Title:
Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju
Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj
Authors:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Kučar pri Podzemlju je eno najpomembnejših arheoloških najdišč ne le v Sloveniji ampak tudi na širšem jugovzhodnoalpskem prostoru. Gre za obsežen kompleks, v katerega sodi železnodobno in poznoantično naselje na hribu Kučarju in številne nekropole, ki so raztresene okoli vasi Podzemelj, Zemelj, Škrilje in Grm. V svetu je postal znan predvsem zaradi bogatih najdb iz tamkajšnjih grobišč. V knjigi so predstavljeni rezultati zaščitnih raziskovanj, ki jih je med leti 1975 in 1979 na severnem vrhu Kučarja opravil Inštitut za arheologijo. Takrat so bili namreč izkopani bogati ostanki naselja iz starejše in mlajše železne dobe (8.–1. stoletje pred n. št.), še večje presenečenje pa je bilo odkritje zgodnjekrščanskega stavbnega kompleksa (5. stoletje po n. št.) z dvema cerkvama, baptisterijem, veliko stavbo in obzidjem, ki je bilo ojačano z dvema stolpoma.

Kučar near Podzemelj represents one of the most significant archaeological sites not only in Slovenia but also in the wider southeastern alpine region. It is an extensive complex composed of an Iron Age and Late Roman settlement upon the hill Kučar, as well as numerous necropoli that are distributed throughout the villages of Podzemelj, Zemelj, Škrilje and Grm. The site is well-known all over the world for its elaborate material finds originating from the cemeteries there. The book presents the results from rescue excavations that were carried out between the years 1975 and 1979 on the northern top of Kučar by the Institute for Archaeology. Substantial remains of a settlement dating to the Early and Late Iron Ages (8th –1st centuries BC) were excavated, as well as the even more surprising discovery of an Early Christian building complex (5th century AD) incorporating two churches, a baptistery and a large building with an enclosing wall that was reinforced with two towers. This publication concerning the settlement on Kučar near Podzemelj is the third monograph regarding this site. The first two publications presented the material finds from the Iron Age necropolis, preserved at the National Museum in Ljubljana and at the Museum of Natural History in Vienna. This third publication includes a contribution by Metka Culiberg and Alojz Šercelj on the investigations of organic remains from Kučar.

Table of content
 • UVOD / EINLEITUNG (Janez Dular)
 • SONDE / SCHNITTE (Janez Dular)
 • ŽELEZNODOBNO NASELJE / EISENZEITLICHE SIEDLUNG (Janez Dular)
 • ZGODNJEKRŠČANSKI STAVBNI KOMPLEKS / FRUHCHRISTLICHER GEBAUDEKOMPLEX
 • Zgornja cerkev / Obere Kirche (Ana, Janez Dular)
 • Spodnja cerkev / Untere Kirche (Slavko Ciglenečki)
 • Baptisterij / Baptisterium (Slavko Ciglenečki)
 • Mala stavba / Kleines Gebaude (Anja Dular)
 • Velika stavba / Großes Gebaude (Slavko Ciglenečki)
 • Peči za žganje apna / Kalkbrennöfen (Slavko Ciglenečki)
 • Obrambni zid / Befestigungsmauer (Slavko Ciglenečki, Anja Dular)
 • Obrambni stolp l / Turm 1 (Anja Dular)
 • Obrambni stolp 2 / Turm 2 (Slavko Ciglenečki)
 • Izvrednotenje / Auswertung (Slavko Ciglenečki)
 • DODATEK / ANHANG
 • Zidani objekt jugovzhodno od poznoantičnega obzidja / Gemauertcs Objekt südöstlich der spätantiken Befestigungsmauer (Slavko Ciglenečki)
 • Antrakotomske in karpološkc raziskave rastlinskih ostankov s Kučarja / Anthrakotomische und karpologische Untersuchungen der Pflanzenreste vom Kučar (Metka Culiberg, Alojz Šercelj)
 • SEZNAM LITERATURE / LITERATURVERZEICHNIS
 • KATALOG / KATALOG (Anja Dular, Janez Dular)
 • TABLE / TAFELN
 • PRILOGE / BEILGEN
  More ...

  Milavec Tina, Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular: Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju / Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj, 1995, Arheološki vestnik 53, 2002, 429.

  Publishing House

  Založba ZRC

  ISBN

  961-6182-02-1

  Specifications

  hardback • 21 × 29,5 cm • 242 pages • 85 plates, 9 inserts, 47 maps and plans, 129 photos

  Price

  not for sale

  E-publications

  (48 MB)