Dr. Snežana Tecco Hvala

višja znanstvena sodelavka+386 1 47 06 393

snezana.tecco-hvala@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba:

  • diploma iz arheologije 1983, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz arheologije 2012, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

znanstvena sodelavka

Področje preučevanja:

Starejša železna doba v jugovzhodnih Alpah in severnem Jadranu: materialna kultura, poselitev, grobni običaji, družbena struktura

Raziskovalni program:

Kulturni pojavi in procesi v starejši železni dobi na ozemlju Slovenije in nadregionalne povezave
Arheološki informacijski sistemi ARKAS

Priznanja in nagrade

Uredništvo

Glavna urednica Arheološkega vestnika (2013−2022)
Urednica monografije Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014.

Monografije:

DULAR, Janez, TECCO HVALA, Sneža (ur.). Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 34, 2018.

TECCO HVALA, Sneža. Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 36, 2017.

TECCO HVALA, Sneža. Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti = Social structure and burial rites of the Iron Age community, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 26, 2012.

DULAR, Janez, TECCO HVALA, Sneža. South-eastern Slovenia in the Early Iron Age : settlement, economy, society = Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi : poselitev, gospodarstvo, družba, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 12, 2007.

TECCO HVALA, Sneža, DULAR, Janez, KOCUVAN, Eva. Železnodobne gomile na Magdalenski gori = Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora, Katalogi in monografije 36, 2004

DULAR, Janez, ŠAVEL, Irena, TECCO HVALA, Sneža, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu = Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 5, 2005.

Članki:

MLINAR Miha, TECCO HVALA Sneža. Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine: nova najdišča in spoznanja = Settlement in the Posočje/Sveta Lucija group: new sites and insights. – Arheološki vestnik 73, 2022, 397–469. DOI: 10.3986/AV.73.11 [COBISS.SI-ID 112934915]

TECCO HVALA Sneža, MUŠIČ Branko. Ali je imela naselbina na Mostu na Soči v železni dobi obzidje? – Goriški letnik 45, 2021, 29–52 [COBISS.SI-ID 92787715]

TECCO HVALA, Sneža, Gradišči na Sloki gori in Vinjem hribu nad Vinom na severozahodnem obrobju dolenjske halštatske skupnosti (Gradišče on Sloka gora and Vinji hrib above Vino on the north-western edge of the Dolenjska Hallstatt community). − Arheološki vestnik 72, 2021, 53-71. https://doi.org/10.3986/AV.72.02

TECCO HVALA, Sneža. The Early Iron Age central place at Most na Soči (NW Slovenia). − V: ZAMBONI, Lorenzo, FERNÁNDEZ-GÖTZ, Manuel, METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Crossing the Alps : early urbanism between Northern Italy and Central Europe (900-400 BC). Leiden: Sidestone Press, cop. 2020, 377−391.

TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)

PAVLIN Primož, TECCO HVALA Sneža, BIZJAK Janez (dodatek / appendix: ŠMIT Žiga), Depo iz starejše kulture žarnih grobišč v Trbovljah in rečna pot po Savi / A hoard of the Early Urnfield Culture from Trbovlje and the river route along the Sava. − Arheološki vestnik 70, 2019, 9–330.

TECCO HVALA, Sneža. Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije (Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia). − Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014, 323−339.

TECCO HVALA, Sneža. Kačaste fibule z območja Slovenije (Serpentine fibulae from Slovenia). − Arheološki vestnik 65, 2014, 123-186.

TECCO HVALA, Sneža. Women from Magdalenska gora. V: BLEČIĆ, Martina (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.), HELLMUTH, Anja (ur.), KAISER, Elke (ur.), METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44), 2007, 477–490.

KOKALJ, Žiga, PEHANI, Peter, TECCO HVALA, Sneža, OŠTIR, Krištof. Application of Internet GIS tools for heritage management. Arkas case study. V: GIRARDOT, Jean-Jacques (ur.). Papers on region, identity and sustainable development. Alba Iulia: Aeternitas, 2007, str. 267-272, ilustr.

PEHANI, Peter, PODOBNIKAR, Tomaž, TECCO HVALA, Sneža. Zasnova in vzpostavitev internetnega GIS-strežnika na ZRC SAZU. V: PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), PERKO, Drago (ur.), KREVS, Marko (ur.), STANČIČ, Zoran (ur.), HLADNIK, David (ur.), ČEH, Marjan (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004, 2004, 157–167.

PODOBNIKAR, Tomaž, TECCO HVALA, Sneža, DULAR, Janez. Iterative approach to ancient paths modelling in the Iron Age study of the Dolenjska region (Slovenia). V: FISCHER AUSSERER, Karin (ur.). [Enter the past] : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : proceedings of the 30th conference, (BAR international series, 1227), 2004, 254–257.

DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji. Arheološki vestnik 54, 2003, 159–224.

DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke. − Arheološki vestnik 51, 2000, 119–170.

DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, SVOLJŠAK, Drago, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v Suhi krajini. − Arheološki vestnik 46, 1995, 89–168.

STANČIČ, Zoran, DULAR, Janez, GAFFNEY, Vincent, TECCO HVALA, Sneža. A GIS-based analysis of later prehistoric settlement patterns in Dolenjska, Slovenia. V: WILCOCK, John (ur.), LOCKYEAR, Kris (ur.). Computer applications and quantitative methods in archaeology, 1993, (BAR International series, 598), 1995, 161–164.

DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, SVOLJŠAK, Drago, TECCO HVALA, Sneža. Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini. Arheološki vestnik 42, 1991, 65–198,

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Identifikacija kamnolomov v rimski Panoniji (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Kolapijani – ljudstvo ob reki Kolpi v železni dobi (01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Železnodobna naselbina na Mostu na Soči − začetki urbanizma v jugovzhodnih Alpah (01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
Stik civilizacij (01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II (aplikativni • 01. julij 2009 - 30. september 2010)
Informacijski sistem za arheološko dediščino Slovenije (01. januar 2007 - 31. december 2009)
Standardi in menjalne vrednosti v evropskih prazgodovinskih družbah (aplikativni • 01. januar 2008 - 31. december 2009)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Arheološke in palinološke raziskave na Ljubljanskem barju (raziskovalni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)