Telefon:
+386 (0)1 47 06 398
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

  • diploma iz biologije 1999, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz biologije 2002, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz geologije 2004, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za geologijo) Univerze v Ljubljani

Področje preučevanja:

arheozoologija (študij živalskih ostankov z arheoloških najdišč)

Raziskovalni program:

Arheozoološke raziskave

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

Izbrane publikacije

2017−2016

KOVAČ Mateja, TOŠKAN Borut, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia). − Arheološki vestnik 68, 2017, 105-116.

HORVAT Jana, PETERLE UDOVIČ Pavla, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. − Arheološki vestnik 67, 2016, 177-258.

TURK Ivan, TURK Matija, Toškan Borut, Could a cave hyena have made a musical instrument? A reply to Cajus G. Diedrich. − Arheološki vestnik 67, 2016, 401-407.

2015−2014

PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez. Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, str. 333–397.

VOJAKOVIĆ Petra, PORENTA Sašo, TOŠKAN Borut. Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni (New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna). − Arheološki vestnik 65, 2014, str. 101–121.

2013−2012

TOŠKAN, Borut. Ostanki živali = Animal remains. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), et al. Neznana Spaha : Spaha nad Brezovico pri Predgradu, prazgodovinski seliščni prostor in protiturška izvidniška točka : [razstavni katalog] = Unknown Spaha : Spaha above Brezovica pri Predgradu, prehistoric settlement area and anti-Turkish watch spot : [exhibition catalogue]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2013, str. 82-89.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava). − Arheološki vestnik 63, 2012, str. 139–157.

TOŠKAN, Borut. Mali sesalci kot orodje za prepoznavanje paleookoljskega zapisa : vloga tafonomije ali drobni tisk, ki ga ne gre zanemariti = Small mammals as tool to recognise the paleoenvironmental signature : the role of taphonomy or small print, which should not be overlooked. V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012, str. 9-24.

2011−2010

VELUŠČEK Anton, TOŠKAN Borut, ČUFAR Katarina. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju / The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 62, 2011, str. 51–82.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna / Mammalian macrofauna. − V: Modrijan, Zvezdana, Milavec, Tina: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24, 2011, str. 303−388, ilustr.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki / Animal remains. − V: Velušček, Anton (ur.). Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22, 2011, str. 265−281, ilustr. [COBISS.SI-ID 33067053]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov: Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I / Big climatic changes revealed by tiny fossils : palaeoenvironment at the boundary between the Early and Middle Würm in the surroundings of Divje babe I. − V: Toškan, Borut (ur.). Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka / Fragments of Ice Age environments. Proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 2011, 155−179.

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna. V: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, str. 370-372.

TOŠKAN, Borut. Živalski kostni ostanki. V: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010, zv. 1, str. 122-125.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastem in zgodnježeleznodobnem Ormožu : arheozoološki pogled / Economic specialization and social differentiation of the late Bronze and early Iron Age Ormož (NE SLOVENIA): an archaeozoological perspective. − V: Dular, Janez, Tomanič-Jevremov, Ormož: utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 99-121, 203−212.

2009−2008

BAVDEK Alma, MIHEVC Andrej, TOŠKAN Borut, VELUŠČEK Anton. Arheološke najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna jama cave. − Arheološki vestnik 60, 2009, str. 17–31.

TOŠKAN, Borut. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Bone, antler and teeth artefacts from the copper age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica. − V: Anton Velušček (ur. / ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009, 287−307.

TOŠKAN, Borut. Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia) / Mali terestični sesalci (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih plasti Male Triglavce (JZ Slovenija). − Acta carsol., 2009, letn. 38, št. 1, str. 117−133, ilustr. [COBISS.SI-ID 29917485]

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna z bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju / Mammal fauna from Bronze Age site at Mali Otavnik near Bistra in the Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 59, 2008, str. 91−110, ilustr. [COBISS.SI-ID 28898605]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave. − V: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 139−151, 163−167, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28459053]

TOŠKAN, Borut, ŠTULAR, Benjamin.  Pes ali volk?: Analiza kanidnega skeleta iz grobišča na Pristavi. − V: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 153−157, 169−171, ilustr. [COBISS.SI-ID 28459309]

2007

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 193−219, tab., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26952237]

TOŠKAN, Borut. Ostanki velikih sesalcev iz Divjih bab I: stratigrafija, taksonomija in biometrija. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 221−278, ilustr., graf. prikazi, tab., pril. [COBISS.SI-ID 26968877]

TOŠKAN, Borut. Morfometrična študija metapodijev jamskega medveda iz Divjih bab I. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 385−433, ilustr., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 26955821]

2006−2005

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Noteworthy rodent records from the upper pleistocene and holocene of Slovenia = Données remarquables sur les rongeurs du pléistocene supérieur et de l'holocene de Slovénie. Mammalia (Paris), 2006, vol. 70, iss. 1/2, str. 98−105. [COBISS.SI-ID 1195219]

TOŠKAN, Borut. Cave bear metapodials from Divje babe I (Western Slovenia). − V: TSOUKALA, Evangelia S. (ur.). Proceedings of the 12th International Cave Bear Symposium, 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia), (Scientific Annals of the School of Geology, spec. vol. 98). Thessaloniki: Aristotle University of Thassaloniki, Faculty of Science, 2006, str. 147−158, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26910253]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large mammals. − V: GASPARI, Andrej (ur.), Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja / Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), 2006, str. 165−188, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25578029]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. − V: VELUŠČEK, Anton (ur.), Resnikov prekop . Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10), 2006, str. 139−154, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25046317]

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču. − Arheološki vestnik 56, 2005, 91−97, ilustr., graf. prikazi.

2004

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu (Insectivora, Chiroptera, Mammalia) / Small mammals in Viktorjev spodmol (Insectivora, Chiroptera, Mammalia). − V: TURK, Ivan (ur.),nbsp;Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca . Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 114−134, ilustr. [COBISS.SI-ID 22789933]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. − V: TURK, Ivan (ur.), Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca : Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 135−167, tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 22766637]

Vse publikacije (COBISS) >>