Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe
The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds


Avtorja: Janez Dular, Drago Svoljšak
Leto: 2016


Most na Soči sodi med najpomembnejša prazgodovinska najdišča Evrope. Znano je postalo zlasti po veliki nekropoli iz starejše železne dobe, ki so jo raziskovali ob koncu devetnajstega stoletja in na kateri so izkopali čez 6000 grobov.

Hiter razvoj kraja je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vzpodbudil ponovna arheološka izkopavanja. Trajala so enajst let, v tem času pa je bilo na območju današnje vasi temeljito raziskano eno najpomembnejših železnodobnih naselij ne le pri nas temveč tudi na širšem jugovzhodnoalpskem prostoru.

Na začetku monografije je podan geografski oris kraja, temu pa sledi izčrpna zgodovina raziskovanj, ki ji je dodan seznam dosedanjih objav.

V osrednjem delu knjige so predstavljeni gradbeni izvidi šestintridesetih hiš, ki so bile odkrite v vzhodnem predelu današnjega Mosta na Soči.

Besedilo spremlja 229 načrtov in fotografij, ki odlično dopolnjujejo detajlne opise objektov.

V zadnjem delu monografije je na sto tablah predstavljeno drobno gradivo, ki je bilo najdeno v stavbah.

To je doslej najobsežnejša objava kakega železnodobnega naselja, ki daje povsem nova spoznanja o bivalni kulturni železnodobnega človeka na območju Caput Adriae oziroma jugovzhodnih Alp. Iz številnih podatkov, dobljenih z izkopavanji, je bilo moč rekonstruirati tlorisno zasnovo naselja, način gradnje hiš in številne tehnične detajle. Ugotovljeno je bilo, kako so bili zgrajeni drenažni zidovi, škarpe in temelji, pa tudi kakšni so bili podi, lesene konstrukcije sten, odtočni jarki in jame, v katerih so se odvijali različni proizvodni procesi (npr. metalurgija, lončarstvo).

Med drobnim gradivom prevladuje seveda lončenina, vendar pa so bili odkriti tudi številni kamniti, koščeni in kovinski predmeti. Slednji so še posebej pomembni, saj je moč z njimi natančno datirati objekte, hkrati pa kažejo na visoko tehnološko znanje takratnih obrtnikov.

***

Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises

Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the IdrijcaKazalo vsebine

 • Geografski oris / Geographic outline
 • Zgodovina raziskovanj / History of research
  • Odkritje / Discovery
  • Prvi raziskovalci / The early investigators
  • Obdobje po drugi svetovni vojni / Investigations after World War II
 • Zaščitna izkopavanja Goriškega muzeja 1971–1984 / Rescue investigations by the Goriški muzej between 1971and 1984
  • Metoda izkopavanj/ Excavation method
  • Arheološka ekipa / The archaeological team
  • Arheološki park / Archaeological park
 • Dosedanje objave o železnodobnem naselju na Mostu na Soči / Bibliography of the Iron Age settlement at Most na Soči
 • Gradbeni izvidi / Settlement Structures
  • Hiše 1–36 / Houses 1–36
  • Jarek / Drainage ditch
  • Pot / Path through the settlement
  • Območja z razpršenimi sledmi poselitve / Locations of dispersed habitation traces
 • Katalog najdb / Catalogue of small finds
 • Table 1–100 / Plates 1–100
 • Priloge 1–5 / Appendices 1–5Redna cena
73,00 €

Spletna cena
65,70 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Most na Soči
prazgodovinske arheološke ostaline
Slovenija
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR