Dr. Matija Turk


+386 (0)1 47 06 342

matija.turk@zrc-sazu.siIzobrazba:

 • diploma iz arheologije 2004
 • doktorat iz arheologije 2011

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, znanstveni sodelavec

Področje proučevanja:

paleolitik in mezolitik

2021

 • TURK, Peter, TURK, Matija, BITENC, Polona, The earliest stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021.

2020

 • TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)
 • TURK, Matija, BASTIANI, Giuliano. Experimental research on the Neanderthal musical instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia). − EXARC journal 3. [Online ed.]. 2020, 1−11.
 • BLACKWELL, Bonnie A.B., TURK, Ivan, TURK, Matija, TURK, Janez, BLICKSTEIN, Joel I. B., SKINNER, Anne R. ESR dating Neanderthal art and Pleistocene paleoenvironments : an example from Divje Babe I, Slovenia. − V: NeanderART2018 : Is there palaeoart before modern humans? : did Neanderthals or other early humans create ʼartʼ? : proceedings : 22-26 August 2018 international conference under the aegis of UISPP and the auspices of IFRAO. Pinerolo: CeSMAP, Centro Studi e Museo dʹArte Preistorica, 2020, 229−277.
 • TURK, Matija. On material evidence for Neanderthal musical behaviour : the Mousterian musical Instrument from the Divje babe I Cave (Slovenia). −V: NeanderART2018 : Is there palaeoart before modern humans? : did Neanderthals or other early humans create ʼartʼ? : proceedings : 22-26 August 2018 international conference under the aegis of UISPP and the auspices of IFRAO. Pinerolo: CeSMAP, Centro Studi e Museo dʹArte Preistorica, 2020, 379−404.
 • TURK, Matija. Preliminarni rezultati arheološkega izkopavanja na planem kamenodobnem najdišču na planini Leskovca v zgornjem Posočju : (najdišče Leskovca II) = Preliminary results of the archaeological excavation on the Stone Age open-air site on the Leskovca Alp in the Upper Soča Valley. − V: Življenje v Alpah : življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes : zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju. Bohinjska Bistrica: ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj; Stara Fužina: Turizem Bohinj, 2020, 42−52.
 • TURK, Matija. Paleolitsko najdišče Parska golobina. − V: JAKSETIČ, Dragica (ur.). Pivka 2020 : ob 25. obletnici občine. Pivka: Občina, 2020, 122−127.
 • TURK, Matija, TURK, Ivan, OTTE, Marcel. The Neanderthal musical instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia) : a critical review of the discussion. − Applied sciences. 12 February 2020, vol. 10, issue 4, article number 1226, DOI: 10.3390/app10041226.
 • TURK Matija, TURK Ivan: Aurignacian osseous points from the Potočka zijalka cave (Slovenia). Interpreting the new results of a morphometric statistical analysis (Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke. Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize). − Arheološki vestnik 71, 2020, 7–75.

2019

 • TURK, Matija, TURK, Ivan (avtor, fotograf), OTTE, Marcel. The Neanderthal musical instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia) : a critical review of the discussion. Applied sciences. 12 February 2020, vol. 10, issue 4, article number 1226, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app10041226. [COBISS.SI-ID 45955373], [JCR, SNIP]
 • financer: ARRS, Programi, P6-0283, SI, Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave; ARRS, Programi, P6- 0064, SI, Arheološke raziskave
 • TURK, Peter (avtor, urednik), TURK, Matija (avtor, urednik, fotograf), BITENC, Polona (urednik, fotograf). Najstarejše zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019. 254 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-40-8. [COBISS.SI-ID 302418944]
 • TURK, Matija. Potočka zijalka, visokogorska postojanka paleolitskih lovcev = Potočka zijalka, the highland post of Palaeolithic hunters. Zgodovina v šoli. 2019, letn. 27, št. 2, str. 3-13, fotogr., risbi. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 10291552]
 • TURK, Matija (avtor, fotograf). Paleolitsko najdišče Divje babe. V: MIKUŠ, Jože. Kronika župnij Šebrelje in Jagršče. 1. natis. Šebrelje: Turistično društvo, 2019. Str. 81-91, ilustr. ISBN 978-961-290-332-9. [COBISS.SI-ID 45698605]

