Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku
Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum


Avtorji: Slavko Ciglenečki, Tina Milavec, Zvezdana Modrijan
Leto: 2020


V monografiji so predstavljeni rezultati dveletnih izkopavanj (1982 in 1983) na utrjeni poznoantični višinski naselbini Korinjski hrib nad Velikim Korinjem v Suhi Krajini, kjer so bili raziskani ostanki petih obrambnih stolpov in zgodnjekrščanske cerkve. Naselbina je bila že v začetku prepoznana kot vojaška postojanka in je kot taka predstavljala izjemo v vzhodnoalpskem prostoru. Taka opredelitev je zato vzbudila tudi nekatere dvome o njeni pravilnosti. Omenjene dileme so − poleg geografskega orisa in zgodovine raziskav − predstavljene v uvodnem delu. Sledi obsežen sklop, ki v tekstu in z bogatim slikovnim gradivom predstavi terenske izvide izkopavanj stolpov, cerkve in pripadajočega manjšega grobišča. Obsežno poglavje je posvečeno interpretaciji arhitekturnih ostankov (stolpi, cerkev, utrdba kot celota). V zakjučku je obravnavana še prazgodovinska poselitev ter rezultati strukturnega pregleda danes porušene cerkvice sv. Jurija tik pod utrdbo.

***

Številno odkrito drobno gradivo omogoča časovno opredelitev postojanke in rekonstrukcijo vsakdanjega življenja. Ostanki nakita tako dokazujejo, da so v naselbini živele tudi ženske, kar potrjuje tudi analiza odkritih skeletnih ostankov. Številno železno orodje kaže, da je bila naselbina v veliki meri samooskrbna. To potrjuje tudi velika količina odkrite grobe keramike lokalnega izvora. Nasprotno pa uvožena keramika potrjuje trgovske vezi s Sredozemljem. Novci (med njimi dva vzhodnogotska in dva bizantinska) poleg časovne postavitve zadnje faze postojanke v sredino 6. st. deloma nakazujejo tudi etnično pripadnost posadke. Vse odkrite najdbe so predstavljene kataloško in v risbah. Drobne najdbe sicer kažejo več obdobij poselitve. Prvo, od katerega arhitekturni ostanki niso bili najdeni, sodi v 3. stoletje - verjetneje v njegovo drugo polovico. Drugo obdobje lahko postavimo v čas druge polovice 4. in začetka 5. st., ko lahko že domnevamo prvo stalno poselitev postojanke. Najbolj intenzivna je bila poselitev v obdobju konca 5. in v. 6. st. V ta čas sodijo tudi ostanki zidane arhitekture (stolpi, cerkev).

Obsežno poglavje je posvečeno interpretaciji arhitekturnih ostankov (stolpi, cerkev, utrdba kot celota). Na podlagi zbranega bogatega primerjalnega gradiva iz vzhodnih Alp, Dalmacije in balkanskih provinc je zadnja faza postojanke postavljena v kontekst Justinijanovega utrjevanja prostora po končani rekonkvisti po letu 536.

V zakjučku je obravnavana še prazgodovinska poselitev hriba in njegove okolice, ki je bil zaradi ugodne strateške lege poseljen v bakreni in mlajši bronasti dobi ter poznem latenu. Predstavljeni so tudi rezultati strukturnega pregleda danes porušene cerkvice sv. Jurija tik pod utrdbo.Kazalo vsebine

 • Predgovor / Foreword (Slavko CIGLENEČKI)
 • 1. Uvod / Introduction
  • Geografski oris / Geographical Outline (Tina MILAVEC)
  • Zgodovina raziskav / History of Research (Slavko CIGLENEČKI)
  • Literatura / Bibliography
 • 2. Terenski izvid / Field report (Zvezdana MODRIJAN, Slavko CIGLENEČKI)
  • Stolpi / Towers
  • Cerkev / Church
  • Sonde / Trial trenches
  • Grobišče / Burial ground
 • 3. Nekeramične najdbe / Non-pottery finds (Tina MILAVEC)
  • Kovinske in rožene najdbe / Metal and antler finds
  • Steklene najdbe / Glass finds
  • Kovinske, rožene in steklene najdbe − sklep / Metal, antler and glass finds − conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 4. Keramika / Pottery (Zvezdana MODRIJAN)
  • Uvožena keramika / Imported pottery
  • Groba keramika / Coarse ware
  • Zaključek / Conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 5. Numizmatične najdbe / Numismatic finds (Peter KOS)
  • Keltski novci / Celtic coins
  • Rimski novci / Roman coins
  • Vzhodnogotski in bizantinski novci / Ostrogothic and Byzantine coins
  • Katalog / Catalogue
  • Literatura / Bibliography
 • 6. Antropološka analiza skeletnih grobov z najdišča Korinjski hrib/ Anthropological analysis of skeletal graves from Korinjski hrib (Mateja KOVAČ)
  • Uvod in metode dela / Introduction and work methods
  • Rezultati / Results
  • Zaključek / Conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 7. Živalski ostanki / Animal remains (Borut TOŠKAN)
  • Material in metode / Materials and methods
  • Taksonomija / Taxonomy
  • Razpršenost živalskih ostankov v prostoru / Spatial Dispersion of Animal Remains
  • Diahrone spremembe / Diachronical Changes
  • Sklep / Conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 8. Razprostranjenost najdb po objektih / Small finds in contexts (Tina MILAVEC, Zvezdana MODRIJAN)
 • 9. Obrambni stolpi kot temeljni element obrambe na Korinjskem hribu / Defence towers as the basic element of defence at Korinjski hrib (Slavko CIGLENEČKI)
 • 10. Cerkev na Korinjskem hribu in poznoantična cerkvena arhitektura v vzhod­nih Alpah, Dalmaciji in na severnem Balkanu / The church at Korinjski hrib and late antique church architecture in the eastern Alps, Dalmatia, and the northern Balkans (Zvezdana MODRIJAN)
  • Uvod / Introduction
  • Vzhodni zaključek in prezbiterij / The eastern end and the presbyter
  • Ladja / The nave
  • Severni stranski prostor − baptisterij / The eastern end and the presbyter
  • Narteks / The nartex
  • Oprema in izgled cerkve / Church fittings and appeearance
  • Zaključek / Conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 11. Grobišče / Cemetery (Tina MILAVEC)
  • Grobnica / The Tomb
  • Sklep / Conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 12. Namen utrdbe Korinjski hrib in pregled zadnjih antičnih utrdb z vojaškimi nalogami / The function of the Korinjski hrib fort and an overview of the last antique forts with military tasks (Slavko CIGLENEČKI)
  • Prepoznavanje funkcije Korinjskega hriba in sorodnih utrdb v 6. st. / Recognising the Function of Korinjski hrib and Similar Forts of the 6th Century
  • Zaključek / Conclusion
  • Literatura / Bibliography
 • 13. Prazgodovinske sledi na Korinjskem hribu in pri Malem Korinju / Prehistoric traces at Korinjski hrib and near Mali Korinj (Lucija GRAHEK)
  • Najdbe iz bakrene in bronaste dobe / Finds from the Copper and Bronze Ages
  • Najdbe iz železne dobe / Finds from the Iron Age
  • Poselitev pri Malem Korinju / Settlement near Mali Korinj
  • Sklep / Conclusion
  • Katalog / Catalogue
  • Literatura / Bibliography
 • 14. Stara cerkev sv. Jurija pri Malem Korinju / The old church of St George (Sv. Jurij) near Mali Korinj (Tina MILAVEC, Darja GROSMAN, Julijana VISOČNIK)
 • 15. Kronologija poselitve Korinjskega hriba / Settlement chronology of Korinjski hrib (Slavko CIGLENEČKI, Tina MILAVEC, Zvezdana MODRIJAN)
 • 16. Povzetek / Summary (Slavko CIGLENEČKI, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)
 • 17. Katalog najdb / Catalogue (Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)
 • Table / Plates
 • Seznam avtorjev / List of contributors
 • Priloga / AppendixRedna cena
49,00 €

Spletna cena
44,10 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
cerkve
Ilirik
Korinjski hrib
pozna antika
Slovenija
vojaške utrdbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR