Telefon:
+386 (0)1 47 06 400
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2002, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2010, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, asistentka z doktoratom

Področje preučevanja:

pozna bronasta in starejša železna doba v jugovzhodnem alpskem prostoru, keramične najdbe, mlajša železna doba v Sloveniji

Izbrane publikacije
 • GRAHEK Lucija, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. − V: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 249−306.
 • GRAHEK Lucija, KOŠIR Adrijan, Analiza naselbinske keramike z Mosta na Soči z vrstičnim elektronskim mikroskopom / Scanning electron microscopy analysis of the pottery from the settlement at Most na Soči. − V: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 307−320.
 • GRAHEK, Lucija. Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi / A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age. − V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 2018, 263−274.
 • GRAHEK, Lucija, Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični / Newly discovered graves from the Early and Late Iron Age at Vir pri Stični. − Arheološki vestnik 68, 2017, 197-244.
 • GRAHEK, Lucija. Iška Loka in grob iz Matene : nova odkritja o pozni bronasti dobi na Ljubljanskem barju = Iška Loka and the grave from Matena : New findings on the Late Bronze Age in the Ljubljana marshes. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, ISSN 1848-6371, 2017, no. 1, vol. 34, str. 101-121, tabela, zvd., fotogr., risbe. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15290. [COBISS.SI-ID 42205229]
 • GRAHEK, Lucija. Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32, 2016.
 • GRAHEK, Lucija. Early La Tène Graves from Orehova vas near Maribor = Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 293-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 38850605]
 • GRAHEK, Lucija (avtor, fotograf). Orehova vas, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 46). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. ISBN 978-961-6902-84-7. http://www.zvkds.si/media/images/publications/046_Orehova_vas.pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 278691328]
 • GRAHEK, Lucija. Slivnica pri Mariboru, Orehova vas = Slivnica near Maribor, Orehova vas. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 249-273, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37602349]
 • GRAHEK, Lucija. Metlika. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 519-523, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37603373]
 • Pozabljene in odstrte železnodobne najdbe iz Podzemlja (Iron Age finds from Podzemelj – forgotten and found again). − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014.
 • Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike. E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/1, 2012.
 • Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Katalog, table in podatkovna baza keramike. E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/2, 2012.
 • Halštatska gomila na hribu v Metliki. Arheološki vestnik 55, 2004, 111-206

***

Lucija Grahek na Academia.edu

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2020) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije (1. julij 201830. junij 2021)

Železnodobna naselbina na Mostu na Soči − začetki urbanizma v jugovzhodnih Alpah (1. oktober 201428. februar 2018)

Ostali projekti >>