi 1 in 2 / Beilagen 1-2

Ključne besede
arheološke najdbe
bronasta doba
halštatska doba
mlajša bronasta doba
prazgodovinske arheološke ostaline
starejša železna doba
utrjene naselbine
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR