Arheobotanika: Stran za študente in arheologe na terenu | Raziskovalna dejavnost | Raziskovalna oprema | Referenčna zbirka | Spletne povezave

 

V raziskovalni skupini za arheobotaniko se ukvarjamo s preučevanjem makrorastlinskih ostankov z arheoloških najdišč, večjih od 0,355 mm. Najpogostejše najdbe makrorastlinskih arheoostankov so: moker les, oglje in drugi nezogleneli in zogleneli rastlinski ostanki, v večini plodovi in semena ter pleve žit.

V z vodo prepojenih arheoloških sedimentih se lahko ohranijo tudi nezogleneli ostanki ostalih vegetativnih rastlinskih tkiv, kot so stebelca, lističi, iglice, koreninice in steljke mahov. Vse to je lahko predmet raziskav v arheobotaniki.

Posebnega pomena v arheobotaniki predstavljajo tudi najdbe koprolitov oz. iztrebkov domačih živali, z analizo katerih lahko pridobimo informacijo o krmnih navadah in posredno tudi o okoljski vegetaciji, kjer so se živali pasle.

Osnovni namen arheobotaničnih raziskav je podati informacijo o prehranskih navadah preteklih ljudstev na raziskovanem območju, in hkrati ugotoviti, kakšno je bilo tedanje gospodarstvo (ekonomija naselbine), pri čemer med drugim ugotavljamo tudi kakšno je bilo razmerje med nabiralništvom in poljedelstvom, ter katere kulturne rastline so bile v določenem obdobju v pretežni uporabi.


Ječmen; lan; pšenica

Poleg informacije o prehrani / krmi ter pojavnosti določenih kulturnih rastlin na določenem območju, pa arheobotanične raziskave, še posebno na mokrotnih najdiščih, pomembno prispevajo tudi k vedenju o okoliški vegetaciji tedanjega časa.

Najdbe organskih (pretežno makrorastlinskih) ostankov kopenskih organizmov z arheoloških najdišč so zelo primeren objekt za datiranje kulturne plasti z metodo radioaktivnega izotopa 14C.

Posebna veda znotraj arheobotanike je dendrokronologija, ki se ukvarja s preučevanjem zgodovinskega in arheološkega lesa. Glavni cilj je raziskati širine branik v lesu, na podlagi katerih lahko les na leto natančno datiramo. Sekundarne raziskave v dendrokronologiji lahko razložijo tudi klimatska dogajanja v preteklosti.

Na vrh