Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr.
Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC


Uredil: Anton Velušček
Leto: 2009


V knjigi so predstavljeni rezultati multidisciplinarnih raziskav na koliščarskih naselbinah Stare gmajne, Veliki Otavnik Ib in Blatna Brezovica. Posebna poglavja so posvečena sedimentološkim in dendrokronološkim raziskavam, arheološkim najdbam, med katerimi izstopajo leseno kolo z osjo in ostanki preje, in analizam surovin za glajena kamnita orodja in žrmlje.

Tretje delo, v katerem mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom sodelavcev Inštituta za arheologijo ZRC SAZU iz Ljubljane poglobljeno obravnava problematiko koliščarske poselitve Ljubljanskega barja, predstavlja rezultate raziskav koliščarskih naselbin Stare gmajne, Blatna Brezovica in Veliki Otavnik Ib, tj. naselbin iz 2. polovice 4. tisočletja pr. Kr.

V zborniku je redstavljno terensko delo in arheološko gradivo. Opravljena je bila tipološka analiza keramike z dveh najdišč, in sicer s Starih gmajn in Blatne Brezovice. Na omenjenih najdiščih so bile opravljene tudi sedimentološke analize profilov. Nasprotno pa so bile dendrokronološke raziskave opravljene na vseh treh najdiščih, na Starih gmajnah in Blatni Brezovici celo v kombinaciji z radiokarbonskim datiranjem.

Veliko pozornosti je posvečeno posebej pomembnim najdbam in njihovemu preučevanju: lesenemu kolesu z osjo, dvema drevakoma in o raziskavah manjših lesenih predmetov, kot so različna toporišča in otroški lok. Opravljene so bile analize talilnih posod, surovin in iskanje izvora kamnitih sekir in kamnite talilne posode, surovin in iskanje izvora žrmelj, koščenih in rogovinastih artefaktov ter raziskava, konzerviranje in restavriranje barjanske preje, ki je stara približno 5100 let in edinstvena najdba te vrste in starosti pri nas.

Najdišče Stare gmajne pri Verdu je bilo poseljeno dvakrat, prvič v poznem 34. stoletju pr. Kr. in drugič v drugi polovici 32. stoletja pr. Kr. Naselbini sta bili postavljeni v močvirju, najverjetneje ob robu jezera, kar velja tudi za Blatno Brezovico, ki datira na začetek 31. stoletja pr. Kr. ter koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib in mlajša naselbina na Starih gmajnah.

***

OIAS s predstavljenimi rezultati multidisciplinarnih raziskav koliščarske poselitve Ljubljanskega barja:

  • Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje
  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje


Kazalo vsebine

Spremna beseda in zahvala / Preface and acknowledgements

1. Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era (Anton VELUŠČEK)

2. Sedimentološka metoda ugotavljanja paleookoljskih razmer na Ljubljanskem barju, primer Starih gmajn / Sedimentological method for determination of palaeoenvironmental conditions at the Ljubljansko barje. Case study: Stare gmajne (Janez TURK & Aleksander HORVAT)

3. Koliščarska naselbina Stare gmajne pri Verdu / Stare gmajne pile-dwelling settlement near Verd (Anton VELUŠČEK)

4. Sedimentološka analiza profila z najdišča Blatna Brezovica / Sedimentological analysis of the profile from the site Blatna Brezovica (Janez TURK & Aleksander HORVAT)

5. Koliščarska naselbina Blatna Brezovica / Blatna Brezovica pile-dwelling settlement (Anton VELUŠČEK)

6. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri / Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra (Andrej GASPARI, Katarina ČUFAR, Miran ERIČ & Tjaša TOLAR)

7. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica / Dendrochronological research at the pile-dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica (Katarina ČUFAR, Anton VELUŠČEK, Tjaša TOLAR & Bernd KROMER)

8. Prazgodovinsko leseno kolo z osjo s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju / Prehistoric wooden wheel with an axle from the pile-dwelling Stare gmajne at the Lljubljansko barje (Anton VELUŠČEK, Katarina ČUFAR & Martin ZUPANČIČ)

9. Drevaka s koliščarske naselbine Stare gmajne na Ljubljanskem barju / Logboats from the pile-dwelling settlement Stare gmajne at the Ljubljansko barje (Anton VELUŠČEK, Dejan VERANIČ & Katarina ČUFAR)

10. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu / Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd (Tjaša TOLAR & Martin ZUPANČIČ)

11. Analize površja talilnih posod s Starih gmajn na Ljubljanskem barju / Analyses of surface of crucibles from Stare gmajne at the Ljubljansko barje (Zoran MILIĆ & Anton VELUŠČEK)

12. Izmenjava in oskrbovalne strategije na Ljubljanskem barju v 4. tisočletju pr. Kr. na podlagi arheometričnih raziskav kamnitih orodij / cambi e strategie di approvvigionamento nel Ljubljansko barje del IV millennio a.C. dedotti dallo studio archeometrico di manufatti in pietra (Federico BERNARDINI, Emanuela MONTAGNARI KOKELJ, Gabriella DEMARCHI & Antonio ALBERTI)

13. Petrološka sestava in izvor kamnitih najdb z najdišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Petrologic composition and origin of stone finds from the sites Stare gmajne and Blatna Brezovica (Janez TURK)

14. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Bone, antler and teeth artefacts from the copper age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica (Borut TOŠKAN)

15. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja / Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn (Gojka PAJAGIČ BREGAR, Anton VELUŠČEK, Tjaša TOLAR, Matija STRLIČ, Vili BUKOŠEK, Jana KOLAR & Igor RAVBAR)

16. Literatura / References (uredil / edeted by Anton VELUŠČEK)

17. Avtorji / Contributors

Priloge / Appendices


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
kolišča
Ljubljansko barje
naselbine
neolitik
prazgodovina
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR