Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
TIP − Tradicija in inovativnost v prazgodovini
Sodelavci:
dr. Matija Črešnar
,
dr. Teja Gerbec
,
dr. Lucija Grahek, dr. Dimitrij Mlekuž
,
dr. Branko Mušič
,
Dunja Salecki
,
dr. Ljubinka Teržan
 
Trajanje:
1. februar 2011–31. januar 2014
Šifra:
N6-0004 (B)
Opis

V okviru projekta so raziskave potekale z metodološkega stališča v dveh glavnih sklopih, v okviru katerih smo uspeli pridobiti vrsto novih podatkov, znanstveno obdelati gradivo iz pomembnih v preteklosti izkopanih, a še neobjavljenih in neizvrednostenih arheoloških najdišč, pa tudi nekaterih, izkopanih v novejšem času.

Rezultate smo deloma že objavili v znanstvenih razpravah in člankih ter predstavili na znanstvenih srečanjih in konferencah. Tukaj želimo še zlasti poudariti novosti pri razreševanju kronoloških vprašanj, poselitvene dinamike in dojemanja kulturne krajine nekdaj in danes. V drugem sklopu smo intenzivno uvajali moderna tehnološka orodja, ki so bila do nedavnega v Sloveniji pri arheoloških terenskih raziskavah uporabljena le izjemoma. Zato smo v okviru naših raziskav dali poseben poudarek uvajanju, uporabi in razvijanju novih metodoloških postopkov za odkrivanje in raziskovanje arheoloških najdišč, kot sta lidarska prospekcija (LiDAR=Light Detection and Ranging) in različne geofizikalne meritve. Sistematično preverjanje tako pridobljenih rezultatov z arheološkimi izkopavanji je pokazalo, da predstavljajo le-te zelo povedne komplementarne raziskave in da se z njimi odpirajo povsem nove možnosti specifičnih študij v okviru arheoloških raziskav. Rezultati raziskav v okviru našega projekta so torej izrednega pomena za arheološke raziskave na splošno, še posebej tudi zaradi neposrednega sodelovanja s Centrom za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, saj so na ta način takoj prešle v prakso varovanja arheološke dediščine. Hkrati pa so se z novimi metodološkimi postopki seznanjali tudi študentje Arheološkega oddelka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in drugih univerz, ki so sodelovali pri naših raziskavah v okviru svojih obveznih praks.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC