Title:
Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina
Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu. Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi je predstavljeno eno od najpomembnejših in največjih poznoantičnih najdišč v vzhodnoalpskem prostoru. Dveletna zaščitna izkopavanja so osvetlila izgled gosto poseljene naselbine, ki je bila morda le z manjšimi presledki poseljena vse od 4. do 9. stoletja n. š. Sedem delno uničenih lesenih hiš, v celoti ohranjen zidan kultni objekt in del poznoantičnega otroškega grobišča omogočajo ob upoštevanju starejših najdb zanesljivo rekonstrukcijo življenja v naselbini. Del stanovanjskih stavb na Tinju je mogoče pripisati času 7.–9. stoletja. Raziskave na Tinju so zato v veliki meri načele osrednji problem slovenske etnogeneze: stik romaniziranega staroselskega prebivalstva s priseljenimi Slovani.

One of the most important and largest Late Roman and Early Medieval sites in the eastern Alpine region is presented in this book. Two seasons of rescue excavations have illuminated the appearance of this densely inhabited settlement, which was occupied, perhaps only with minor breaks, from the 4th- 9th centuries AD. Seven partially destroyed wooden houses, a completely preserved stone cult structure, and part of a Late Roman child cemetery have enabled, along with the incorporation of information from earlier finds, the convincing reconstruction of existence in the settlement. Part of the dwellings at Tinje can be attributed to the period of the 7th-9th centuries. The excavations at Tinje have thus to a great extent broached the central problem of Slovenian ethnogenesis: the contact between the Romanized indigenous population and the immigrants Slavs. Coarse pottery predominates among the small finds, and it is presented in detail in the book. Material for comparative analysis was included from all more important Late Roman settlements in the eastern Alpine region, and this thus represents an introduction to the study of this most often found and highly indicative material. Tinje above Loka pri Žusmu has been confirmed with these results as an archaeological site of the highest category, of crucial importance for understanding the ethnogenesis of the Slovenians.

Table of content
 • Predgovor / Vorwort
 • Zgodovina raziskav / Forschungsgcschichte
 • Zaščitna izkopavanja v letih 1980, 1981 in 1991 ter topografska drobca / Rettungsgrabungen in den Jahren 1980, 1981 und 1991 sowie topographische Erganzungen
 • Najdbe / Die Funde
 • Groba keramika / Grobkeramik
 • Interpretacija naselbinskih ostalin in vpetost v sočasno poselitveno sliko / Interpretation der Siedlungsreste und deren Beziehung zum zeitgenössischen Besiedlungsbild
 • Povzetek / Zusammenfassung
 • Seznam literature / Literaturverzeichnis
 • Favna / Ticrknochen (Ivan Turk)
 • Katalog / Katalog (Zvezdana Modrijan in Andreja Dolenc Vičič)
 • Pregled drobnega gradiva po najdiščnih sklopih / Übersicht über die Kleinfunde nach Fundkomplexen
 • Table / Tafeln
  More ...

  Ladstätter Sabine, Slavko Ciglenečki: Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina, 2000, Arheološki vestnik 54, 2003, 483-485.

  Publishing House

  Založba ZRC

  ISBN

  961-6358-18-7

  Specifications

  hardback • 21x29,5 cm • 196 pages • 146 b-w photos + 44 plates

  Price

  sold out

  E-publications

  (31 MB)