Naslov:
Zalog pri Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Zalog near Verd. Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Organizirane podvodne raziskave barjanskega dela reke Ljubljanice s pritoki so pokazale, da gre za nesporno enega najzanimivejših arheoloških kompleksov pri nas. Najdbe iz rečnih strug in bregov pričajo o bližnjih naselbinah, grobiščih, utrdbah, nadzornih točkah ali kultnih mestih ter skupaj s plovili in drugimi sledovi izrabe vodnega prostora dopolnjujejo poznavanje fenomena Ljubljanskega barja kot kulturne krajine in njegove dinamike, ki se je od starejših obdobij prazgodovine naprej tesno prepletala z naravnimi spremembami okolja.

Knjiga prinaša celovito objavo raziskav bogatega najdišča Zalog pri Verdu, ki je bilo odkrito julija 2004 v strugi Ljubije (prvega desnega pritoka Ljubljanice). Gre za prvo kamenodobno najdišče pri nas, ki je bilo raziskano z metodami podvodne arheologije. Radiokarbonska analiza vzorcev kosti in lesenih struktur je pokazala, da gre za ostanke lovsko-nabiralniške skupnosti iz obdobja zgodnjega holocena (sredina 8. tisočletja pr. n. št.), kar najdišče v Zalogu uvršča med najstarejše zanesljivo datirane sledove človekove prisotnosti na Ljubljanskem barju. Najdišče označujejo številna orodja iz kamna, kosti in rogovine ter pojav izolirane ženske lobanje.

Kazalo vsebine

Predgovor / Preface

1. Podvodne arheološke raziskave struge Ljubije v Zalogu pri Verdu. Odkritje, metodologija raziskav in geomorfološke značilnosti najdišča / Underwater archaeological research in the bed of the Ljubija stream at Zalog near Verd. Discovery, research methodology and geomorphologic characteristics of the site (Andrej GASPARI, Mira ERIČ)

2. Geološki in pedološki pregled sedimentov iz jedrnikov / Geological and pedological analysis of sediments from core samples (Tomaž VERBIČ)

3. Paleobotanične raziskave sedimentov / Palaeobotanic research of the sediments (Metka CULIBERG)

4. Kamnita orodja / Stone tools (Boris KAVUR)

5. Petrološka sestava in provenienca kamnitih artefaktov – I. / Petrologic composition and provenance of stone artefacts – I. (Aleksander HORVAT)

6. Artefakti iz kosti in jelenovih rogovij / Artefacts of bone and red deer antler (Andrej GASPARI)

7. Antropološka analiza lobanje / Anthropological analysis of the cranium (Zdravka HINCAK, Marija ŠTEFANČIČ)

8. Veliki sesalci / Large mammals (Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC)

9. Ostanki ptic / Bird remains (Franc JANŽEKOVIČ, Vesna MALEZ)

10. Ostanki rib / Fish remains (Marijan GOVEDIČ)

11. Zalog pri Verdu. Bazni tabor lovcev na obrežju jezera? / Zalog near Verd. Hunters’ base camp on the shores of a lake? (Andrej GASPARI, Boris KAVUR)

12. Bronastodobne najdbe iz potoka Ljubija pri Verdu / Bronze Age finds from the Ljubija Stream near Verd (Andrej GASPARI)

13. Literatura / Literature

14. Seznam avtorjev / List of authors

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-57-4

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 233 strani • 37 barvnih in 99 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov