Skip to main content

Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora

Opis

Nauportus (danes Vrhnika), eno najpomembnejših rimskih naselij na območju jugovzhodnih Alp, je ležal na ključni strateški točki na začetku plovne poti po Ljubljanici in Savi. Vključen je bil v ozemlje kolonije Akvileje ter je tako upravno sodil v X. regijo Italije (Venetia et Histria). Naselje je bilo sorazmerno dobro arheološko in zgodovinsko izvrednoteno, toda zaščitna arheološka izkopavanja na Kočevarjevem vrtu na Vrhniki v letu 2005 so vrgla novo luč na mnoge uveljavljene ugotovitve. Odkriti so bili ostanki stavb in sledovi rabe prostora od zadnjega desetletja pr. n. št. do 4. st. n. št. (odlična stratigrafija, bogato arheološko gradivo in dobro ohranjeni organski ostanki).


Navport: vodnjaki in jarki.

Raziskava je posvečena vprašanju, kako se je rimska civilizacija razširila globoko v notranjost Slovenije. Na podlagi zgodovinskih in epigrafskih virov pripravljamo primerjalno študijo. Opiramo se na analizo zgodnjega obdobja naselbine na Kočevarjevem vrtu (od konca 1. st. pr. n. št. do sredine 1. st. n. št.), v katerem se zrcalijo čas konsolidacije rimske oblasti in procesi romanizacije. Raziskava poteka po naslednjih sklopih:

1. stratigrafija;
2. analiza lesene in zidane arhitekture;
3. analiza drobnega arheološkega gradiva;
4. analiza živalskih kosti;
5. dodatne naravoslovne analize (fitoliti, palinologija, geologija, radiokarbonska datacija);
6. soočenje in povezava rezultatov arheoloških in naravoslovnih raziskav (dendrokronologija, makrobotanika, palinologija, paleozoologija);
7. študija svinčene etikete z omembo kraja Nauportus.


Navport: svinčena etiketa.


Navport: sodi.


Raziskovalni projekt