Skip to main content

Temeljna podatkovna zbirka arheoloških najdišč Ptuja

Opis zbirke

Ptuj je temeljna podatkovna zbirka arheoloških najdišč Ptuja.
Namenjena je proučevanju naselbinskega razvoja Ptuja v rimski dobi.
Prostorsko pokriva območje največjega obsega rimskega mesta Poetovio z grobišči in neposredno okolico, časovno zajema najdišča v vseh arheoloških obdobjih od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka.Vsebina

Zbirka je namenjena proučevanju naselbinskega razvoja Ptuja v rimski dobi.
Prostorsko pokriva območje največjega obsega rimskega mesta Poetovio z grobišči in neposredno okolico, časovno zajema najdišča v vseh arheoloških obdobjih od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka.


Petoviona. Naselbine in grobišča v 1. do 3. stoletju.

Osnovne podatke zbiramo identično kot zbirka ARKAS - v topografskih zapisnikih. Hkrati nastajajo tudi spremne zbirke topografske literature ter arhivskega gradiva o Ptuju.
Zbirka ureja podatke iz sodobne in stare literature ter arhivskega gradiva in po dokumentaciji različnih inštitucij in posameznikov (geodetskih posnetkih, načrtih, terenskih risbah in risbah gradiva, poročilih, dnevnikih izkopavanj in topografskih akcij ter fotodokumentaciji). Posamična najdišča kartiramo na TTN ter na karte 1:1000.
Baza je urejena tako, da omogoča iskanje po dataciji in vrstah najdb, po imenih najdišč s sinonimi in parcelami ter po raziskovalcih in času raziskovanja ali pridobitve posamičnih najdb.