Pogled na Razdrto z zahoda. Spredaj Vipavska dolina, zadaj planota Nanos, levo prehod proti Hrušici, desno prehod čez Razdrto (foto: S. Ciglenečki)

Inštitut za arheologijo je bil ustanovljen leta 1972.
Predhodnici sta bili Arheološka komisija (1947-1948) in sekcija za arheologijo Zgodovinskega inštituta SAZU (1948-1972). Že od začetka je bil program dela usmerjen v temeljne raziskave, zlasti arheološko topografijo Slovenije, evidenco arheološkega gradiva, proučevanje antičnih napisov, raziskovanje poselitve in arheološko bibliografijo. Zgodaj so bila organizirana tudi obsežna terenska raziskovanja na ozemlju Slovenije. Sodelavci inštituta so ves čas pripravljali tudi sintetična dela, katerih rezultat je temeljni register arheološke dediščine Arheološka najdišča Slovenije (1975), in več kot petdeset monografskih del. Inštitut ima obsežno knjižnico.


Gradišče nad Knežakom, prikaz digitalnega modela reliefa na podlagi lidarskih podatkov (računalniška obdelava podatkov: Edisa Lozić)

Program dela je usmerjen v temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih. Je večplasten in zaobjema širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp.

Sestavljen je iz več tematskih sklopov: paleolitik in mezolitik, neolitik in eneolitik, bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozna antika, zgodnji srednji vek, epigrafika, ki deluje v okviru centra za epigrafiko, edine tovrstne inštitucije v Sloveniji, in naravoslovne vede v arheologiji, kjer se ukvarjamo s palinologijo, arheobotaniko in arheozoologijo. Pri tem izgrajujemo nacionalno pomembne primerjalne zbirke za arheobotaniko in arheozoologijo ter obenem nadgrajujemo in posodabljamo enako pomembne podatkovne zbirke Arkas, Zbiva in Libera.


Ig, nagrobna stela za Petona in njegovo družino (foto: M. Lukić)

Urejamo osrednjo slovensko arheološko revijo Arheološki vestnik ter monografski seriji Opera Instituti Archaeologici Sloveniae in E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.

***

Bibliografija inštituta od 2019 dalje