Naslov:
Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Resnikov prekop pri Igu je dobro poznano arheološko najdišče, ki ga je pred dobrimi štirimi desetletji v večjem obsegu raziskoval prof. Josip Korošec. Leži na območju s pestro geološko in arheološko zgodovino. Naselbina je uvrščena v t. i. savsko skupino in naj bi živela v 46. stoletju pr. Kr. Najkasneje v 1. tisočletju pr. Kr. je čez prazgodovinsko najdišče tekla tekoča voda, ki je odplavila veliko prazgodovinskih kulturnih ostankov.

V knjigi štirinajst avtorjev v desetih poglavjih predstavlja izsledke sondiranj, ki jih je leta 2002 opravila ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Seznanimo se lahko z arheološkim najdbami iz 5. tisočletja pr. Kr., pa tudi s posamičnimi najdbami iz rimske dobe, z rezultati sedimentoloških in palinoloških raziskav, z raziskavo fitolitov, s preučevanjem smeri vodnih tokov, z raziskavo makrorastlinskih ostankov, z dendrokronološkim raziskovanjem in z raziskovanjem sesalskih ter ptičjih kostnih ostankov.

Knjiga je izšla ob 130. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju. Poglavja so v slovenskem jeziku s prevodi ali obširnimi povzetki v angleščini.

***

OIAS s predstavljenimi rezultati multidisciplinarnih raziskav koliščarske poselitve Ljubljanskega barja:

  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
  • Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC

"

Kazalo vsebine

Spremna beseda in zahvala / Preface and Acknowledgements

Anton VELUŠČEK: Uvod / Introduction

Anton VELUŠČEK: Resnikov prekop - sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov Prekop - Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification

Dragomir SKABERNE, Ana MLADENOVIČ: Sestava odlomka ogrličnega obročka z arheološkega najdišča Resnikov prekop na Ljubljanskem barju / The Composition of a Fragment of a Necklace Ringlet from the Archaeological Site at Resnikov Prekop in the Ljubljansko Barje

Janez TURK: Ugotavljanje paleoekoloških sprememb na Ljubljanskem barju v holocenu na primeru sedimentov z Resnikovega prekopa / Determining the Palaeoecological Changes in the Ljubljansko Barje during the Holocene. Case Study: Sediments from Resnikov Prekop

Jernej PAVŠIČ: Poskus ugotavljanja smeri talnih tokov na Ljubljanskem barju / Experiment in Tracing the Direction of Benthal Currents in the Ljubljansko Barje

Maja ANDRIČ: Ali lahko analiza pelodnega zapisa v kulturni plasti arheološkega najdišča pove, kakšna vegetacija je rasla v okolici? Primer: Resnikov prekop / Does Pollen Record in Archaeological ’Cultural Layer’ tell Us what Vegetation was growing around the Settlement? Case Study: ’Resnikov Prekop’

Alexandra A. GOLYEVA: Paleoekološka rekonstrukcija na osnovi biomorfne analize. Primer: Resnikov prekop / Palaeoecological Reconstructions based on the Biomorphic Analysis. A Case Study: Resnikov Prekop

Katarina ČUFAR, Tjaša KORENČIČ: Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje / Investigations of Wood from Resnikov Prekop and

Radiocarbon Dating

Metka CULIBERG: Rastlinski ostanki z arheološkega najdišča Resnikov prekop / Plant Remains from the Archaeological Site at Resnikov Prekop

Franc JANŽEKOVIČ, Vesna MALEZ: Ptičji ostanki (Aves) s koliščarske naselbine Resnikov prekop pri Igu na Ljubljanskem barju / Bird Remains (Aves) from the Pile-Dwelling Settlement at Resnikov Prekop near Ig in the Ljubljansko Barje

Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC: Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of Mammal Fauna at Resnikov Prekop, Ljubljansko Barje

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-40-X

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 156 strani • 88 črno-belih fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov