Skip to main content

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027)

Osnovni Podatki

Opis

Program je usmerjen v temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih. Je večplasten in zaobjema širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp.

Sestavljen je iz več tematskih sklopov. Na področju paleolitika in mezolitika preučujemo dinamiko procesa mikrolitizacije in razvoja mikrolitskih orodnih tipov. Z interdisciplinarno analizo surovine kamnitih orodij ugotavljamo mobilnost. Zanimajo nas kronologija, poselitvena dinamika in življenje v vseh svojih vidikih v neolitiku in eneolitiku. Z interdisciplinarnim raziskovanjem gradimo celovitejšo sliko o poselitvi, življenju in pokopu na širšem osrednjeslovenskem prostoru v bronasti dobi. Zanimajo nas komunikacijski tokovi in procesi centralizacije, dezintegracije ter reintegracije v železni dobi. Preučujemo romanizacijo, kjer se posvečamo vprašanjem vojaške prisotnosti, priseljevanju, novi organizaciji prostora, spremembam v poselitveni sliki, vlogi staroselcev in kronologiji. Razvoj poselitve opazujemo s pomočjo usmerjenih študij mest, manjših naselbin in podeželja. Preučujemo provincialni vsakdan, kot izhaja iz besedil izbranih antičnih virov. Ukvarjamo se bo tudi s krizo imperija, kot izhaja iz epigrafskih spomenikov. Preučujemo spremembo poselitvenega vzorca na prehodu v poznoantično obdobje. Nadaljujemo s študijem razvoja zgodnjega krščanstva in prehoda med pozno antiko ter zgodnjim srednjim vekom. Razvoj zgodnjesrednjeveške poselitve preučujrmo z ekstenzivnim zajemanjem podatkov.

Arheološke analize nadgrajujemo z naravoslovnimi in jih celovito interpretiramo z digitalnimi orodji. Razvijamo nove raziskovalne pristope z interdisciplinarnimi raziskavami materialne kulture. V okviru naravoslovnih študij preučujemo vpliv človeka, klimatskih nihanj in drugih okoljskih procesov na vegetacijo. Vedenje o gospodarstvu, socialnih razmerah, izvoru in širjenju kulturnih rastlin, kot tudi podatke o okolju, nadgrajujemo z arheobotaničnimi raziskavami. Zanimajo nas prehrana, diverziteta živinorejskih politik, komunikacije in migracije. Klasične raziskovalne pristope nadgrajujemo z modernimi statističnimi ter biokemijskimi orodji.

Na Inštitutu za arheologijo deluje center za epigrafiko, edina tovrstna inštitucija v Sloveniji. Dopolnjujemo nacionalno pomembni primerjalni zbirki za arheobotaniko in arheozoologijo ter obenem nadgrajujemo in posodabljamo enako pomembne podatkovne zbirke Arkas, Zbiva in Libera.

Izdajamo Arheološki vestnik, osrednjo slovensko arheološko revijo ter monografski seriji Opera Instituti Archaeologici Sloveniae in E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.