Naslov:
Železnodobne gomile na Magdalenski gori
Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora
Avtorji:
Leto:
Zbirka:
Katalogi in monografije / Catalogi et Monographiae 36
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija prikazuje v 19. stoletju izkopano gradivo železnodobnega grobišča na Magdalenski gori. Sestavlja ga 332 grobov in 510 najdb brez grobnih podatkov iz 18 gomil. Gradivo hranita Narodni muzej Slovenije in Naturhistorisches Museum na Dunaju.

V prvem delu je prikazana topografija višinske naselbine in gomil in zgodovina raziskav, v drugem pa katalog grobnih oprav ter kronološki in kulturnozgodovinski oris najdišča.

Magdalenska gora predstavlja trgovsko in proizvodno starješeželeznodobno središče v osrednji Sloveniji posebno v 5. in 4. stoletju pr. n. št. Poleg številnih bronastih in železnih predmetov, bronastih čelad različnih tipov, nekaj uvoženega posodja in množice jantarnih in steklenih jagod so iz magdalenskogorskih grobišč znane tudi v situlskem stilu okrašene situle in drugi predmeti situlske umetnosti.

Kazalo vsebine

UVOD / EINLEITUNG

GEOGRAFSKI ORIS / GEOGRAPHISCHER ABRISS

NAJDlŠČA / FUNDSTÄTTEN

  • Naselje na Magdalenski gori / Siedlung nuf der Magdalenska gora
  • Laišk pri Zgornji Slivnici / Laišk bei Zgornja Slivnica
  • Preloge pri Zgornji Slivnici / Preloge bei Zgornja Slivnica
  • Voselca pri Hrastju / Voselca bei Hrastje

MAGDALENSKA GORA V ŽELEZNl DOBI / DIE MAGDALENSKA GORA IN DER EISENZEIT

  • Naselje / Siedlung
  • Grobišča / Gräberfeld
  • Družbena in kulturno-historična vprašanja / Gesellscbaftliche und kulturhisroriscbe Fragen

SEZNAM LITERATURE / LITERATURVERZEICHNIS

KONKORDANČNA TABELA / KONKORDANZTAFEL

POJASNILA H KATALOGU IN TABLAM / KATALOG- UND TAFELERKLÄRUNGEN

TABLE 1-174 / TAFELN 1-174

PRILOGE 1-5 / BElLAGEN 1-5

***

Detajlno kazalo / Detailed contents

Založnik

Narodni muzej Slovenije

ISBN

978-961-6169-31-9

Specifikacija

trda vezava • 25 x 33,5 cm • 194 strani • 12 črno-belih fotografij, 174 tabel, 13 prilog

Cena

59,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil