Skip to main content
Dr. Lucija Grahek

znanstvena sodelavka+386 1 47 06 400

lucija.grahek@zrc-sazu.si
Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2002, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2010, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, znanstvena sodelavka

Področje preučevanja:

pozna bronasta in starejša železna doba v jugovzhodnem alpskem prostoru, keramične najdbe, mlajša železna doba v Sloveniji

Monografije

Članki

2022

GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana 2022, Rimsko grobišče Marof na Igu / The Roman cemetery in Marof at Ig (Slovenia). − Arheološki vestnik 73, 199−280; https://doi.org/10.3986/AV.73.07.

2021

 • GRAHEK Lucija, Orehova vas pri Mariboru – Naselbina iz pozne bronaste dobe (horizont Rogoza–Orehova vas) / Orehova vas near Maribor – A settlement of the Late Bronze Age (Rogoza–Orehova vas horizon). − V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji : tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi = Pohorsko Podravje three millennia ago : tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. Katalogi in monografije 44, 2021, 31−53.

2020

 • GRAHEK Lucija, KOVAČ Otmar: Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav (Podzemelj – an Iron Age centre in Bela krajina, in the light of new research). − Arheološki vestnik 71, 2020, 435–467.
 • GRAHEK Lucija, Anja RAGOLIČ, Ig. − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 173−186.
 • TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)
 • GRAHEK Lucija, Prazgodovinske sledi na Korinjskem hribu in pri Malem Korinju / Prehistoric traces at Korinjski hrib and near Mali Korinj. − V: Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 2020, 291−326.

2018

 • GRAHEK Lucija, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. − V: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 249−306.
 • GRAHEK Lucija, KOŠIR Adrijan, Analiza naselbinske keramike z Mosta na Soči z vrstičnim elektronskim mikroskopom / Scanning electron microscopy analysis of the pottery from the settlement at Most na Soči. − V: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 307−320.
 • GRAHEK, Lucija. Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi / A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age. − V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 2018, 263−274.

2017

2004−2015

 • GRAHEK, Lucija. Early La Tène Graves from Orehova vas near Maribor = Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 293-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 38850605]
 • GRAHEK, Lucija. Slivnica pri Mariboru, Orehova vas = Slivnica near Maribor, Orehova vas. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 249-273, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37602349]
 • GRAHEK, Lucija. Metlika. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 519-523, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37603373]
 • GRAHEK, Lucija, Pozabljene in odstrte železnodobne najdbe iz Podzemlja (Iron Age finds from Podzemelj – forgotten and found again). − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014.
 • GRAHEK, Lucija, Halštatska gomila na hribu v Metliki. Arheološki vestnik 55, 2004, 111-206

 

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Kolapijani – ljudstvo ob reki Kolpi v železni dobi (01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Dežela stečkov: multikulturna družbena slika srednjeveške Hercegovine (01. november 2021 - 31. oktober 2024)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
SOLMUS (01. september 2018 - 31. avgust 2020)
Železnodobna naselbina na Mostu na Soči − začetki urbanizma v jugovzhodnih Alpah (01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
TIP − Tradicija in inovativnost v prazgodovini (01. februar 2011 - 31. januar 2014)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)