Phone:
+386 (0)1 47 06 342
E-mail:
Research interests

Education:

 • B. Sc. in archaeology 2004, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Ph. D. in archaeology 2011, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Present position:

Research Fellow

Research interests:

Palaeolithic periode and Mesolithic period

Selected publications

2020

2019

 • TURK, Matija, TURK, Ivan (avtor, fotograf), OTTE, Marcel. The Neanderthal musical instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia) : a critical review of the discussion. Applied sciences. 12 February 2020, vol. 10, issue 4, article number 1226, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app10041226. [COBISS.SI-ID 45955373], [JCR, SNIP]
 • financer: ARRS, Programi, P6-0283, SI, Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave; ARRS, Programi, P6- 0064, SI, Arheološke raziskave
 • TURK, Peter (avtor, urednik), TURK, Matija (avtor, urednik, fotograf), BITENC, Polona (urednik, fotograf). Najstarejše zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019. 254 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-40-8. [COBISS.SI-ID 302418944]
 • TURK, Matija. Potočka zijalka, visokogorska postojanka paleolitskih lovcev = Potočka zijalka, the highland post of Palaeolithic hunters. Zgodovina v šoli. 2019, letn. 27, št. 2, str. 3-13, fotogr., risbi. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 10291552]
 • TURK, Matija (avtor, fotograf). Paleolitsko najdišče Divje babe. V: MIKUŠ, Jože. Kronika župnij Šebrelje in Jagršče. 1. natis. Šebrelje: Turistično društvo, 2019. Str. 81-91, ilustr. ISBN 978-961-290-332-9. [COBISS.SI-ID 45698605]

2018

 • TURK Matija, TURK Ivan, DIMKAROSKI Ljuben, BLACKWELL Bonnie A.B., HORUSITZKY François Zoltán, OTTE Marcel, BASTIANI Giuliano, KORAT Lidija, The Mousterian musical instrument from the Divje babe I cave (Slovenia): arguments on the material evidence for Neanderthal musical behaviour / L´instrument musical moustérien de la grotte de Divje babe I (Slovénie): arguments pour l´évidence matérielle du comportement musical des néandertaliens. L'Anthropologie 122, 2018, 679-706. [COBISS.SI-ID 43863597]
 • TURK, Matija (avtor, fotograf). Poslednji lovci in nabiralci : mezolitik v Sloveniji. SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2018, št. 17, str. 6-11, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 42993965]

2017

 • TURK Matija, KOŠIR Adrijan, 2017. Mousterian osseuos artefacts?: the case of Divje babe I, Slovenia. Quaternary international 450, 103-115. [COBISS.SI-ID 41298989]
 • TURK, Matija. Začetki glasbe: neandertalska piščal iz Divjih bab I. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom: naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 64-70. [COBISS.SI-ID 42122797]
 • TURK, Matija, 2017. Odkritje Potočke zijalke. SLO: časi, kraji, ljudje 13, 6-11. [COBISS.SI-ID 22541109]

2016

2014

 • TURK, Janez, ČRETNIK, Janko, TURK, Matija, MLADENOVIČ, Ana. Hair imprints in Pleistocene cave sediments and the use of X-ray micro-computed tomography for their reconstruction. Facies, ISSN 0172-9179, 2014, str. 1−11.
 • TURK Janez, TURK Matija, TURK Ivan, Surovine, uporabljene za izdelavo artefaktov (Raw materials used for making artefacts), Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 37−56.
 • TURK Matija, TURK Ivan, Tehnologija, uporabljena pri izdelavi artefaktov (Technology used in making artefacts, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 57−78.
 • TURK Ivan, DIRJEC Janez, TURK Matija, Piščal (glasbilo) 19 let po odkritju. Kritika tafonomske razlage najdbe / Technology used in making artefacts, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 235−268.
 • TURK Ivan, DIRJEC Janez, TURK Matija, Prikaz kurišč in ognjišč s poudarkom na obognjiščnih dejavnostih v osrednjem jamskem prostoru (Presentation of fireplaces and hearths with a stress on hearthside activities in the central cave area), Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 269−319.
 • TURK Matija, TURK Ivan, Sklep in razprava / Conclusions and discussion, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 337−348.

2011−2013

 • JAMNIK, Pavel, KRIŽNAR, Matija, TURK, Matija. Novi podatki o paleolitskih in paleontoloških najdiščih v kamnolomih Črni Kal in Črnotiče nad Koprom (New information on the Palaeolithic and palaeontological sites in the Črni Kal and Črnotiče quarries above Koper, Slovenia). − Arheološki vestnik 64, 2013, 9−25.
 • TURK, Matija. Klesana kamena orodja z najdišča Spaha nad Brezovico pri Predgradu = Knapped stone tools from the Site Spaha above Brezovica pri Predgradu. V: VELUŠČEK, Anton (ed.). Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 2011, 253−258.
 • TURK, Matija, DIMKAROSKI, Ljuben. Neandertalska piščal iz Divjih bab I: stara in nova spoznanja / Neanderthal flute from Divje babe I: old and new findings. V: TOŠKAN, Borut (ed.). Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka / Fragments of Ice Age environments: proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21), 2011, 251−265.

