Phone:
+386 (0)1 47 06 398
E-mail:
Links:
Research interests

Education and Qualifications

  • B. Sc. in biology 1999, Department of Biology at Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
  • M. Sc. in biology 2002, Department of Biology at Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
  • Ph. D. in geology 2004, Department of Geology at Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana

Research interests

Archaeozoology

Research programme

Archaeozoological research

Editorial board

member of the Editorial Committee of the Arheološki vestnik

Selected publications

2020

JAMNIK, Pavel, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, TOLAR, Tjaša, BLAŽINA, Bruno. Jama Globoška peč, novo paleontološko in paleolitsko najdišče na Kraškem robu : rezultati poskusnega vkopa v plasti = La grotta Globoška peč, un nuovo sito paleontologico e paleolitico sul Ciglione carsico : risultati del saggio stratigrafico preliminare = The Globoška Peč Cave, a new paleonthological and Paleolithic site on the Karst edge : results of the experimental trial excavation. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 30/2, 2020, 177−200, DOI: 10.19233/ASHS.2020.11.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Faunal remains mirroring social and functional differentiation? : the Copper Age pile-dwelling Site of Maharski prekop (Ljubljansko barje, Slovenia). − Quaternary international 539, 2020, 62−77. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.01.028.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Depicting the past of Balkan and Apennine Peninsulas between the Neolithic and Bronze Ages : artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification : editorial. Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], 20 February 2020, vol. 539, 1−3, doi: 10.1016/j.quaint.2020.02.012.

TOŠKAN, Borut. Analize. Živalski ostanki. − In: TOMAŽIČ, Simona, BREČIĆ, Jerica, NOVŠAK, Matjaž. Medlog. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 83, 2020.

BUŽAN, Elena, POTUŠEK, Sandra, ZVER, Lars, ACHINO, Katia Francesca, TOŠKAN, Borut. Arheogenetička analiza donje čeljusti cervida iz brončanodobnog nalazišta Monkondonja = Archaeogenetic analysis of a cervid mandible from the Bronze Age settlement of Monkondonja. − In: TERŽAN, Biba (ed.), et al. Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 517−526.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca. Arheozoološka razmatranja društvene složenosti na brončanodobnom nalazištu Monkodonja = Archaeozoological insights into the social complexity at the Bronze Age settlement of Monkodonja. − In: TERŽAN, Biba (ed.), Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 476−516.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, BECKER, Cornelia. Životinjski ostaci iz brončanodobnog nalazišta Monkodonja : sirovi podaci = Animal remains from the Bronze Age settlement of Monkodonja : raw data. − In: TERŽAN, Biba (ed.), Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 459−475.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki. − In: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 244−261.

KARO, Špela, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, LESKOVAR, Tamara. Žgani grobovi. − In: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 21−61.

KARO, Špela, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana. Skeletni grobovi. − In: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 62−138.

ŽUPANEK, Bernarda, RAVNIK, Mateja, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, GALE, Luka, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana, KARO, Špela. Strukture. − In: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 139−179.

ARH, Monika, ŽIŽEK, Ivan, RIŽNAR, Igor, TOŠKAN, Borut. Gošča. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 84, 2020.

TOŠKAN Borut, Živalski ostanki z železnodobnega grobišča Most na Soči: ledini Pucarjev rob in Repelc / Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči: the Pucarjev rob and Repelc sites. Most na Soči. − Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / Most na Soči. The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 2020, 191−242.

TOŠKAN Borut, Živalski ostanki / Animal remainsa − In: Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 2020, 159−170.

TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (https://doi.org/10.1007/s00334-020-00805-y.

2018

JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, FLEGO, Stanko, BLAŽINA, Bruno, Prazgodovinsko jamsko grobišče ob sotočju Krvavega potoka in vodotoka Glinščice. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 28, 2018, 77−90.

TOŠKAN, Borut, Ritual burials of animals in the South-Eastern Alpine region from prehistory to the Middle Ages. − Quaderni friulani di archeologia 28, 2018, 55−71.

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, TOŠKAN, Borut, Ritual use of dogs and wolves in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-Eastern Alpine region. New evidence from the archaeo(zoo)logical perspective. − V: Costamagno, Sandrine (ur.), Animal symbolisé, animal exploité : du Paléolithique à la Protohistoire, (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2018, 249−277.

GRUŠKOVNJAK, Luka, OMAHEN, Manca TOŠKAN, Borut, Ostanki prazgodovinskega grobišča z Novega trga v Ljubljani / Prehistoric funerary remains from Novi trg in Ljubljana. − In: Črešnar, Matija, Vinazza, Manca (eds.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, Ljubljana, 2018, 227−261.

TOŠKAN Borut, BARTOSIEWICZ László, Živalski ostanki iz naselbine na Mostu na Soči: vpogled v družbeno kompleksnost železnodobne skupnosti v jugovzhodnoalpskem prostoru / Animal remains from the settlement at Most na Soči: insights into the social complexity of an Iron Age community in south-eastern Alp. − In: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 467−510.

VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MARELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 69, 2018, 9−68.

2017−2016

JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, GLAŽAR, Stanislav, BLAŽINA, Bruno, BIZJAK, Janez, Grobišče v Imenskem rovu / rovu starih podpisov v Postojnski jami. So bili obiski Postojnske jame sredi 17. stoletja "turistični" ogledi grobišča? − Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 27], 2017, 11−30.

ACHINO, Katia Francesca, TOŠKAN, Borut, VELUŠČEK, Anton, Potentiality of intra-site spatial analysis and post-depositional processes : a Slovenian case study Resnikov prekop / Potencial znotrajnajdiščne prostorske analize za razumevanje poodložitvenih procesov v nadzorovanih okoliščinah: študija s kolišča Resnikov prekop (Slovenija). − Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 34, 2017, no. 1, vol. 34, 83−99.

TOŠKAN, Borut, Živalski ostanki iz poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega Slovenj Gradca. − In: Ravnikar, Tone, Djura Jelenko, Saša, Točka v času : arheološko najdišče Slovenj Gradec - glasbena šola 2009/2010. Slovenj Gradec, 2017, 83−91.

TOŠKAN, Borut, Sežgani konjski ostanki v grobu 6 gomile 17 z Grmade na Molniku / Burnt horse remains in Grave 6, Tumulus 17, from Grmada at Molnik, Opera Instiruti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 187−203.

TOŠKAN, Borut, Rimskodobni živalski ostanki. − In: Fabec, Tomaž. Ajdovščina : mestno jedro in arheološko najdišče Castra, (Monografije CPA, 4), 2017, 20−31.

TOŠKAN, Borut, Pometeno pod preprogo: zbir živalskih ostankov na pragu rimske kolonije Emone / Swept under the carpet: animal remains on the doorstep of the Roman town of Emona (Slovenia) . − In: Vičič, Boris, Županek, Bernarda (eds.), Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta / urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana, 2017, 145−158.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki. − In: Tratnik, Vesna, Šlela Karo, Miren: grobišče iz obdobja preseljevanja ljudstev, (Monografije CPA, 3). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 2017, 71−74.

KOVAČ Mateja, TOŠKAN Borut, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia). − Arheološki vestnik 68, 2017, 105-116.

HORVAT Jana, PETERLE UDOVIČ Pavla, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. − Arheološki vestnik 67, 2016, 177-258.

TURK Ivan, TURK Matija, Toškan Borut, Could a cave hyena have made a musical instrument? A reply to Cajus G. Diedrich. − Arheološki vestnik 67, 2016, 401-407.

2015−2014

PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez. Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, str. 333–397.

VOJAKOVIĆ Petra, PORENTA Sašo, TOŠKAN Borut. Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni (New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna). − Arheološki vestnik 65, 2014, str. 101–121.

2013−2012

TOŠKAN, Borut. Ostanki živali = Animal remains. In: VELUŠČEK, Anton (ed.), et al. Neznana Spaha : Spaha nad Brezovico pri Predgradu, prazgodovinski seliščni prostor in protiturška izvidniška točka : [razstavni katalog] = Unknown Spaha : Spaha above Brezovica pri Predgradu, prehistoric settlement area and anti-Turkish watch spot : [exhibition catalogue]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2013, str. 82-89.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi. (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava) − Arheološki vestnik 63, 2012, str. 139–157.

TOŠKAN, Borut. Mali sesalci kot orodje za prepoznavanje paleookoljskega zapisa : vloga tafonomije ali drobni tisk, ki ga ne gre zanemariti = Small mammals as tool to recognise the paleoenvironmental signature : the role of taphonomy or small print, which should not be overlooked. In: ANDRIČ, Maja (ed.). Dolgoročne spremembe okolja 1, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012, str. 9-24.

2011−2010

VELUŠČEK Anton, TOŠKAN Borut, ČUFAR Katarina. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju / The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 62, 2011, str. 51–82.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna = Mammalian macrofauna. − In: Modrijan, Zvezdana, Milavec, Tina: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe = Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24, 2011, str. 303–388, ilustr.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki = Animal remains. − In: Velušček, Anton (ed.). Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22, 2011, str. 265-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 33067053]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov: Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I = Big climatic changes revealed by tiny fossils : palaeoenvironment at the boundary between the Early and Middle Würm in the surroundings of Divje babe I. − In: Toškan, Borut (ed.). Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka / Fragments of Ice Age environments. Proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 2011, 155-179.

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna. In: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, str. 370-372.

TOŠKAN, Borut. Živalski kostni ostanki. In: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010, zv. 1, str. 122-125.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastem in zgodnježeleznodobnem Ormožu : arheozoološki pogled = Economic specialization and social differentiation of the late Bronze and early Iron Age Ormož (NE SLOVENIA) : an archaeozoological perspective. − In: Dular, Janez, Tomanič-Jevremov, Ormož: utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 99-121, 203-212.

2009−2008

BAVDEK Alma, MIHEVC Andrej, TOŠKAN Borut, VELUŠČEK Anton. Arheološke najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna jama cave. − Arheološki vestnik 60, 2009, str. 17–31.

TOŠKAN, Borut. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Bone, antler and teeth artefacts from the copper age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica. − In: Anton Velušček (ur. / ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009, 287-307.

TOŠKAN, Borut. Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia) = Mali terestični sesalci (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih plasti Male Triglavce (JZ Slovenija). Acta carsol., 2009, letn. 38, št. 1, str. 117-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 29917485]

TOŠKAN, Borut.  Sesalska favna z bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju  = Mammal fauna from Bronze Age site at Mali Otavnik near Bistra in the Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 59, 2008, str. 91-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 28898605]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez.  Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave / Large mammal remains from Early Mediaeval Pristava. − In: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 139-151, 163-167, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28459053]

TOŠKAN, Borut, ŠTULAR, Benjamin.  Pes ali volk? Analiza kanidnega skeleta iz grobišča na Pristavi / Dog or Wolf? Analysis of a canid skeleton from the burial site at Pristava − In: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 153-157, 169-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 28459309]

2007

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris.  Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I / Small terrestrial mammals (erinaceomorpha, soricomorpha, chiroptera, rodentia) from Divje babe I. − In: TURK, Ivan (ed.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 193-219, tab., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26952237]

TOŠKAN, Borut.  Ostanki velikih sesalcev iz Divjih bab I: stratigrafija, taksonomija in biometrija / Remains of large mammals from Divje babe I – Stratigraphy, taxonomy and biometry. − In: TURK, Ivan (ed.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 221-278, ilustr., graf. prikazi, tab., pril. [COBISS.SI-ID 26968877]

TOŠKAN, Borut.  Morfometrična študija metapodijev jamskega medveda iz Divjih bab I / Remains of large mammals from Divje babe I – Stratigraphy, taxonomy and biometry. − In: TURK, Ivan (ed.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 385-433, ilustr., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 26955821]

2006−2005

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Noteworthy rodent records from the upper pleistocene and holocene of Slovenia = Données remarquables sur les rongeurs du pléistocene supérieur et de l'holocene de Slovénie. Mammalia (Paris), 2006, vol. 70, iss. 1/2, str. 98-105. [COBISS.SI-ID 1195219]

TOŠKAN, Borut. Cave bear metapodials from Divje babe I (Western Slovenia). − In: TSOUKALA, Evangelia S. (ed.). Proceedings of the 12th International Cave Bear Symposium, 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia), (Scientific Annals of the School of Geology, spec. vol. 98). Thessaloniki: Aristotle University of Thassaloniki, Faculty of Science, 2006, str. 147-158, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26910253]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez.  Veliki sesalci = Large mammals. − In: GASPARI, Andrej (ed.), GASPARI, Andrej.  Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja / Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), 2006, str. 165-188, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25578029]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez.  Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of Mammal Fauna at Resnikov Prekop, Ljubljansko Barje − In: VELUŠČEK, Anton (ed.),  Resnikov prekop . Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10), 2006, str. 139-154, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25046317]

TOŠKAN, Borut.  Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču. Animal remains from the Bronze Age settlements at Iška Loka and Žlebič − Arheol. vestn., 2005, letn. 56, str. 91-97, ilustr., graf. prikazi.

2004

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu (Insectivora, Chiroptera, Mammalia) = Small mammals in Viktorjev spodmol (Insectivora, Chiroptera, Mammalia). − In: TURK, Ivan (ed.),nbsp;Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca . Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 114-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 22789933]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. − V: TURK, Ivan (ur.), Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca : Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 135−167, tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 22766637]

All publications (COBISS) >>
Selected projects

PROGRAMME: Archaeological research (2015−2021) (research programme • 1 January 201531 December 2021)

5000 years of grazing and mining activities in the Julian Alps (Slovenia): climate-human interactions as reflected in lake sediments, man-modified landscape and archaeological findings (1 July 201930 June 2022)

Colonia Ulpia Traiana Poetovio - genesis and evolution of the town (1 July 201930 June 2022)

Colapians – the Iron Age people along the river Kolpa (1 September 202031 August 2023)

Dog or its master ? The scientific study of human or canine coprolites from the prehistoric pile-dwelling site of Stare gmajne, Slovenia. (1 November 202031 October 2023)

Interpretation of Biodiversity and Heritage of Pile Dwellings in the Ljubljana Marshes (1 July 201930 November 2021)

Artefacts and landscapes. Structured Iron Age communities in the Notranjska region (1 May 201730 April 2020)

Other projects >>