Podatkovna zbirka poznoantične naselbinske keramike z območja Slovenije

Opis zbirke

Podatkovna zbirka poznoantične naselbinske keramike z območja Slovenije poleg opisov posameznih kosov po vnaprej postavljenih enotnih kriterijih vsebuje še risbo, fotografijo površine in preloma ter po možnosti tudi arheometrične analize predmeta ali odlomka.Vsebina

Keramični izdelki zaradi potenciala, ki ga imajo za datacijo, pa tudi za analizo gospodarskih odnosov, socialnih in etničnih razmerij, že dolgo časa veljajo za enega najpomembnejših virov arheoloških informacij. Posebno v zadnjih desetletjih so študije rimske in poznoantične keramike v Evropi in Sredozemlju močno napredovale, razvoj v Sloveniji pa jim (predvsem na področju grobe hišne keramike) ni sledil. Kaže se torej potreba po enotni, sistematski obdelavi vsega gradiva, ki bi bila zbrana v javno dostopni podatkovni zbirki.

Zgrajujemo zbirko, ki poleg opisov posameznih kosov po vnaprej postavljenih enotnih kriterijih vsebuje še risbo, fotografijo površine in preloma ter po možnosti tudi arheometrične analize.

Vključena je v projekt J6-2202-0618.