Skip to main content

Relativna in absolutna kronologija mlajše kamene in bakrene dobe na prostoru severovzhodne Slovenije (temeljni raziskovalni projekt)

Osnovni Podatki

Opis

Predlagan projekt se bo ukvarjal z vprašanji absolutne in relativne kronologije neolitskega in eneolitskega obdobja v vzhodni Sloveniji ter kulturnih povezav območja z drugimi regijami osrednje Evrope, predvsem sosednjo Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Najstarejše raziskave in pojasnitve odkritih arheoloških najdb z najdišč severovzhodne Slovenije so bile do nedavnega vpete v 50 let stare nacionalne interpretacije, ki so bile že od samega začetka izolirane od mednarodnih raziskav in pojasnitev ter zaradi tega tudi kulturno in kronološko brez konkretne znanstvene teže za evropski prostor.
 
Raziskovalni problemi arheologije neolitika in eneolitika v vzhodni Slovenije, kot jih lahko vidimo iz zgodovine raziskav, se odražajo predvsem na treh ravneh: nekonsistentnost in zastarelost konceptov, ki so še vedno v uporabi, nekompatibilnost in neaktivnost z mednarodnimi tokovi raziskav ter neposodobljeno metodologijo dela, ki temelji na slabih oziroma za sodobne analize neuporabnih podatkih.
 
Za rešitev navedenih problemov nameravamo v okviru projekta izvesti obsežno serijo raziskav, ki bodo temeljile na uporabi sodobnih metodologij za analiziranje ustrezno raziskanih arheoloških zbirov. Gradivo nameravamo dokumentirati in interpretirati v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi arheološkega dela ter v skladu s sprejetimi usmeritvami raziskav v širšem evropskem prostoru. Rezultate nameravamo objaviti v Sloveniji ter jih v obliki objav, kongresnih rezultatov ter gostujočih predavanj in profesur na tujih univerzah predstaviti tudi v tujem znanstvenem prostoru. Poglavitni cilj raziskave je sodobna znanstvena analiza vseh dostopnih materialnih virov, pridobljenih z arheološkimi izkopavanji, s pomočjo katerih se opredeli kulturno-kronološka slika posameznih neolitskih oziroma eneolitskih arheoloških lokacij kakor tudi sinteza dogajanja na celotnem prostoru obravnavane regije. Vzpostavitev absolutne kronologije s pomočjo že obstoječih radiokarbonskih datumov, kakor tudi s pridobitvijo novih, predvsem na najdiščih z zanesljivimi konteksti ter kulturno izpovednim gradivom, bo doprinesla k vzpostavitvi preciznejše kulturno-zgodovinske periodizacije, ki bo temeljila na visoko natančni absolutni kronologiji in bo primerljiva, oziroma bo dopolnjevala in korigirala podobne kronologije narejene za področje osrednje in vzhodne Evrope oziroma prostor zahodne Panonije.
 
Raziskava bo vključevala analizo materialnih virov novoraziskanih arheoloških lokacij kakor tudi revizijo starejših objavljenih in neobjavljenih naselbin. Za potrebe analize arheološkega drobnega gradiva bo vpeljan sistem poenotene obravnave, tako tistega iz sistematičnih raziskovanj, kakor tudi tistega iz revizij, kar bo omogočalo analitično primerljivost podatkov in njihovo kvalitetnejše vrednotenje.
 
Končni cilj projekta je predvsem predstavitev raziskovalnih rezultatov na mednarodni ravni, kar bo omogočilo nadaljevanje promocije slovenske znanstvene odličnosti ter nadgradnjo in razširitev projekta v obliki številnih mednarodnih znanstvenih projektov.