Zooarheološke raziskave eneolitskih najdišč v Sloveniji

postdoctoral research project
Osnovni Podatki

Opis

Projekt zajema zooarheološke raziskave eneolitskih najdišč na Slovenskem, s poudarkom na koliščarskih naselbinah Ljubljanskega barja. Raziskave so usmerjene izrazito multidisciplinarno in potekajo vzporedno z arheološkimi, paleobotaničnimi in dendrokronološkimi  analizami.


Sonda na najdišču Stare gmajne pri Verdu.


Karel Dežman

Prva kolišča na Ljubljanskem barju so bila odkrita že leta 1875, ko so se pod vodstvom D. Dežmana pričela tudi že prva arheološka izkopavanja. Od takrat pa do danes se na omenjenem območju raziskuje skoraj brez prekinitve, vendar pa sta metodologija terenskega dela in ročno pobiranje najdb dolgo onemogočala izvedbo poglobljenih zooarheoloških študij. Ustreznejše vzorčenje favnističnih ostankov v zadnjih nekaj letih naj bi, upoštevajoč tudi izsledke dendrokronoloških, arheoloških in paleobotaničnih analiz, omogočilo prav to./p>

Zooarheološka raziskava bo usmerjena k prepoznavanju spektra aktivnosti znotraj naselbine oz. skupine naselbin, pri čemer se bomo v veliki meri naslonili na tafonomske analize. Posebna pozornost bo namenjena integraciji rezultatov obdelave z natančnimi arheološkimi sondiranji pridobljenega gradiva in pa najdb, ki so bile pobirane ročno med pregledovanjem razpredene mreže drenažnih jarkov. Prednost prvega je reprezentativna zastopansot posameznih vrst in skeletnih elementov v okviru (površinsko sicer omejene) sonde, drugi pa omogoča verodostojnejšo oceno variabilnosti v prostoru.

Prvi pridobljeni rezultati, vezani na tafonomsko študijo ostankov z naselbine Resnikov prekop, so vzpodbudni. Pokazali so, da razmeroma majhno število najdenih živalskih ostankov ni posledica specifičnih prehrambnih navad takrat živečih koliščarjev. Prav tako je ne gre povezovati z odplavljanjem najdb v obdobju po opustitvi vasi, ko je čez obravnavano območje tekel vodotok. Verjetneje je, da je skromno število favistčnih ostankov posledica kratkotrajnosti in prostostorske omejenosti naselbine.


Sondiranje na najdišču Resnikov prekop pri Igu.


Rezultati

Anton Velušček (ur.), Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / RESNIKOV PREKOP. The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 2006.

Anton Velušček (ur.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009.