Telefon:
+386 (0)1 47 06 398
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

  • diploma iz biologije 1999, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz biologije 2002, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz geologije 2004, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za geologijo) Univerze v Ljubljani

Področje preučevanja:

arheozoologija (študij živalskih ostankov z arheoloških najdišč)

Raziskovalni program:

Arheozoološke raziskave

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

Izbrane publikacije

2018

VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MARELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 69, 2018, 9−68.

2017−2016

KOVAČ Mateja, TOŠKAN Borut, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia). − Arheološki vestnik 68, 2017, 105-116.

HORVAT Jana, PETERLE UDOVIČ Pavla, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. − Arheološki vestnik 67, 2016, 177-258.

TURK Ivan, TURK Matija, Toškan Borut, Could a cave hyena have made a musical instrument? A reply to Cajus G. Diedrich. − Arheološki vestnik 67, 2016, 401-407.

2015−2014

PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez. Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, str. 333–397.

VOJAKOVIĆ Petra, PORENTA Sašo, TOŠKAN Borut. Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni (New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna). − Arheološki vestnik 65, 2014, str. 101–121.

2013−2012

TOŠKAN, Borut. Ostanki živali = Animal remains. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), et al. Neznana Spaha : Spaha nad Brezovico pri Predgradu, prazgodovinski seliščni prostor in protiturška izvidniška točka : [razstavni katalog] = Unknown Spaha : Spaha above Brezovica pri Predgradu, prehistoric settlement area and anti-Turkish watch spot : [exhibition catalogue]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2013, str. 82-89.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava). − Arheološki vestnik 63, 2012, str. 139–157.

TOŠKAN, Borut. Mali sesalci kot orodje za prepoznavanje paleookoljskega zapisa : vloga tafonomije ali drobni tisk, ki ga ne gre zanemariti = Small mammals as tool to recognise the paleoenvironmental signature : the role of taphonomy or small print, which should not be overlooked. V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012, str. 9-24.

2011−2010

VELUŠČEK Anton, TOŠKAN Borut, ČUFAR Katarina. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju / The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 62, 2011, str. 51–82.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna / Mammalian macrofauna. − V: Modrijan, Zvezdana, Milavec, Tina: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24, 2011, str. 303−388, ilustr.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki / Animal remains. − V: Velušček, Anton (ur.). Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22, 2011, str. 265−281, ilustr. [COBISS.SI-ID 33067053]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov: Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I / Big climatic changes revealed by tiny fossils : palaeoenvironment at the boundary between the Early and Middle Würm in the surroundings of Divje babe I. − V: Toškan, Borut (ur.). Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka / Fragments of Ice Age environments. Proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 2011, 155−179.

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna. V: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, str. 370-372.

TOŠKAN, Borut. Živalski kostni ostanki. V: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010, zv. 1, str. 122-125.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastem in zgodnježeleznodobnem Ormožu : arheozoološki pogled / Economic specialization and social differentiation of the late Bronze and early Iron Age Ormož (NE SLOVENIA): an archaeozoological perspective. − V: Dular, Janez, Tomanič-Jevremov, Ormož: utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 99-121, 203−212.

2009−2008

BAVDEK Alma, MIHEVC Andrej, TOŠKAN Borut, VELUŠČEK Anton. Arheološke najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna jama cave. − Arheološki vestnik 60, 2009, str. 17–31.

TOŠKAN, Borut. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Bone, antler and teeth artefacts from the copper age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica. − V: Anton Velušček (ur. / ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009, 287−307.

TOŠKAN, Borut. Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia) / Mali terestični sesalci (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih plasti Male Triglavce (JZ Slovenija). − Acta carsol., 2009, letn. 38, št. 1, str. 117−133, ilustr. [COBISS.SI-ID 29917485]

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna z bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju / Mammal fauna from Bronze Age site at Mali Otavnik near Bistra in the Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 59, 2008, str. 91−110, ilustr. [COBISS.SI-ID 28898605]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave. − V: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 139−151, 163−167, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28459053]

TOŠKAN, Borut, ŠTULAR, Benjamin.  Pes ali volk?: Analiza kanidnega skeleta iz grobišča na Pristavi. − V: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 153−157, 169−171, ilustr. [COBISS.SI-ID 28459309]

2007

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 193−219, tab., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26952237]

TOŠKAN, Borut. Ostanki velikih sesalcev iz Divjih bab I: stratigrafija, taksonomija in biometrija. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 221−278, ilustr., graf. prikazi, tab., pril. [COBISS.SI-ID 26968877]

TOŠKAN, Borut. Morfometrična študija metapodijev jamskega medveda iz Divjih bab I. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 385−433, ilustr., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 26955821]

2006−2005

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Noteworthy rodent records from the upper pleistocene and holocene of Slovenia = Données remarquables sur les rongeurs du pléistocene supérieur et de l'holocene de Slovénie. Mammalia (Paris), 2006, vol. 70, iss. 1/2, str. 98−105. [COBISS.SI-ID 1195219]

TOŠKAN, Borut. Cave bear metapodials from Divje babe I (Western Slovenia). − V: TSOUKALA, Evangelia S. (ur.). Proceedings of the 12th International Cave Bear Symposium, 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia), (Scientific Annals of the School of Geology, spec. vol. 98). Thessaloniki: Aristotle University of Thassaloniki, Faculty of Science, 2006, str. 147−158, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26910253]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large mammals. − V: GASPARI, Andrej (ur.), Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja / Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), 2006, str. 165−188, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25578029]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. − V: VELUŠČEK, Anton (ur.), Resnikov prekop . Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10), 2006, str. 139−154, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25046317]

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču. − Arheološki vestnik 56, 2005, 91−97, ilustr., graf. prikazi.

2004

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu (Insectivora, Chiroptera, Mammalia) / Small mammals in Viktorjev spodmol (Insectivora, Chiroptera, Mammalia). − V: TURK, Ivan (ur.),nbsp;Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca . Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 114−134, ilustr. [COBISS.SI-ID 22789933]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. − V: TURK, Ivan (ur.), Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca : Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 135−167, tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 22766637]

Vse publikacije (COBISS) >>