Skip to main content
Dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica, izr. prof. +386 1 47 06 386

jana.horvat@zrc-sazu.siIzobrazba:

  • diploma iz arheologije 1984, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz rimske provincialne arheologije 1989, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz rimske provincialne arheologije 1994, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

V študijskem letu 1989/1990 izpopolnjevanje na Inštitutu za prazgodovinsko in rimsko provincialno arheologijo na Univerzi Ludvika-Maksimilijana v Münchnu (Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie), prof. dr. Günter Ulbert .

Naziv:

znanstvena svetnica, izr. prof.

Področje preučevanja: 

Rimska doba na jugovzhodnoalpskem prostoru: procesi romanizacije, vojska, poselitvena slika, mesta, manjša naselja, podeželje, visokogorje, materialna kultura

Raziskovalni program:

Procesi romanizacije na območju Slovenije

Soorganiziranje znanstvenih srečanj:

Pedagoško delo:

Uredništvo:

Monografije

HORVAT, Jana, NESTOROVIĆ, Aleksandra. At the heart of Poetovio : Ptuj in the time of the Roman empire. − Ptuj: The Ptuj-Ormož Regional Museum, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXXIX str.), ilustr. ISBN 978-961-6438-85-8. https://pmpo.si/wp-content/uploads/2021/10/OSRCJE-PETOVIONE_KATALOG_WEB_2020_ENG_PDFA.pdf. [COBISS.SI-ID 78602755]

HORVAT, Jana, MUŠIČ, Branko, DOLENC VIČIČ, Andreja, RAGOLIČ, Anja, Arheološka najdišča Ptuja. Panorama / Archaeological sites of Ptuj. Panorama. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41, 2020.

HORVAT Jana, LAZAR Irena, GASPARI Andrej (ur. / eds.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020.

HORVAT, Jana (ur. / ed.), The Roman army between the Alps and the Adriatic. − Opera Instituti archaeologici Sloveniae 31, Studia Alpium et Adriae 1, 2016.

HORVAT, Jana in Andreja, DOLENC VIČIČ, Arheološka najdišča Ptuja. Rabelčja vas = Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 20, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo, 2010.

HORVAT, Jana in Alma, BAVDEK, OKRA. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo = OCRA. The gateway between the Mediterranean and Central Europe, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 17, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo, 2009.

HORVAT, Jana, Sermin : prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri = a prehistoric and early Roman settlement in northwestern Istria, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 3, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo, 1997.

HORVAT, Jana, Nauportus (Vrhnika), Dela 33, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo 16. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1990.

Izbrani članki (pdf):

2022

GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana 2022, Rimsko grobišče Marof na Igu / The Roman cemetery in Marof at Ig (Slovenia). − Arheološki vestnik 73, 199−280; https://doi.org/10.3986/AV.73.07.

2021

ŽERJAL Tina, HORVAT Jana, JANEŽIČ Maja. Ceramic contexts from the territory of present-day Slovenia. – V: P. Visentini, T. Cividini, E. Schindler-Kaudelka, P. Ventura, L'archeologia di un territorio attraverso la ceramica: abitati, produzioni, scambi e commerci nel Friuli romano (Giornata di studio, Udine 22 ottobre 2020), 123–145, Udine 2021. [COBISS.SI-ID 105778435]

ŽERJAL, Tina, HORVAT, Jana, ISTENIČ, Janka. Pottery and other productions in the eastern hinterland of Caput Adriae. V: RIGATO, Daniela (ur.), MONGARDI, Manuela (ur.), VITELLI CASELLA, Mattia (ur.). AdriAtlas 4 : produzioni artiganali in area adriatica : manufatti, ateliers e attori (III sec. a.C. - V sec. d.C.) : atti della Tavola Rotonda di Bologna (23-25 maggio 2019). Bordeaux; Pessac: Ausonius, 2021. Str. 94-109. ISBN 978-2-35613-407-3, ISBN 978-2-35613-408-0. ISSN 2741-1818. [COBISS.SI-ID 72511491]

Bernardini, F., Lenaz D., Horvat, J., Bavdek, A., Ventura, P., De Min, A., Provenance of late Republican Roman pottery from Caput Adriae revealed by non-invasive mineral chemistry of melanitic garnets and other igneous minerals, Periodico di Mineralogia 90, 2021, 29-43.

2019−2020

HORVAT, Jana, NESTOROVIĆ, Aleksandra. Osrčje Petovione: Ptuj v rimski dobi. − Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2020. (spletni vir)

BERNARDINI, Federico, VINCI, Giacomo, HORVAT, Jana, LAVRENČIČ, Lucija, SIBILIA, Emanuela. Protohistoric pastoral landscape in northern Istria revealed by airborne LiDAR: hill forts, enclosures and long linear walls in the Mali Kras plateau (southwestern Slovenia). − Archaeological and anthropological sciences 12, 2020, 1−18, doi: 10.1007/s12520-020-01121-2.

HORVAT, Jana, Nauportus - Vrhnika. − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 93−112.

HORVAT, Jana, Primerjalni pregled manjših rimskih naselij. / Minor Roman settlements – comparative overview − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 403−420.

HORVAT, Jana, Arheološke sledi v slovenskem visokogorju. − Življenje v Alpah: življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina 2020, 11−25.

TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)

ČUFAR Katarina, HORVAT Jana, TOLAR Tjaša, BERDEN Tina, MERELA Maks, Raziskovalni potencial lesa sodov iz rimskih vodnjakov / Research potential of wood of barrels from Roman water wells, Les/Wood 68/1, 2019, 47-60.

HORVAT, Jana, Roman road network and secondary settlements in the hinterland of Caput Adriae, v: C. S. Fioriello, F. Tassaux (ur.), I paesaggi costieri dell’Adriatico tra Antichità e Altomedioevo, Scripta Antiqua 119, AdriAtlas 2, 2019, 77−95.

HORVAT Jana, Inhabiting the high mountains of the south-eastern Alps. Slovenia, Forschungsberichte der ANISA für das Internet 1, 2019 (ANISA FB 1, 2019) www.anisa.at

2016−2018

HORVAT, Jana. Statuettes from Ravelnik near Bovec in the Soča Valley (Slovenia). V: BOUET, Alain (ur.). Bibere, ridere, gaudere, studere, hoc est vivere : hommages à Francis Tassaux, (Aquitania, ISSN 0991-5281, Supplément, 40), (Mémoires, ISSN 1283-2995, 53). Bordeaux: Ausonius. 2018, str. 337−351.

HORVAT, Jana. The storehouses and river port of Nauportus. Römisches Österreich : Jahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie, ISSN 1012-5833, Akten des Symposiums "Horrea" am Institut für Archaölogie des Universität Graz, 1.-2. oktober 2015, 2017, [Jg.] 40, 1−11.

HORVAT, Jana, SAGADIN, Milan. Emonsko podeželje = Emona´s countryside. V: Vičič, Boris (ur.), Županek, Bernarda. Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana 2017, 201−223.

HORVAT, Jana, PETERLE UDOVIČ, Pavla, TOLAR, Tjaša, TOŠKAN, Borut. Območje pristanišča v Navportu = The port area of Nauportus. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2016, 67, str. 177-258, ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 40151597]

HORVAT, Jana, ŽBONA-TRKMAN, Beatriče. The 3rd century military equipment in south-western Slovenia. V: HORVAT, Jana (ur.). The Roman army between the Alps and the Adriatic, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, ISSN 2464-0131, Studia Alpium et Adriae, 31, 1). 1. izd. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016, str. 99-120, zvd., risbe, fotogr. [COBISS.SI-ID 40231469]

2013−2015

HORVAT, Jana. The consolidation of Roman authority in the hinterland of the northern Adriatic. V: MARION, Yolande (ur.), TASSAUX, Francis (ur.). AdriAtlas et l´histoire de l´espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. : actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), (Scripta antiqua, ISSN 1298-1990, 79). Bordeaux: Ausonius, 2015, str. 273-291, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38823981]

HORVAT, Jana. Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region = Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem. V: ISTENIČ, Janka (ur.), LAHARNAR, Boštjan (ur.), HORVAT, Jana (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, str. 171-209, zvd., risbe. [COBISS.SI-ID 38808877]

BERNARDINI, Federico, VINCI, Giacomo, HORVAT, Jana, DE MIN, Angelo, FORTE, E., FURLANI, Stefano, LENAZ, Davide, PIPAN, Michele, ZAO, Wenke, SGAMBATI, Alessandro, POTLECA, Michele, MICHELI, Roberto, FRAGIACOMO, Andrea, TUNIZ, Claudio. Early Roman military fortifications and the origin of Trieste, Italy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 1091-6490. [Online ed.], March 2015, vol. 112, no. 13, str. E1520-E1529, ilustr., zvd., doi: 10.1073/pnas.1419175112. [COBISS.SI-ID 38337069]

HORVAT, Jana. Roman sites in the high altitude areas of Slovenia. V: MAGNANI, Stefano (ur.), MIOR, Paola (ur.), GREGORATTI, Leonardo (ur.). Le aree montane come frontere : spazi d'interazione e connettività : atti del convegno internazionale, Udine, 10-12 dicembre 2009, (Studi di frontiera, 1). 1 ed. [Roma]: Aracne, cop. 2013, str. 141-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 36886317]

2010−2012

HORVAT, Jana. Zgodnjerimska utrjena naselbina na Dolgih njivah na Vrhniki = Early Roman fortified settlement at Dolge njive in Vrhnika. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, 2012, str. 287-292, ilustr. [COBISS.SI-ID 34695725]

Horvat, Jana, Skupek keramike iz prve polovice 1. stoletja iz Navporta  (Assemblage of ceramic ware from the first half of the 1st century AD from Nauportus. – V: I. Lazar, B. Županek (ur.) Emona med Akvilejo in Panonijo, Koper, 2012, 273–299.

