Research interests

Contact:

Telephone: +386 (0)1 47 06 389
e-mail: Slavko.Ciglenecki@zrc-sazu.si

Education and Qualifications

 • B. Sc. in archaeology 1972, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • M. Sc. in archaeology 1976, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Ph. D. in archaeology 1987, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Education abroad

1989 and 1990: Humboldt foundation scholarship (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Bonn).

Research interests

Late Antiquity, early christianity, mythology

Research programme

Late Antique settlement of Slovenia and its placement in the settlement structure of the Roman Empire

Recognitions and awards

 • Slovenian Archaeological Society Award 2015
 • Zois Award for the year 2012 (with S. Ciglenečki and T. Milavec) for an important scientific achievement in archeology for a two-part scientific monograph Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Selected publications

Monographs

 • Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, 1-182.
 • Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami. - Podsreda 1992.
 • Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji, Ljubljana 1993, (soavtorja I.Mikl Curk in Davorin Vuga).
 • Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 1995 , str. 1-242 (Soavtorja A. in J. Dular).
 • Tonovcov grad bei Kobarid. Archäologischer Fundort. Führer zu den Ausgrabungen, Ljubljana - Kobarid 1997, str. 1- 31.
 • Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 2000.
 • STRMČNIK-GULIČ, Mira, CIGLENEČKI, Slavko. Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi : poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina na Pohorju. Late antique and early medieval settlement on Pohorje, 2003, Slovenska Bistrica
 • CIGLENEČKI, S., Z. MOD RIJAN in /and T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23.

 

Articles

 • Kastel, utrjeno naselje ali refugij? - Arh. vest. 30, 1979, 459-472.
 • Zgodnjekrščansko središče na Kučarju pri Beli krajini. - Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 10, 1985, 137-150.
 • Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. Preliminarno poro čilo o raziskovanjih Korinjskega hriba in rekognosciranjih zahodne Dolenjske. - Arh. vest., 36, 1985, 255-284.
 • Das Weiterleben der Spätantike bis zum Auftauchen der Slawen in Slowenien. - V: Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8.Jahrhundert, Südosteuropa - Jahrbuch 17, 1987, 265-286.
 • K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru. - Arh. vest. 41, 1990 (Šašlov zbornik)
 • Tracce di un insediamento tardo (VI-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia. - V: Il territorio tra tardoantico e altomedioevo. Metodi di indagine e risultati. Biblioteca di Archeologia medievale, Firenze 1992, 53-59.
 • Arheološki sledovi zatona antične Petovione. - V: Ptujski arheološki zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, Ptuj 1993, 505-520.
 • Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundeinheit der Spätantike in Slowenien. - Arh. vest. 45, 1994, 239-266.
 • Bemerkungen zu den Schulterschließen aus dem Königsgrab von Sutton Hoo. - Germania 72, 1994, 314-323.
 • Prispevek k arheološki sliki Carneole v zgodnjesrednjeveškem obdobju. - Histria archaeologica 20-21/1989-1990, 1995, 151-162.
 • Zenonov zlatnik in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici. - Arh. vest. 46, 1995, 247-278 (coauthor D. Božič).
 • Die wichtigsten Völkerwanderungszeitlichen Einfallstrassen von Osten nach Italien im Licht der neuesten Forschungen. - V: Peregrinatio Gothica, Jantarová stezka, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 82, 1997, 179-191.
 • Pozni sledovi Kibelinega in Atisovega kulta. O izvoru kurentov in borovega gostivanja.- Studia mythologica Slavica 2, 1999, 21-31.
 • Izsledki in problemi poznoantične arheologije v Sloveniji - Arh. vest. 50, 1999, 287- 309.
 • Romani e Longobardi in Slovenia nel VI sec. - V: Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI - X). Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull' alto medioevo 2001.
 • Langobardische Präsenz im Südostalpen im Lichte neuer Forschungen. V: POHL, Walter (ur.), ERHART, Peter (ur.). Die Langobarden : Herrschaft und Identität, (Denkschriften, Bd. 329), (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 9). Wien 2005, 265-280
 • Slowenien. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1973-<1998>, 2005, bd. 29, 123-128
 • Frühchristliche Kirchen in Slowenien und die Elemente ihrer Innenausstattung. Hortus artium mediev., May 2003, vol. 9, 11-20
 • Archaeological investigations of the decline of antiquity in Slovenia. V: BRATOŽ, Rajko (ur.). Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo : začetki slovenske etnogeneze : Anfänge der slowenischen Ethnogenese, (Situla, 39), (Razprave, 18). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000, 119-139
 • L'insediamento fortificato su altura di Tonovcov grad presso Caporetto e i suoi dintorni in eta romana e paleo-slava. V: TILATTI, Andrea. La cristianizzazione degli Slavi nell'arco alpino orientale : (secoli VI-IX), (Nuovi studi storici, 69). Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo; Gorizia: Istituto di Storia Sociale e Religiosa, 2005, 93-108
 • The basic characteristics of the late antique settlement pattern within the eastern Alpine region and Dalmatia. Histria antiqua, 2003, sv. 11, 263-28

***

Slavko Ciglenečki on Academia.edu

All publications (COBISS) >>