Naslov:
Halštatske nekropole Dolenjske
Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi je predstavljenih štiriinpetdeset halštatskih nekropol Dolenjske, ki so nadvse pomembne za proučevanje poselitvenih in družbenih struktur starejše železne dobe. Objavljeni so tako topografski viri kot celotno izkopano gradivo, med katerim so tudi unikatni kosi. Delo je pomembno tudi z vidika proučevanja naše kulturne dediščine, saj je postalo gradivo z objavo dostopno širši strokovni javnosti.

Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem je podan zgodovinski pregled raziskovanja halštatskih gomil od njegovih začetkov do prve svetovne vojne. Gre pravzaprav za temeljno študijo o zgodovini arheologije na Slovenskem, saj je v njej predstavljen tudi razvoj muzejstva, spomeniškovarstvene službe in strokovno-znanstvenih prizadevanj takratnih raziskovalcev. Tekst spremljajo številne slike doslej neobjavljenih dokumentov, ki jih hranijo v glavnem tuji muzeji in arhivi.

Drugi del je posvečen kronološkim problemom in kulturnohistoričnemu prikazu dolenjskih halštatskih nekropol, ki se lahko po svojem bogastvu in pomembnosti povsem enakovredno primerjajo s sočasnimi grobišči sosednjih dežel. Prav gradivo iz gomilnih grobišč je namreč tista osnova, na kateri je bil utemeljen pojem jugovzhodnoalpske halštatske kulture, ki je bila v prvem tisočletju pr. Kr. ena najbolj razvitih kultur takratne Evrope.

V tretjem delu knjige so predstavljene nekropole in sicer z natančnim opisom vsakega najdišča, kratko zgodovino raziskav ter katalogom izkopanega gradiva.

Kazalo vsebine
Še ...

Majnarić Pandžić Nives, J. Dular: Halštatske nekropole Dolenjske (Opera Inst. Arch. Slov. 6, Lj. 2003), Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 20/2003, 2003, 165-166.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-97-9

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 272 strani • 149 črno-belih slik, 92 tabel