Phone:
+386 (0)1 47 06 400
E-mail:
Research interests

Education and Qualifications

 • B. Sc. in archaeology 2002 Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Ph. D. in archaeology 2010, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Research interests

Late Bronze Age and Early Iron Age in the South-eastern Alpine region, pottery finds, Late Iron Age in Slovenia

Selected publications
 • GRAHEK Lucija, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. − In: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 249−306.
 • GRAHEK Lucija, KOŠIR Adrijan, Analiza naselbinske keramike z Mosta na Soči z vrstičnim elektronskim mikroskopom / Scanning electron microscopy analysis of the pottery from the settlement at Most na Soči. − In: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 307−320.
 • GRAHEK, Lucija. Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi / A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age. − In: Matija Črešnar, Manca Vinazza (eds.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 2018, 263−274.
 • GRAHEK, Lucija, Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični / Newly discovered graves from the Early and Late Iron Age at Vir pri Stični. − Arheološki vestnik 68, 2017, 197-244.
 • GRAHEK, Lucija. Iška Loka in grob iz Matene : nova odkritja o pozni bronasti dobi na Ljubljanskem barju = Iška Loka and the grave from Matena : New findings on the Late Bronze Age in the Ljubljana marshes. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, ISSN 1848-6371, 2017, no. 1, vol. 34, str. 101-121, tabela, zvd., fotogr., risbe. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15290. [COBISS.SI-ID 42205229]
 • GRAHEK, Lucija. Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32, 2016.
 • GRAHEK, Lucija. Early La Tène Graves from Orehova vas near Maribor = Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 293-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 38850605]
 • GRAHEK, Lucija. Orehova vas, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 46). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. ISBN 978-961-6902-84-7. http://www.zvkds.si/media/images/publications/046_Orehova_vas.pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 278691328]
 • GRAHEK, Lucija. Slivnica pri Mariboru, Orehova vas = Slivnica near Maribor, Orehova vas. In: TERŽAN, Biba (ed.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 249-273, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37602349]
 • GRAHEK, Lucija. Metlika. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 519-523, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 37603373]
 • Pozabljene in odstrte železnodobne najdbe iz Podzemlja (Iron Age finds from Podzemelj – forgotten and found again). − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014.
 • GRAHEK, Lucija. Halštatska gomila na hribu v Metliki (A Hallstatt tumulus at Hrib in Metlika). Arheološki vestnik 55, 2004, 111-206

***

Lucija Grahek on Academia.edu

All publications (COBISS) >>