ANDRIČ Maja, JAECKS VIDIC Nataša, OGRIN Marija, HORVAT Jana, Paleoekološki podatki o človekovem vplivu ob gozdni meji na planini Klek v Julijskih Alpah (Palaeoecological evidence for human impact at the forest line at Klek in the Julian Alps), Arheološki vestnik 62, 2011, 375–392.

Horvat, Jana, Zupančič, Nina, Raziskave amfor s Sermina (Analysis of the amphorae from Sermin), Argo 53/1, 2010, 82-83.

Horvat, Jana, Kmetič, Dimitrij, Metalografske preiskave železnih predmetov: primer rimskega orožja z Gradu pri Šmihelu (Metallographic analysis of iron objects: the case of the Roman weapons from Grad near Šmihel), Argo 53/1, 2010, 60-62.

Horvat, Jana, First century BC Roman fortifications in the Eastern Alps, v: P. Herz, P. Schmid, O. Stoll (ur.), Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, Region im Umbruch 3, Berlin 2010, 135-159.

Horvat, Jana, The archaeology of Velika planina, v: F. Mandl, H. Stadler (ur.), Archäologie in den Alpen. Alltag und Kult, Forschungsberichte der ANISA 3, Nearchos 19, Haus i. E. 2010, 89-100.

2006−2009

Horvat, Jana, Selected Aspects of Romanisation in Western and Central Slovenia, v: G. Cuscito (ur.), Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria e arco Alpino orientale, Antichità Altoadriatiche 68, Trieste 2009, 355-381.

Horvat, Jana, Early Roman horrea at Nauportus, Mélanges de l'Ecole française de Rome, Antiquité 120/1, 2008, 111-121.

Horvat, Jana, The beginning of Roman commerce along the main route Aquileia - Emona, v: R. Auriemma, S. Karinja (ur.), Terre di mare, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Trieste 2008, 444-453.

Mušič, Branko, Horvat, Jana, Nauportus - an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika. The results of geophysical prospecting using a variety of independent methods / Nauportus - zgodnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na Vrhniki, Rezultati geofizikalne raziskave z več neodvisnimi metodami, Arheološki vestnik 58, 2007, 219-283.

HORVAT, Jana, Arheološki sledovi v slovenskem visokogorju. V: Tone Cevc (ur.), Človek v Alpah. Desetletje (1996-2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, 2006.

2002−2005

HORVAT Jana, Poselitev na Pivškem in v zgornjem toku Reke od pozne bronaste dobe do pozne antike / Settlement in the Pivka area and along the upper course of the Reka river from the Late Bronze Age to the Late Antique period, v: Kras. Poselitev in raba zakraselega sveta zahodne Slovenije v preteklosti / Settlement and the land usage of the karstic world in western Slovenia in the past (Ljubljana 2005) 220−248.

Kmetič, Dimitrij, Horvat, Jana, Vodopivec, Franc, Metallographic examinations of the Roman Republican weapons from the hoard from Grad near Šmihel / Metalografske preiskave rimskega republikanskega orožja iz zaklada z Gradu pri Šmihelu, Arheološki vestnik 55, 2004, 291-312.

HORVAT, Jana et al., Poetovio. Development and Topography. − V: M. Šašel Kos, P. Scherrer (ur.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia, Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, 153-190.

HORVAT, Jana, The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel. Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod Nanosom, Arheološki vestnik 53, 2002, 117-192.

HORVAT, Jana, Arheološki sledovi v slovenskem visokogorju, Kamniški zbornik 16, 2002, 193−202.

HORVAT Jana, Archäologische Zeugnisse im slowenischen Alpengebiet, v: T. Busset, L. Lorenzetti, J. Mathieu (ur.), La culture matérielle - sources et problèmes, Die Sachkultur - Quellen und Probleme, Histoire des Alpes, Storia delle Alpi, Geschichte der Alpen 7, 2002, 117−133.

pred 2000

HORVAT, Jana, Roman provincial archaeology in Slovenia following the year 1965: settlement and small finds, Arheološki vestnik 50, 1999, 215-257.

HORVAT Jana, Colonizzazione preistorica e romana sulle Alpi di Kamnik (Slovenia), v: Studio e consevazione degli insediamenti minori romani in area alpina (Imola 1999) 63−69.

HORVAT Jana, Vorgeschichtliche und römische Besiedlung der Kamniške Alpe (Slowenien), v: Ph. Della Casa (ur.), Prehistoric alpine environment, society, and economy, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 55 (Bonn 1999) 183−188.

Drugo

Ko je bil Ptuj še mlad, Kulturni fokus, Radio Slovenija, 1. program, 19. maj 2023.

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Identifikacija kamnolomov v rimski Panoniji (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
5000 let paše in rudarjenja v Julijskih Alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)
Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)