Naslov:
Arheološka najdišča Ptuja. Rabelčja vas
Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas
Avtorici:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Na območju Rabelčje vasi, ki zajema slabo tretjino rimskega mesta Petoviona, je bilo v dveh stoletjih več kot 160 arheoloških odkritij in raziskav. V zadnjih štirih desetletjih so tu potekala obsežna zaščitna raziskovanja, ki so razkrila številne prazgodovinske ostanke ter vzhodno, obrtniško četrt antičnega mesta z glavno cesto in razsežnimi grobišči.

Arheološka najdišča so v knjigi predstavljena v obliki kataloga in umeščena na pregledne karte v merilih 1:2500 in 1:5000 ter na podrobne karte v večjih merilih. Katalog je razdeljen po velikih časovnih obdobjih na prazgodovinski, rimski, zgodnjesrednjeveški in poznosrednjeveško-novoveški del. Veliko truda je bilo vloženega v natančno in utemeljeno umestitev na karte ter v povezavo najdišč z omembami v literaturi. Na kratko je predstavljen potek raziskav, opis ostankov ter datacije, ki dosledno temeljijo na že objavljenih podatkih. V zaključnem poglavju je predstavljen razvoj poselitve na območju Rabelčje vasi in na prostoru celotnega Ptuja, od eneolitika do zgodnjega srednjega veka.

Knjiga je v celoti slovenska, uvodna in zaključna poglavja pa so prevedena v angleščino.

Kazalo vsebine
  • Predgovor / Foreword
  • Oris preteklosti Ptuja do zgodnjega srednjega veka / An outline of the history of Ptuj up to the Early Medieval period
  • Karte arheoloških najdišč Ptuja in topografski pregledi / Maps of archaeological sites in Ptuj and topographic reviews
  • Prostor Rabelčje vasi / The area of Rabelčja vas
  • Pregled raziskovanj in naključnih najdb v Rabelčji vasi / An overview of the research and accidental finds in Rabelčja vas
  • Katalog najdišč / Catalogue of sites
  • Razvoj poselitve / The development of the settlement
  • Dokumentacija / Documentation
  • Literatura / Bibliography
  • Indeks / Index

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-237-5

Specifikacija

trda vezava • 20 × 29 cm • 216 strani • 41 barvnih in 6 črno-belih zemljevidov, načrtov in fotografij, 3 preglednice, 4 barvne priloge

E-objave

ISBN 978-961-254-569-7
(32 MB)