Raziskovalna dejavnost

Kontakt:

Telefon: +386 (0)1 47 06 389
e-pošta: Slavko.Ciglenecki@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1972, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 1976, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 1987, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Leta 1989 in 1990 se je kot štipendist Humboldtove fondacije izpopolnjeval v Bonnu (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Bonn).

Naziv:

znanstveni svetnik

Področje preučevanja:

poznoantično obdobje (posebej naselbinska arheologija), zgodnjekrščanska arheologija, staroslovanska arheologija, mitologija.

Raziskovalni program:

Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija

Priznanja in nagrade:

 • Nagrada SAD 2015 za življensko delo
 • Zoisovo priznanje za leto 2012 (skupaj z Z. Modrijan in T. Milavec) za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji za dvodelno znanstveno monografijo Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.
Izbrane publikacije

Monografije

 • Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, 1-182.
 • Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami. - Podsreda 1992.
 • Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji, Ljubljana 1993, (soavtorja I.Mikl Curk in Davorin Vuga).
 • Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 1995 , str. 1-242 (Soavtorja A. in J. Dular).
 • Tonovcov grad bei Kobarid. Archäologischer Fundort. Führer zu den Ausgrabungen, Ljubljana - Kobarid 1997, str. 1- 31.
 • Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 2000.
 • STRMČNIK-GULIČ, Mira, CIGLENEČKI, Slavko. Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi : poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina na Pohorju. Late antique and early medieval settlement on Pohorje, 2003, Slovenska Bistrica
 • CIGLENEČKI, Slavko, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23, 2011.
 • CIGLENEČKI, Slavko, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 2011.
 • CIGLENEČKI, Slavko, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 2020.

 

Članki

 • Kastel, utrjeno naselje ali refugij? - Arh. vest. 30, 1979, 459-472.
 • Zgodnjekrščansko središče na Kučarju pri Beli krajini. - Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 10, 1985, 137-150.
 • Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. Preliminarno poro čilo o raziskovanjih Korinjskega hriba in rekognosciranjih zahodne Dolenjske. - Arh. vest., 36, 1985, 255-284.
 • Das Weiterleben der Spätantike bis zum Auftauchen der Slawen in Slowenien. - V: Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8.Jahrhundert, Südosteuropa - Jahrbuch 17, 1987, 265-286.
 • K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru. - Arh. vest. 41, 1990 (Šašlov zbornik)
 • Tracce di un insediamento tardo (VI-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia. - V: Il territorio tra tardoantico e altomedioevo. Metodi di indagine e risultati. Biblioteca di Archeologia medievale, Firenze 1992, 53-59.
 • Arheološki sledovi zatona antične Petovione. - V: Ptujski arheološki zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, Ptuj 1993, 505-520.
 • Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundeinheit der Spätantike in Slowenien. - Arh. vest. 45, 1994, 239-266.
 • Bemerkungen zu den Schulterschließen aus dem Königsgrab von Sutton Hoo. - Germania 72, 1994, 314-323.
 • Prispevek k arheološki sliki Carneole v zgodnjesrednjeveškem obdobju. - Histria archaeologica 20-21/1989-1990, 1995, 151-162.
 • Zenonov zlatnik in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici. - Arh. vest. 46, 1995, 247-278 (soavtor D. Božič).
 • Die wichtigsten Völkerwanderungszeitlichen Einfallstrassen von Osten nach Italien im Licht der neuesten Forschungen. - V: Peregrinatio Gothica, Jantarová stezka, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 82, 1997, 179-191.
 • Pozni sledovi Kibelinega in Atisovega kulta. O izvoru kurentov in borovega gostivanja.- Studia mythologica Slavica 2, 1999, 21-31.
 • Izsledki in problemi poznoantične arheologije v Sloveniji - Arh. vest. 50, 1999, 287- 309.
 • Romani e Longobardi in Slovenia nel VI sec. - V: Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI - X). Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull' alto medioevo 2001.
 • Langobardische Präsenz im Südostalpen im Lichte neuer Forschungen. V: POHL, Walter (ur.), ERHART, Peter (ur.). Die Langobarden : Herrschaft und Identität, (Denkschriften, Bd. 329), (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 9). Wien 2005, 265-280
 • Slowenien. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1973-<1998>, 2005, bd. 29, 123-128
 • Frühchristliche Kirchen in Slowenien und die Elemente ihrer Innenausstattung. Hortus artium mediev., May 2003, vol. 9, 11-20
 • Archaeological investigations of the decline of antiquity in Slovenia. V: BRATOŽ, Rajko (ur.). Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo : začetki slovenske etnogeneze : Anfänge der slowenischen Ethnogenese, (Situla, 39), (Razprave, 18). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000, 119-139
 • L'insediamento fortificato su altura di Tonovcov grad presso Caporetto e i suoi dintorni in eta romana e paleo-slava. V: TILATTI, Andrea. La cristianizzazione degli Slavi nell'arco alpino orientale : (secoli VI-IX), (Nuovi studi storici, 69). Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo; Gorizia: Istituto di Storia Sociale e Religiosa, 2005, 93-108
 • The basic characteristics of the late antique settlement pattern within the eastern Alpine region and Dalmatia. Histria antiqua, 2003, sv. 11, 263-28

 

Spletna objava

Slavko Ciglenečki,
Poznoantična arheologija v današnjem slovenskem prostoru, Ljubljana 2007.

***

Slavko Ciglenečki na Academia.edu

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (1. januar 20043. december 2008)

Podatkovna zbirka grobe rimske keramike kot temelj za analizo poznoantične poselitve v Sloveniji (1. maj 200930. april 2012)

Ostali projekti >>