Skip to main content
Janez Dular, PhD

Principal Research Associate+386 (0)1 47 06 380

Janez.Dular@zrc-sazu.si/Former member/

Education and Qualifications

  • B. Sc. in archaeology 1972, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • Ph. D. in archaeology 1982, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Education abroad

Institut für Vor- und Frühgeschichte der Ludwig-Maximilians Universität, München (Alexander von Humboldt fondation sponsorship for 1984-1985)

Research interests

Bronze Age and Early Iron Age in Central Europe; settlement archaeology of the Bronze Age and Early Iron Age in Central Europe

Research programme

North-eastern Slovenia in the Late Bronze Age

Editorial Board

Monographs

DULAR, Janez, TECCO HVALA, Sneža (eds.). Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 34, 2018.

Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33, 2016 (co-author Drago Svoljšak)

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit.. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 27, 2013.

Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010 (co-author Marjana Tomanič Jevremov)

South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 12, 2007 (co-author Sneža Tecco Hvala)

Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. - Katalogi in monografije 36, Ljubljana 2004 (co-authores Sneža Tecco Hvala and Eva Kocuvan).

Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 6, 2003.

Oloris. Bronastodobno naselje pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 5, 2002 (co-authores Irena Šavel and Sneža Tecco Hvala)

Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti archaeologici Sloveniae 1, 1995 (co-authores Slavko Ciglenečki and Anja Dular).

Topografsko področje XI (Bela krajina). - Arheološka topografija Slovenije, Ljubljana 1985.

Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem. - Dela 1. razreda SAZU, Ljubljana 1982, 254 str. + 27 tab.

Podzemelj. - Katalogi in monografije 16, Ljubljana 1978, 29 str. + 43 tab.

PROGRAMME: Archaeological investigations (2009-2014) (research programme • 01. january 2009 - 31. december 2014)
Social differentiation and cultural identities in the Iron Age on the territory of Slovenia (01. july 2011 - 30. june 2014)
Standards and exchange values in the European late prehistoric societies (applied project • 01. january 2008 - 31. december 2009)
PROGRAMME: Archaeological investigations (2004-2008) (01. january 2004 - 03. december 2008)