Skip to main content
Dragan Božič, PhD

Principal Research Associatedragan.bozic@zrc-sazu.si/Former member/

Education and Qualifications

  • B. Sc. in archaeology 1980, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • Ph. D. in archaeology 1993, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Education abroad

Study of Iron Age archaeology with Professor Georg Kossack at the Institute of Prehistoric and Early Medieval Archaeology of the Ludwig-Maximilan University in Munich in Bavaria in the school year 1977-1978.

Research interests

  • the Late Iron Age in Central Europe (especially, the Late La Tene period and the transition to the Roman Age, and the chronological systems)
  • non-ceramic finds from the Roman period and Late Antiquity
  • hoards of iron tools
  • archival archaeological sources

Research programme

South-eastern Alps in the 2nd and 1st centuries BC

Editorial board

  • member of the Editorial Committee of the series Katalogi in monografije, published by the National Museum of Slovenia in Ljubljana
  • member of the Editorial Committee of the series Situla, published by the National Museum of Slovenia in Ljubljana

Literature on the Iron Age of Slovenia >>

Early publications in e-form (pdf) >>

Late Bronze Age

Resnica o zakladni najdbi bronastih srpov iz Grgarja. Kdaj, kje in kako je bila najdena, kdo jo je našel in koliko srpov je vsebovala. – Goriški letnik 33–34, Nova Gorica 2009–2010, str. 107–136.

Early Iron Age

2020 and 2021

GUŠTIN Mitja, BOŽIČ Dragan, Bogovom vojne. Depoji orožja starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae / Agli dèi della guerra. Ripostigli di armi della prima et. del ferro nell’entroterra del Caput Adriae. − Arheološki vestnik 72, 2021, 479−508. https://doi.org/10.3986/AV.72.16

Dragan BOŽIČ, Andrej GASPARI, Darja PIRKMAJER: Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik, in the Zasavje region (central Slovenia)). − Arheološki vestnik 71, 2020, 499–527.

2018

Grave 20 in Tumulus IV: Hallstatt-period burial of a woman at Znančeve njive in Novo mesto / Halštatski ženski grob 20 iz gomile IV na Znančevih njivah v Novem mestu. − Arheološki vestnik 2018, 179−207.

2010–2015

D. Božič in A. Marić, Two-part late Certosa fibulae with an iron or bronze spring and pin. – In: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen (Rahden/Westf. 2015) str. 151–160.

Zur Herkunft und Datierung eines singulären Tüllenbeiles aus der Sammlung Magajna. – In: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen (Rahden/Westf. 2015) str. 135–149.

Zu dem von Jernej Pečnik im Jahre 1889 bei Vače entdeckten Grab mit Doppelkammhelm. – In: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen (Rahden/Westf. 2015) str. 117–133.

Die Situla von Vače gehörte einem Doppelkammhelmträger. – In: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen (Rahden/Westf. 2015) str. 107–115.

Das Doppelkammhelm- und Pferdegrab, ausgegraben bei Vače im Jahre 1887. – In: Studia praehistorica in honorem Janez Dular (Ljubljana 2014) str. 271–286.

Zum Panzergrab von Stična und der Verlässlichkeit der Grabzusammenhänge in der Sammlung Mecklenburg. – Acta Praehistorica et Archaeologica 42, Berlin 2010, str. 155–172.

Before 2010

A Hallstatt grave containing a cuirass, excavated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913. The reliability of grave groups from the Mecklenburg Collection. – Arheološki vestnik 60, Ljubljana 2009, str. 63–95.

P. Turk, D. Božič, J. Istenič, N. Osmuk in Ž. Šmit, New pre-Roman inscriptions from western Slovenia : the archaeological evidence. – In: Keltske študije 2 (Montagnac 2009) str. 47–64.

Late Hallstatt period bronze vessels in two late graves of the La Tène-Early Imperial Idrija group. – In: Keltske študije 2 (Montagnac 2009) str. 77–84.

Late Iron Age

2010–2015

Fibule del tipo San Floriano, un nuovo tipo di fibule tardolateniane. – Quaderni Friulani di Archeologia 24, 2014, str. 9–14.

Prazgodovinske najdbe s Tonovcovega gradu in železnodobna kultna mesta v Posočju [Prehistoric finds from Tonovcov grad and Iron Age cult places in the Posočje area]. – In: Z. Modrijan in T. Milavec (ur.), Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24 (Ljubljana 2011) str. 239–277.

D. Božič in M. Dizdar, O nekim oblicima fibula s kasnolatenskog naselja Virovitica - Kiškorija sjever [On some shapes of fibulae from the Late La Tène settlement of Virovitica - Kiškorija sjever]. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 27, 2010, str. 145–160.

Before 2010

Fibule di tipo Nova vas. – In: Fibule antiche del Friuli, Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine 9 (Roma 2008) str. 19–21.

Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo. Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period [Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. Študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe]. – Katalogi in monografije 39 (Ljubljana 2008). (at academia.edu)

The function of the bronze D-shaped ring from the Late Republican horse burial in Kobarid, Soča valley (SI). – Instrumentum 20, Montagnac 2004, str. 6–8.

L'aiguière en bronze de la tombe à char de Verna (Isère): une composition tripartite. – Arheološki vestnik 54, Ljubljana 2003, str. 259–269. (at academia.edu)

Ljudje ob Krki in Kolpi v latenski dobi [Zur latènezeitlichen Bevölkerung an Krka und Kolpa]. – Arheološki vestnik 52, Ljubljana 2001, str. 181–198. (a href="https://www.academia.edu/949025">at academia.edu)

Die Erforschung der Latènezeit in Slowenien seit Jahr 1964. – Arheološki vestnik 50, Ljubljana 1999, str. 189–213. at academia.edu)

Neues über die Kontakte längs der Bernsteinstraße während der Spätlatènezeit. – Arheološki vestnik 49, Ljubljana 1998, str. 141–156. (at academia.edu)

Spätrepublikanische Bronzegefäße oder Bronzehelme? – Instrumentum 5, Montagnac 1997, str. 10.

Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju [Slowenien und Mitteleuropa in der Spätlatènezeit]. – Arheološki vestnik 44, Ljubljana 1993, str. 137–152. (at academia.edu)

O latenskih najdbah na območju Ptuja [Concerning the La Tène finds in the Ptuj Area]. – In: Ptujski arheološki zbornik (Ptuj 1993) str. 189–204.

I Taurisci. – In: I Celti (Milano 1991) str. 471–477.

Keltska kultura u Jugoslaviji. Zapadna grupa. – In: Praistorija jugoslavenskih zemalja, knj. 5, Željezno doba (Sarajevo 1987) str. 855–897.

Kasnolatenski astragalni pojasevi tipa Beograd [Die spätlatènezeitlichen Astragalgürtel vom Typ Beograd]. – Starinar 32, 1981, Beograd 1982, str. 47–56.

Relativna kronologija mlajše železne dobe v jugoslovanskem Podonavju [Relative Chronologie der jüngeren Eisenzeit im jugoslawischen Donauraum]. – Arheološki vestnik 32, Ljubljana 1981, str. 315–347.

Roman Period

D. Božič in M. Feugère, Les instruments de l'écriture. – Gallia 61, Paris 2004, str. 21–41 in 173–192 (Bibliographie).

Il vasellame bronzeo romano : grandi bacili e piccoli mestoli-colini. – In: I bronzi antichi : Produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, Monographies Instrumentum 21 (Montagnac 2002) str. 419–428.

Tre insediamenti minori del gruppo protostorico di Idrija Pri (sic) Bači dell'Isontino. – In: Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina, Studi e Scavi 8 (Bologna 1999) str. 71–79.

Hat man in der augusteischen Werkstatt auf dem Magdalensberg auch Standartenteile produziert? – Instrumentum 10, Montagnac 1999, str. 30 in 32.

Late Antiquity

Die spätrömischen Hortfunde von der Gora oberhalb von Polhov Gradec. – Arheološki vestnik 56, Ljubljana 2005, str. 293–368. (at academia.edu)

Eine spätrömische Pinzette oder Waageschere? – Instrumentum 12, Montagnac 2000, str. 30.

D. Božič in S. Ciglenečki, Zenonov tremis in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici [Der Tremissis des Kaisers Zeno und die spätantike Befestigung Gradec bei Velika Strmica]. – Arheološki vestnik 46, Ljubljana 1995, str. 247–277. (at academia.edu)

***

Web publications

2015

Dragan Božič, A bronze handle with wine leaf attachments from the Isonzo/Soča River (11. 11. 2015).

Dragan Božič, LT B1 phase dragon head fibulae (29. 10. 2015)

Dragan Božič, A bronze grapevine leaf – a part of a lamp or of a vessel? (19. 10. 2015)

Dragan Božič, Unknown documents on the discovery of the exceptional find of the LT D2 period horse gear at Orešac in northern Croatia before 1904 (2. 10. 2015)

2014

Dragan Božič, Reconstruct Hallstatt grave groups, but do it the right way! The female grave from barrow 6 at Voselca on Magdalenska gora, excavated in 1882 (8. 10. 2014)

Dragan Božič, Reconstruction of two important Hallstatt graves excavated in 1899 at Ivanec near Družinska vas in the vicinity of Šmarjeta (21. 8. 2014)

Dragan Božič, On the dating of the so-called hedgehog-shaped glass fibulae of the Dolenjska Hallstatt group (19. 8. 2014)

***

Dragan Božič on Academia.edu

PROGRAMME: Archaeological investigations (2004-2008) (01. january 2004 - 03. december 2008)
Contact of civilisations (01. july 2014 - 30. june 2017)
PROGRAMME: Archaeological investigations (2009-2014) (research programme • 01. january 2009 - 31. december 2014)
Social differentiation and cultural identities in the Iron Age on the territory of Slovenia (01. july 2011 - 30. june 2014)
Colapians – the Iron Age people along the river Kolpa (01. september 2020 - 31. august 2023)
PROGRAMME: Archaeological research (2015−2021) (research programme • 01. january 2015 - 31. december 2021)