Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984.


Avtor: Milan Sagadin
Leto: 2014


V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tretji knjigi smo predstavili arhivsko gradivo iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

V četrtem zvezku smo prikazali obsežno izkopavalno kampanjo štirih let (leta 1971 izkopavanj ni bilo). Terenska dokumentacija obdob­ja med letoma 1969 in 1973 obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in sezname fotografij. V četrti knjigi smo predstavili samo dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13 domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnje­srednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno kar 1548 grobov.

***

Izkopavanja grobišča pri župni cerkvi so se nadaljevala šele leta 1984. Prevzel jih je takratni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, območna enota Kranj. Pod vodstvom Milana Sagadina so trajala od 7. maja do 13. julija 1984.

Izkopavali so tisti del grobišča, ki leži pod današnjo severno, srednjo in južno stransko ladjo. Dokumentirali so 110 zgodnjesrednjeveških in 38 mlajših grobov. Prve so po ustaljeni praksi iz preteklih izkopavalnih sezon označevali z arabskimi, druge z rimskimi številkami.

Terenska dokumentacija obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in fotografsko dokumentacijo. V tej knjigi objavljamo dnevnike in terenske risbe. Hrani jih arhiv ZVKD, območna enota Kranj.

***

V elektornski zbirki gradiva je izšlo 7 zvezkov o grobišču Župna cerkev v Kranju:Kazalo vsebine

 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • Izkopavanja 1969 do 1973
  • 1.4 Terenska dokumentacija izkopavanj 1969 do 1973
 • 2. Terenski dnevnik iz leta 1984
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Terenski dnevnik (Milan SAGADIN)
 • 3. Indeks grobov (Mateja BELAK)
 • 4. Priloge (Mateja BELAK)
  • 4.1 Komentar
  • 4.2 Seznam prilog
  • 4.3 PrilogeKljučne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR