Telefon:
+386 (0) 47 06 399
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

  • diploma iz arheologije 1994, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz arheologije 1997, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Šest mesečni študij prazgodovinske keramike iz jamskih najdišč na Univerzi v Trstu

Področje preučevanja:

neolitsko in eneolitsko obdobje v Jugovzhodnih Alpah, arheologija mokrih tal, dendrokronologija) v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete).

Raziskovalni program:

Vodja inštitutskega raziskovalnega programa:
Arheološke raziskave (P6-0064) 2009–2014 in
Arheološke raziskave(P6-0064) 2015–2020
Anton Velušček se v okviru programa ukvarja s tematskim sklopom Arheološka podoba slovenskih pokrajin med 5. in 2. tisočletjem pr. Kr.

Sodelovanja pri izveninštitutskih projektih:

Uredništvo:

Član uredniškega odbora zbirke Opera Instituti archaeologici Sloveniae in elektronske zbirke monografij E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.

Izbrane publikacije

Monografije in druga zaključena dela:

VELUŠČEK, Anton (ur.). Spaha, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 22, 2011.

VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC,  Opera Instituti archaeologici Sloveniae 16, 2009.

VELUŠČEK, Anton (ur.). Resnikov prekop - Najstarejša koliščarska naselbina na ljubljanskem barju. The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje.  Opera Instituti archaeologici Sloveniae 10, 2006.

VELUŠČEK, Anton (ur.). Hočevarica - Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. Hočevarica - an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 8, 2004.

Članki:

2018

VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MARELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 69, 2018, 9−68.

2017

VELUŠČEK, Anton, Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji / The chronological relationship between the Lasinja culture and the Furchenstich pottery culture in north-eastern Slovenia. − Arheološki vestnik 68, 2017, 9-84.

ACHINO, Katia Francesca (avtor, prevajalec), TOŠKAN, Borut, VELUŠČEK, Anton. Potentiality of intra-site spatial analysis and post-depositional processes : a Slovenian case study Resnikov prekop = Potencial znotrajnajdiščne prostorske analize za razumevanje poodložitvenih procesov v nadzorovanih okoliščinah : študija s kolišča Resnikov prekop (Slovenija). Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, ISSN 1848-6371, 2017, no. 1, vol. 34, str. 83-99, zvd., tabele, graf. prikazi, fotogr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15290. [COBISS.SI-ID 42220077]

VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša. Vrhunski izdelek s predilnega vretena. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 2017, str. 77-81, fotogr. [COBISS.SI-ID 42122541]

2016

TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Comparing different sampling methods in order to reconstruct plant economies at the Eneolithic lake dwelling site Stare gmajne, Slovenia. − Documenta Praehistorica 43, 2016, 413-420.

2015

ČUFAR, Katarina, TEGEL, Willy, MERELA, Maks, KROMER, Bernd, VELUŠČEK, Anton. Eneolithic pile dwellings south of the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north. Dendrochronologia, ISSN 1125-7865, oct. 2015, vol. 35, no. , str. 91-98. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786515000521#, doi: doi:10.1016/j.dendro.2015.07.005. [COBISS.SI-ID 2411913]

VELUŠČEK, Anton (avtor, fotograf). Lo stato attuale di conservazione delle palafitte nel Ljubljansko barje, Slovenia. V: BREM, Hansjörg (ur.). Monitoring et mesures de protection pour la sauvegarde des palafittes préhistoriques autour des Alpes : actes de la troisième rencontre internationale, Arenenberg et Hemmenhofen, 8-10 octobre 2014, (Archéologie & érosion, 3). Lons-le-Saunier: Mêta Jura, 2015, str. 191-197, fotogr., risbe, zvd. [COBISS.SI-ID 38408749]

2014

VELUŠČEK, Anton. Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika : prispevek za razpravo = Absolute chronology of the Slovenian Neo- and Eneolithic : contribution to discussion. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 629-644, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37603629]

VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Kolišča na Ljubljanskem barju = Pile-dwellings at Ljubljansko barje. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 39-64, ilustr. http://eprints.gozdis.si/581/. [COBISS.SI-ID 37203245]

BERNARDINI, Federico, DE MIN, Angelo, LENAZ, Davide, KASZTOVSZKY, Z., TURK, Peter, VELUŠČEK, Anton, SZILÁGYI, Veronika, TUNIZ, Claudio, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela. Mineralogical and chemical constraints on the provenance of Copper Age polished stone axes of "Ljubljana type" from Caput Adriae. Archaeometry, ISSN 0003-813X, Apr. 2014, vol. 56, pt. 2, str. 175-202, ilustr., tab., doi: 10.1111/arcm.12004. [COBISS.SI-ID 8791392]

BERNARDINI, Federico, DE MIN, Angelo, LENAZ, Davide, KASZTOVSZKY, Z., TURK, Peter, VELUŠČEK, Anton, TUNIZ, Claudio, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela. Petrographic and geochemical comparison between the Copper Age "Ljubljana type" axes and similar lithotypes from Eisenkappler Diabaszug complex (southern Austria). Journal of archaeological science, ISSN 0305-4403. [Print ed.], 2014, vol. 41, str. 511-522, ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd., doi: 10.1016/j.jas.2013.09.012. [COBISS.SI-ID 36270381]

2013

VELUŠČEK Anton. Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju / Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje − Arheološki vestnik 64, 2013, str. 367–396.

MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, BERNARDINI, Federico, CHIARA, Boscarol, VELUŠČEK, Anton. Le Karst et les Alpes d'Italie nord-orientale : élements pour une reconstruction de l'évolution culturelle au cours de la préhistoire récente. V: BORELLO, Maria A. (ur.). Les hommes préhistoriques et les Alpes, (BAR international series, 2476). Oxford (England): Archaeopress, 2013, str. 147-161, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 36273965]

TURK, Janez, VELUŠČEK, Anton. Multidisciplinary investigations of the pile-dwellings at Ljubljansko barje (Slovenia). Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], 2013, vol. 294, str. 183-189, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212005101?v=s5, doi: 10.1016/j.quaint.2012.07.026. [COBISS.SI-ID 34502701]

ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, KROMER, Bernd. Two decades of dendrochronology in the pile dwellings of the Ljubljansko barje, Slovenija. V: BLEICHER, Niels (ur.). Dendro : Chronologie Typologie Ökologie : Festschrift für André Billamboz zum 65. Geburtstag. 1. Aufl. Freiburg: Janus Verlag, cop. 2013, str. 35-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 2142089]

2011

VELUŠČEK Anton. Arheološke najdbe iz Ciganske jame na Kočevskem iz obdobja po ledeni dobi / Archaeological finds from the cave of Ciganska jama near Kočevje from the period after the Ice Age − Arheološki vestnik 62, 2011, str. 33–50.

VELUŠČEK Anton. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju / The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje − Arheološki vestnik 62, 2011, str. 51–82.

2010−2009

VELUŠČEK Anton. Ljubljansko barje, problemi razlage virov / The Ljubljansko barje, problems of interpretation − Arheološki vestnik 60, 2009, str. 297–31.

BAVDEK Alma, MIHEVC Andrej, TOŠKAN Borut, VELUŠČEK Anton.Arheološke najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna jama cave − Arheološki vestnik 60, 2009, str. 17–31.

JERAJ, Marjeta, VELUŠČEK, Anton, JACOMET, Stefanie. The diet of Eneolithic (Copper Age fourth millenium cal B. C.) pile dwelleres and the early formation of the cultural landscape south of the Alps : a case study from Slovenia. Veg. hist. archaeobot., 2009, vol. 18, no. 1, str. 75-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 29253677]

2008−2006

VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju / Newly determined sites with pottery with furrowed incisions from the Ljubljansko barje − Arheološki vestnik 59, 2008, str. 31-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 28885037]

TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju / The wooden handle of a stone hammer-axe from the Eneolithic pile-dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje, Slovenia − Arheološki vestnik 59, 2008, [str. 49-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 28885293]

BERNARDINI, Federico, ALBERTI, Antonio, DEMARCHI, Gabriella, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, PRINCIVALLE, Francesco, VELUŠČEK, Anton. An archaeometric study of the prehistoric polished stone tools from the Ljubljanica River (Slovenia). Atti Soc. preist. protostor. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2008, 16: 2006-2007, str. 53-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 29252909]

TOLAR, Tjaša, KOROŠEC-KORUZA, Zora, VELUŠČEK, Anton. VITIS VINIFERA SSP. L. from archaeological sites in Slovenia: wild or cultivated?. Histria antiqua, 2007, 15, str. 261-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 27820589]

VELUŠČEK, Anton. Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija. V: BLEČIĆ, Martina (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.), HELLMUTH, Anja (ur.), KAISER, Elke (ur.), METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007, str. [151]-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 26829613]

ALBERTI, Antonio, VELUŠČEK, Anton. Le materie prime litiche nelle Valli del Natisone e nelle aree limitrofe. V: CHIABA, Monica (ur.), MAGGI, Paola (ur.), MAGRINI, Chiara (ur.). Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD) 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 20). Trieste: Universita degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita "Leonardo Ferrero"; Roma: Quasar, cop. 2007, str. [189]-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 26583853]

VELUŠČEK, Anton. Une roue et un essieu néolithiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie). V: PÉTREQUIN, Pierre (ur.). Premiers chariots, premiers araires : la diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ere, (Monographie du CRA, 29). Paris: CNRS Éditions, 2006, str. 39-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 25828397]

2005−2004

JANŽEKOVIČ, Franc, MALEZ, Vesna, VELUŠČEK, Anton. Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju (Finds of bird bones at pile-dwelling settlements in the Ljubljansko barje) − Arheološki vestnik 56, 2005, str. 49-58, zvd, tabele. [COBISS.SI-ID 24490797]

VELUŠČEK, Anton. Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja (Iška Loka - a Bronze Age settlement on the edge of the Ljubljansko barje) − Arheološki vestnik 56, 2005, str. 73-89, zvd., fotogr., ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 24490541]

VELUŠČEK, Anton. Kraška planota jugozahodne Slovenije in Ljubljansko barje v neo-eneolitski dobi - primerjalna študija = The Kras Plateau in southwestern Slovenia and the Ljubljansko barje in the Neo-Eneolithic period - a comparative study. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 199-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 24611373]

VELUŠČEK, Anton. Ljubljansko barje v koliščarski dobi. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 191-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 23988525]

VELUŠČEK, Anton. Past and present lake-dwelling studies in Slovenia : Ljubljansko barje (the Ljubljana Marsh). V: MENOTTI, Francesco (ur.). Living on the lake in prehistoric Europe : 150 years of lake-dwelling research. London; New York: Routledge, 2004, str. 69-82, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 23013421]

JANŽEKOVIČ, Franc, MALEZ, Vesna, VELUŠČEK, Anton. Zooarheološke najdbe ptic na koliščarskih naselbinah na Ljubljanskem barju = The zooarcheological findings of birds in ancient pile dwellings at Ljubljansko barje. Acrocephalus, 2004, letn. 25, št. 123, str. 195-200. [COBISS.SI-ID 14059272]

VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju (Črešnja pri Bistri, a newly discovered pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje) − Arheološki vestnik 55, 2004, str. 39-54, zvd, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 22900269]

 

Popularizacija vede:

  • Koliščarji. GLASOVI SVETOV, Radio Slovenija, Program Ars, 19. 9. 2013 ob 14:05
  • Anton Velušček, Koliščarji. O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja (Ilustracije Tamara Korošec). Ljubljana 2010.
  • Potujoča razstava
    Dediščina Ostrorogega Jelena
    ob 130. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju.

***

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2020) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (1. januar 20043. december 2008)

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (1. julij 201930. november 2021)

Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje (1. julij 201130. junij 2014)

Ostali projekti >>