Okra. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Ocra. The gateway between the Mediterranean and Central Europe


Avtorici: Alma Bavdek, Jana Horvat
Leto: 2009


Delo prinaša temeljno objavo in analizo arheoloških najdišč, ki so bila na območju Razdrtega odkrita in raziskana ob gradnji avtoceste leta 1989. Zaključek pa predstavlja rimske poti čez jugovzhodne Alpe in širši pomen arheoloških najdišč na Razdrtem.

Čez prelaz Razdrto že od davnine potekajo povezave med severnim Jadranom in Apeninskim polotokom na zahodu ter Balkanom in srednjim Podonavjem na vzhodu. Prelaz se je v pozni prazgodovini in zgodnji antiki imenoval Okra in enako ime je nosila gora nad njim.

Na hribu Goli vrh nad prelazom je ležala naselbina iz bronaste dobe.

Na območjih Mandrga in Preval sta na koncu 2. in v prvi tretjini 1. stoletja pr. Kr. stali rimski postojanki, ki nista bili prostorsko povezani z nobeno obstoječo domorodno naselbino in tudi v drobni materialni kulturi ne kažeta stikov z okolico. Ostanke lahko razložimo kot sled rimskih potnikov, ki so se na Razdrtem ustavili za krajši čas, ne gre pa za obsežnejšo naselitev iz območja Italije.

V drugi polovici 1. stoletja pr. Kr. ali v avgustejskem obdobju, ko je bilo območje zahodne Slovenije že dolgo trdno vključeno v rimsko državo, je bila čez prelaz zgrajena cesta, nasuta s peskom. Ob njej so ležali ostanki stavbe.

V 1. stoletju po Kr. je bil tranzitni promet preusmerjen z Razdrtega na Hrušico, kjer je tekla trasa nove ceste. Antični literarni viri po 1. stoletju po Kr. poti čez Okro ne omenjajo več in tudi arheološki sledovi na Razdrtem so po sredini 1. stoletja po Kr. izredno skromni.Kazalo vsebine

Kratice / Abbreviations

Predgovor / Foreword

Geografski in zgodovinski oris Pivške kotpne in Razdrtega / Geographic and historic representation of Razdrto and the Pivka basin

Antični pisni viri o Okri / Literary sources on Ocra

Arheološka najdišča na območju Razdrtega / Archaeological sites in Razdrto and its vicinity

Zaščitne arheološke raziskave leta 1989 / 1989 rescue archaeological excavation

Goli vrh

 • Metoda terenskega dela / Fieldwork method
 • Terenski izvid / Fieldwork results
 • Časovna opredelitev predmetov / Chronology of the objects
 • Sklep / Conclusions

Mandrga

 • Metoda terenskega dela / Fieldwork method
 • Terenski izvid / Fieldwork results
 • Analiza struktur / Analysis of structures
 • Analiza drobnih najdb / Small finds analysis
  • Relativna kronologija 2. in 1. st. pr. Kr. / Relative chronology for 2nd and 1st century BC
  • Kovinski predmeti / Metal objects
  • Steklo /
  • Keramika / Pottery
 • Interpretacija / Interpretation

Preval

 • Metoda terenskega dela / Fieldwork method
 • Terenski izvid / Fieldwork results
 • Analiza struktur / Analysis of structures
 • Analiza drobnih najdb / Small finds analysis
  • Kurišče v kvadrantu D11 / Burnt surface in quadrant D11
  • Ruševina obcestne stavbe / Destruction layer of a roadside building
  • Jarek 1 / Ditch 1
  • Drenaža / Drainage
  • Površinske najdbe / Surface finds
 • Interpretacija / Interpretation

Zaključek: Razdrto, Okra in poti čez Alpe / Conclusions: Razdrto, Ocra and routes leading across the Alps

 • Bronasta in starejša železna doba na Notranjskem / The Bronze and Early Iron Age in the Notranjska region
 • Mlajša železna doba na Notranjskem / Late Iron Age in the Notranjska region
 • Rimljani na vznožju jugovzhodnih Alp / Romans at the foothills of the southeastern Alps
 • Rimski sledovi na Notranjskem / Roman traces in the Notranjska region
  • 2. st. pr. Kr. / 2nd century BC
  • Poznolatenska doba / Late La Tène period
  • Razdrto v latenskem obdobju / Razdrto in the La Tène period
 • Poti čez jugovzhodne Alpe v 2. in 1. st. pr. Kr. / Routes across the southeast Alps in the 2nd and 1st centuries BC
  • Rimske ceste v Furlanski nižini / Roman roads in the Friuli Plain
  • Poti čez Karnijske Alpe / The routes across the Carnic Alps
  • Pot ob Nadiži in Soči / The route along the Nadiža and Soča rivers
  • Poti čez Alpe in Razdrto / The routes across the Alps and Razdrto
 • Razdrto v zgodnjecesarskem obdobju / Razdrto in the Early Imperial period
 • Nova cestna mreža od avgustejskega obdobja dalje / The new road network from the Augustan period onwards
 • Razdrto v pozni rimski dobi / Razdrto in the Late Roman period

Literatura / Bibliography

Katalog / Catalogue

 • Uvod / Introduction
 • Keramične zvrsti / Ceramic fabrics
 • Opisi predmetov / Description of the objects
  • Prevodi / Translations
  • Kratice / Abbreviations
  • Goli vrh
  • Mandrga
  • Preval

Table / Plates

Priloga / Appendix


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Notranjska
Razdrto
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR