Skip to main content

Na-kolih - Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

Opis

Projekt Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih) zajema predstavitev in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju UNESCO svetovne dediščine Prazgodovinskih kolišč okoli Alp. Namen projekta je prikazati organsko povezanost ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine na primeru kolišč na Ljubljanskem barju s kombinacijo klasičnih in najsodobnejših interpretacijskih metod in orodij. V ta namen bodo zgrajeni in z interpretacijskimi orodji opremljeni: interpretacijski center, povezovalna (učna) pot in rekonstrukcija koliščarske naselbine.

Interpretacijski center bo namenjen razstavnemu prostoru, kjer bo predstavljena biotska raznovrstnost Ljubljanskega barja ter dediščina kolišč na Ljubljanskem barju. V okviru interpretacije dediščine kolišč bodo obiskovalci seznanjeni s predstavitvijo in varovanjem kulture kolišč, nastanka in razvoja koliščarske kulture na Ljubljanskem barju ter povezovanje s sosednjimi pokrajinami, splošnega pregleda zgodovine raziskav koliščarske dediščine od prvih odkritij do današnjih dni, razvoja naravoslovnih metod raziskovanja kolišč ter vpis kolišč na UNESCO seznam svetovne dediščine. Interpretacija biotske raznovrstnosti pa bo obsegala: geološki razvoj območja, mozaična pokrajina kot pogoj za biotsko raznovrstnost, ohranjanje ključnih habitatnih tipov in ciljnih vrst Natura 2000, pomen območja Natura 2000 za Ljubljansko barje in širše ter ekosistemske storitve Ljubljanskega barja. V razstavo bodo vključeni tudi originalni predmeti, ki so bili najdeni na Ljubljanskem barju, in so datirani v časovni razpon od 5. do 2. tisočletja pr. n. št.

Obiskovalci se bodo od interpretacijskega centra do koliščarske naselbine sprehodili po povezovalni (učni) poti, ki bo opremljena z interpretacijskimi orodji. Ta bodo obiskovalce usmerjala k ogledu naravovarstveno urejenih površin in območij kolišč. Predstavili bomo sobivanje človeka in narave, pokrajino Ljubljanskega barja v preteklosti in pomen ohranitve naravnega okolje za sodobnega človeka. Poudarjen bo pomen naravnih vrednot, varovanja habitatnih tipov in ciljnih vrst Natura 2000. Tudi z zagotavljanjem ohranjanja ekstenzivnih mokrotnih travišč se namreč ohranjajo tudi arheološka mokrotna najdišča.


Ilustracija rekonstrukcije koliščarske vasi (avtor: Atelje Ostan Pavlin).

Koliščarsko naselbino bo sestavljalo pet samostojnih objektov, od katerih bodo trije namenjeni ogledu. Posamezne objekte bo povezovala lesena pot na kolih, ki se nadaljuje v krožno pot okoli ojezerenega območja. Rekonstrukcija bo predstavljala koliščarsko naselbino iz tretjega tisočletja pr. n. št. z značilnim okoljem prazgodovinskih kolišč ob robu vodne površine. V koliščarski naselbini bodo predstavljene raznovrstne dejavnosti, kot so lončarstvo, nabiranje in gojenje rastlin, metalurgija, živinoreja, lov in ribolov ter prevozna sredstva v koliščarski dobi.

Interpretacijo vsebin pripravljata na ZRC SAZU s področja biotske raznovrstnosti Geografski inštitut Antona Melika pod vodstvom dr. Aleša Smrekarja in s področja dediščine kolišč Inštitut za arheologijo pod vodstvom dr. Elene Leghissa.Raziskovalni projekt

Ključne besede
UNESCO
biotska raznovrstnost
kolišče
Ljubljansko barje
dediščina
interpretacija