2018

 • TURK Matija, TURK Ivan, DIMKAROSKI Ljuben, BLACKWELL Bonnie A.B., HORUSITZKY François Zoltán, OTTE Marcel, BASTIANI Giuliano, KORAT Lidija, The Mousterian musical instrument from the Divje babe I cave (Slovenia): arguments on the material evidence for Neanderthal musical behaviour / L´instrument musical moustérien de la grotte de Divje babe I (Slovénie): arguments pour l´évidence matérielle du comportement musical des néandertaliens. L'Anthropologie 122, 2018, 679-706. [COBISS.SI-ID 43863597]
 • TURK, Matija. Poslednji lovci in nabiralci : mezolitik v Sloveniji. SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2018, št. 17, str. 6-11, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 42993965]

2017

 • TURK Matija, KOŠIR Adrijan, 2017. Mousterian osseuos artefacts?: the case of Divje babe I, Slovenia. Quaternary international 450, 103-115. [COBISS.SI-ID 41298989]
 • TURK, Matija. Začetki glasbe: neandertalska piščal iz Divjih bab I. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom: naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 64-70. [COBISS.SI-ID 42122797]
 • TURK, Matija, 2017. Odkritje Potočke zijalke. SLO: časi, kraji, ljudje 13, 6-11. [COBISS.SI-ID 22541109]

2016

2014

 • TURK, Janez, ČRETNIK, Janko, TURK, Matija, MLADENOVIČ, Ana. Hair imprints in Pleistocene cave sediments and the use of X-ray micro-computed tomography for their reconstruction. Facies, ISSN 0172-9179, 2014, str. 1−11.
 • TURK Janez, TURK Matija, TURK Ivan, Surovine, uporabljene za izdelavo artefaktov (Raw materials used for making artefacts), Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 37−56.
 • TURK Matija, TURK Ivan, Tehnologija, uporabljena pri izdelavi artefaktov (Technology used in making artefacts, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 57−78.
 • TURK Ivan, DIRJEC Janez, TURK Matija, Piščal (glasbilo) 19 let po odkritju. Kritika tafonomske razlage najdbe / Technology used in making artefacts, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 235−268.
 • TURK Ivan, DIRJEC Janez, TURK Matija, Prikaz kurišč in ognjišč s poudarkom na obognjiščnih dejavnostih v osrednjem jamskem prostoru (Presentation of fireplaces and hearths with a stress on hearthside activities in the central cave area), Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 269−319.
 • TURK Matija, TURK Ivan, Sklep in razprava / Conclusions and discussion, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 337−348.

2011−2013

 • JAMNIK, Pavel, KRIŽNAR, Matija, TURK, Matija. Novi podatki o paleolitskih in paleontoloških najdiščih v kamnolomih Črni Kal in Črnotiče nad Koprom (New information on the Palaeolithic and palaeontological sites in the Črni Kal and Črnotiče quarries above Koper, Slovenia). − Arheološki vestnik 64, 2013, 9−25.
 • TURK, Matija. Klesana kamena orodja z najdišča Spaha nad Brezovico pri Predgradu = Knapped stone tools from the Site Spaha above Brezovica pri Predgradu. V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 2011, 253−258.
 • TURK, Matija, DIMKAROSKI, Ljuben. Neandertalska piščal iz Divjih bab I: stara in nova spoznanja / Neanderthal flute from Divje babe I: old and new findings. V: TOŠKAN, Borut (ur.). Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka / Fragments of ice age environments : proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21), 2011, 251−265.

pred 2011

 • TURK, Janez, TURK, Matija. Paleotemperature record in late pleistocene clastic sediments at Divje babe 1 cave (Slovenia). − Journal of archaeological science 37, 2010, 3269-3280.
 • TURK, Matija, CULIBERG, Metka. Plano paleolitsko najdišče na ledini V Griču, Suhi Dol pri Planini nad Horjulom (The open-air Palaeolithic site V Griču (Suhi Dol near Planina nad Horjulom). − Arheološki vestnik 58, 2007, 29−38.
 • TURK, Matija. Mezolitski lovci pod Krnom. V: CEVC, Tone (ur.), CEVC, Tone. Človek v Alpah. Desetletje (1996-2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah, Ljubljana, 2006, 71−81.
 • TURK, Matija, MLINAR, Miha, TURK, Janez, BIZJAK, Janez, JAMNIK, Pavel, Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč / Mesolithic open air site on Pretovč alp. − Arheološki vestnik 56, 2005, 37−47.
 • TURK Ivan, TURK Matija. Razlaga orodnih tipov in armatur ter postopkov pri izdelavi orodij in armatur, najdenih v Viktorjevem spodmolu / Interpretation of types of actool and armature and technology of production of tools and armatures found in Viktorjev spodmol. V: TURK, Ivan (ur.). Viktorjev spodmol in Mala Triglavca. Pprispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Viktorjev spodmol and Mala Triglavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 9, 2004, 3−61.
 • TURK, Matija, TURK, Ivan. Arheološke najdbe / Archaeological finds. V: TURK, Ivan (ur.). Viktorjev spodmol in Mala Triglavca. Pprispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Viktorjev spodmol and Mala Triglavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 9, 2004, 176−196.

Konference:

 • TURK, Matija, BASTIANI, Giuliano. Experimental research on the Neanderthal musical instrument from Divje babe I Cave (SI) : session 2E : paper 41. V: Program : papers, posters, excursions. [Trento: EXARC, 2019]. Str. 45, fotogr. [COBISS.SI-ID 45699629]
 • TURK Matija. Kamenodobno najdišče na planini Leskovca. Predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega arheološkega društva "Arheologija v letu 2017 - dediščina za javnost", Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Ljubljana (SLO), 7. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 42994989]
 • TURK Matija. Arguments on the material evidence for Neanderthal musical behaviour: musical instrument from the Divje Babe I Cave (Slovenia). Predavanje na mednarodnem posvetovanju NeanderART 2018 "Is There Palaeoart Before Modern Humans? Did Neanderthals or Other Early Humans Create ´Art´?, Università di Torino - Campus Luigi Einaudi, Torino (ITA), 22. - 26. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 43466029]
 • TURK, Matija. Arheološko raziskovanje jam v letu 2015 in 2016. Predavanje na strokovnem srečanju Arheologija v letu 2016. Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 16 in 17. 3 2017. COBISS.SI-ID 41872173]
 • TURK, Matija. Mousterian musical instrument from Divje Babe I: the state of current research and knowledge. Predavanje na 15. mednarodnem simpoziju študijske skupine ICTM za glasbeno arheologijo. Tema »Music in the Stone Age«. Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 24. 8. 2017. [COBISS.SI-ID 41913645]
 • TURK, Matija. Kamenodobno najdišče na planini Leskovca. Predavanje na znanstvenem posvetovanju "Življenje v Alpah", tematski sklop "Arheologija v Alpah", Center Triglavskega narodnega parka Bohinj, 6. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 42045229]
 • Matija TURK, Mousterian bone artefacts from the Divje babe I, Slovenia, (presentation of poster). Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions, International conference, Kaštela, 22. – 24. september 2015
 • Matija TURK, Neanderthals in Divje babe I (Slovenia): effect of climate on visiting the cave, Hugo Obermaier-Gesellschaft 51st Annual Meeting, Ljubljana, 14.-18. april 2009.
 • Matija TURK, Neanderthal flute made on cave bear femur from Divje babe I, Slovenia, 7ème Congrès de l’Association Internationale d’Histoire des Alpes, Grenoble, 1.-3. oktober 2009.
 • Matija TURK, Siti del mesolitico nella catena montuosa del Monte Nero, Terre d’incontro: Giornata internazionale di studi. Contatti e scambi lungo le valli del Natisone e dell’Isonzo dall’antichità al medioevo, Špeter Slovenov, 26. november 2005.

Predavanja

 • TURK, Matija, BASTIANI, Giuliano. Lo strumento musicale Neanderthal della grotta di Divje babe (Slovenia) : predavanje v okviru dogodkov "Eventi al Museo Vittorino Cazzetta", Selva di Cadore (ITA), 20. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 45701165]
 • TURK, Matija. Divje babe I, paleontološko in arheološko najdišče mlajšega pleistocena : predavanje ob Evropskem kulturnem letu dediščine, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana (SLO), 19. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42893101]
 • TURK, Matija. Paleolitsko najdišče Ciganska jama : javno predavanje, Pokrajinski muzej Kočevje, Kočevje (SLO), 18. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42995245]
 • TURK, Matija. Neandertalčeva piščal iz Divjih bab = Neanderthal flute from the Cave Divje Babe : predavanje v okviru prireditev in dogodkov "Poletna muzejska noč/Museums on a Summer Night", Narodni muzej Slovenije - Prešernova, Ljubljana (SLO), 17. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41913389]
 • TURK, Matija. Paleolitska najdišča Pivške kotline : predavanje v okviru dogodkov in prireditev "Ta veseli dan kulture", Notranjski muzej Postojna, 3. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39178797]

 

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)