Before 2011

 • TURK, Janez, TURK, Matija. Paleotemperature record in late pleistocene clastic sediments at Divje babe 1 cave (Slovenia). − Journal of archaeological science 37, 2010, 3269-3280.
 • TURK, Matija, CULIBERG, Metka. Plano paleolitsko najdišče na ledini V Griču, Suhi Dol pri Planini nad Horjulom (The open-air Palaeolithic site V Griču (Suhi Dol near Planina nad Horjulom)). − Arheološki vestnik 58, 2007, 29−38.
 • TURK, Matija, MLINAR, Miha, TURK, Janez, BIZJAK, Janez, JAMNIK, Pavel, Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč / Mesolithic open air site on Pretovč alp.Arheološki vestnik 56, 2005, 37−47.
 • TURK Ivan, TURK Matija. Razlaga orodnih tipov in armatur ter postopkov pri izdelavi orodij in armatur, najdenih v Viktorjevem spodmolu / Interpretation of types of tool and armature and technology of production of tools and armatures found in Viktorjev spodmol. V: TURK, Ivan (ed.). Viktorjev spodmol in Mala Triglavca. Pprispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Viktorjev spodmol and Mala Triglavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 9, 2004, 3−61.
 • TURK, Matija, TURK, Ivan. Arheološke najdbe / Archaeological finds. V: TURK, Ivan (ed.). Viktorjev spodmol in Mala Triglavca. Pprispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Viktorjev spodmol and Mala Triglavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 9, 2004, 176−196.

Conferences

 • TURK, Matija, BASTIANI, Giuliano. Experimental research on the Neanderthal musical instrument from Divje babe I Cave (SI) : session 2E : paper 41. V: Program : papers, posters, excursions. [Trento: EXARC, 2019]. Str. 45, fotogr. [COBISS.SI-ID 45699629]
 • TURK Matija. Kamenodobno najdišče na planini Leskovca. Predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega arheološkega društva "Arheologija v letu 2017 - dediščina za javnost", Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Ljubljana (SLO), 7. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 42994989]
 • TURK Matija. Arguments on the material evidence for Neanderthal musical behaviour: musical instrument from the Divje Babe I Cave (Slovenia). Predavanje na mednarodnem posvetovanju NeanderART 2018 "Is There Palaeoart Before Modern Humans? Did Neanderthals or Other Early Humans Create ´Art´?, Università di Torino - Campus Luigi Einaudi, Torino (ITA), 22. - 26. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 43466029]
 • TURK, Matija. Arheološko raziskovanje jam v letu 2015 in 2016. Predavanje na strokovnem srečanju Arheologija v letu 2016. Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 16 in 17. 3 2017. COBISS.SI-ID 41872173]
 • TURK, Matija. Mousterian musical instrument from Divje Babe I: the state of current research and knowledge. Predavanje na 15. mednarodnem simpoziju študijske skupine ICTM za glasbeno arheologijo. Tema »Music in the Stone Age«. Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 24. 8. 2017. [COBISS.SI-ID 41913645]
 • TURK, Matija. Kamenodobno najdišče na planini Leskovca. Predavanje na znanstvenem posvetovanju "Življenje v Alpah", tematski sklop "Arheologija v Alpah", Center Triglavskega narodnega parka Bohinj, 6. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 42045229]
 • Matija TURK, Mousterian bone artefacts from the Divje babe I, Slovenia, (presentation of poster). Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions, International conference, Kaštela, 22. – 24. september 2015
 • TURK, Matija, Neanderthals in Divje babe I (Slovenia): effect of climate on visiting the cave, Hugo Obermaier-Gesellschaft 51st Annual Meeting, Ljubljana, 14th-18th April 2009.
 • Matija TURK, Neanderthal flute made on cave bear femur from Divje babe I, Slovenia, 7ème Congrès de l’Association Internationale d’Histoire des Alpes, Grenoble, 1st-3rd October 2009.
 • Matija TURK, Siti del mesolitico nella catena montuosa del Monte Nero, Terre d’incontro: Giornata internazionale di studi. Contatti e scambi lungo le valli del Natisone e dell’Isonzo dall’antichità al medioevo, Špeter Slovenov, 26th November 2005.

Lectutes

 • TURK, Matija, BASTIANI, Giuliano. Lo strumento musicale Neanderthal della grotta di Divje babe (Slovenia) : predavanje v okviru dogodkov "Eventi al Museo Vittorino Cazzetta", Selva di Cadore (ITA), 20. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 45701165]
 • TURK, Matija. Divje babe I, paleontološko in arheološko najdišče mlajšega pleistocena : predavanje ob Evropskem kulturnem letu dediščine, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana (SLO), 19. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42893101]
 • TURK, Matija. Paleolitsko najdišče Ciganska jama : javno predavanje, Pokrajinski muzej Kočevje, Kočevje (SLO), 18. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42995245]
 • TURK, Matija. Neandertalčeva piščal iz Divjih bab = Neanderthal flute from the Cave Divje Babe : predavanje v okviru prireditev in dogodkov "Poletna muzejska noč/Museums on a Summer Night", Narodni muzej Slovenije - Prešernova, Ljubljana (SLO), 17. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41913389]
 • TURK, Matija. Paleolitska najdišča Pivške kotline : predavanje v okviru dogodkov in prireditev "Ta veseli dan kulture", Notranjski muzej Postojna, 3. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39178797]

 

All publications (COBISS) >>
Selected projects

PROGRAMME: Archaeological research (2015−2020) (research programme • 1 January 201531 December 2020)