Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi
The Iron Age site at Molnik near Ljubljana


Uredila: Sneža Tecco Hvala
Leto: 2017


Arheološko najdišče na hribu Molnik v zaledju Ljubljane je že dolgo znano. Sistematične raziskave so potekale v 80. in 90. letih dvajsetega stoletja, vodil pa jih je arheolog Ivan Puš, nekdanji sodelavec Mestnega muzeja v Ljubljani. Na samem vrhu hriba so ohranjeni nasipi in naselbinske terase, v bližnji okolici so bili na petih mestih odkriti plani in gomilni pokopi iz starejše železne dobe ter nekaj najdb iz poznejšega časa.

Monografija predstavlja rezultate terenskih raziskav in analiz najdišča, ki je bilo v starejši železni dobi mejna postojanka dolenjske halštatske skupnosti. Opremljena je s številnimi kartografskimi prikazi, načrti, preglednicami in dokumentarnimi fotografskimi posnetki, celoten fond najdb pa je predstavljen v risbah na tablah.

Kulturno-historično ovrednotenje molniških najdb bogati razumevanje dogajanj v obdobju med 8. in 4. st. pr.n.št. na prostoru današnje Slovenije. V tretjem delu knjige je dopolnjeno z rezultati antropoloških, arheoozooloških, arheobotaničnih in radiokarbonskih analiz ter spektrografske analize materiala izbranih predmetov, ki dajejo celovitosti obravnave dodatno težo.

V knjigi so najprej podani geografski okvir in poselitvena slika vzhodnega dela Ljubljanske kotline v železni dobi ter opis arheoloških raziskovanj na Molniku. V nadaljevanju so po posameznih sklopih predstavljena odkritja arheoloških ostalin – naselbinske strukture, grobišča, gomile, grobovi, kostni ostanki in grobni pridatki ter raztresene najdbe.

V drugem delu sledijo analize načina pokopavanja (plani grobovi/pokopi v gomile; žgani/skeletni grobovi), oblik in konstrukcij grobnih jam ter grobnih pridatkov, kot so deli noše, orožje in lončenina; te prvine so ovrednotene s tipo-kronološkega in kulturnega vidika. Interpretirano je stratigrafsko sosledje pokopov in opredeljen časovni razpon grobišč. Izpostavljen je tudi problem značaja posamičnih najdb, ki bi lahko bile ostanki uničenih grobov ali posebnih kultno-daritvenih obredij. Posebna pozornost je namenjena kulturni pripadnosti in družbeni strukturi železnodobnih prebivalcev Molnika ter primerjavam z arheološkimi ostalinami v Ljubljani in najdišči dolenjske halštatske skupnosti, zlasti s pomembnim središčem na bližnji Magdalenski gori pri Šmarju-Sap. Ta razmerja so prepoznavna tako na podlagi grobnih inventarjev kot pogrebnih običajev. Prav v slednjem primeru ima Molnik svojevrstno mesto, saj se v načinu pokopa in grobnih ritualih odražajo povezave tako s prebivalci Ljubljanske kotline (sežiganje umrlih, pokopavanje v plane grobove brez pridajanja orožja), kakor tudi pripadnost mogočni železnodobni skupnosti porečja Krke, za katero so značilni skeletni pokopi v lesenih krstah v okviru družinsko-rodovnih gomil ter prilaganje orožja v grobove moških.

Knjiga je nastala v sodelovanju Inštituta za arheologijo ZRC SAZU in Mestnega muzeja Ljubljana (MGML).Kazalo vsebine

 • Uvod / Introduction (Sneža TECCO HVALA)
 • Topografski oris / Topographic outline (Sneža TECCO HVALA)
 • Potek raziskovanj / History of research (Sneža TECCO HVALA)
 • Naselje na Molniku / Settlement at Molnik (Sneža TECCO HVALA)
 • Grobišča / Cemeteries (Sneža TECCO HVALA)
  • Grobišče Roje na Orlah / The cemetery at Roje near Orle
  • Grobovi z območja Kotarjevega peskokopa / The graves at Kotarjev peskokop
  • Grobišče na Grmadi / The cemetery at Grmada
  • Grobišče v Selski gmajni / The cemetery at Selska gmajna
  • Grobišče v Pleški hosti / The cemetery at Pleška hosta
 • Značilnosti grobišč in načini pokopavanja / Characteristics of the cemeteries and their burials (Sneža TECCO HVALA)
 • Grobovi iz starejšega halštatskega obdobja na Molniku / Graves from the Early Hallstatt period at Molnik (Brina ŠKVOR JERNEJčIč)
 • Grobovi iz mlajšega halštatskega obdobja na Molniku / Graves from the Late Hallstatt period at Molnik (Sneža TECCO HVALA)
 • Raztresene najdbe v gomilah in njihov značaj / Stray finds in the tumuli and their interpretation (Sneža TECCO HVALA, Brina ŠKVOR JERNEJčIč)
 • Kulturna in družbena identiteta / Cultural and social identities (Sneža TECCO HVALA, Brina ŠKVOR JERNEJčIč)
 • Literatura / Bibliography
 • Naravoslovne analize / Natural-scientific analyses
 • Table / Plates 1–44
 • Seznam avtorjev / List of contributors


Še ...Redna cena
43,00 €

Spletna cena
38,70 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Ljubljana (okolica)
Molnik
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR