Skip to main content
Okoljska arheologija in paleoekologija. Palinologija, arheobotanika in arheozoologija.


Authors: Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan
Year: 2016


[Environmental Archaeology and Palaeoecology:
Palynology, Archaeobotany and Archaeozoology]

Plant and animal remains, which are found on archaeological sites and in lake/marsh sediments, are a good source of information about past economy, environment, food procurement, and the adaptation of people to changeable environmental conditions in various archaeological time periods. However, all these data need to be collected and interpreted. With the first manual presenting palynology, archaeobotany and archaeozoology fields of research in Slovenian language, this task should be more easily achievable.

The book is divided in two parts. The first, general part deals with the theoretical basis of palynology, archaeobotany and archaeozoology. Various types of plant and animal remains and processes associated with their deposition and preservation in the sediment are presented, which is followed by an outline of the main research methods and interpretative frameworks. In the second part of the volume several case studies illustrating how basic methods of environmental archaeology can be used to address various archaeological topics, are presented.
Book can be used as a textbook for students of archaeology and other fields of research (e.g. biology and geology), as well as a manual for field archaeologists. It can be also of interest to researchers, who would like to include environmental studies in their research. Due to fluent text which can be easily understood, numerous figures and practical examples of case studies, the book is suitable also for non-specialist (lay) public.
[Only in Slovenian]Table of content

SPREMNA BESEDA

I. del: SPLOŠNO

1 PALINOLOGIJA (Maja Andrič)

 • 1.1 Zgodovina raziskav
 • 1.2 Nastanek in zgradba pelodnih zrn
 • 1.3 Tafonomija – v kakšnih razmerah se ohrani pelod in kako nastaja fosilni pelodni zapis?
 • 1.4 Vzorčenje in shranjevanje vzorcev
 • 1.5 Laboratorijska priprava vzorcev
 • 1.6 Analiza vzorcev: identifikacija in kvantifikacija peloda, opis sedimenta, določanje koncentracije mikroskopskega oglja in starosti sedimenta
 • 1.7 Interpretacija palinoloških rezultatov

2 ARHEOBOTANIKA (Tjaša Tolar)

 • 2.1 Zgodovina raziskav
 • 2.2 Tipi rastlinskih makroostankov z arheoloških najdišč
 • 2.3 Tafonomija
 • 2.4 Vzorčenje in shranjevanje vzorcev
 • 2.5 Laboratorijska priprava vzorcev
 • 2.6 Analiza rastlinskih makroostankov: razvrščanje, identifikacija, kvantifikacija
 • 2.7 Interpretacija arheobotaničnih rezultatov

3 ARHEOZOOLOGIJA (Borut Toškan)

 • 3.1 Zgodovina raziskav
 • 3.2 Tipi arheozooloških ostankov
 • 3.3 Tafonomija
 • 3.4 Vzorčenje in shranjevanje vzorcev
 • 3.5 Laboratorijska priprava vzorcev
 • 3.6 Analiza arheozooloških ostankov: opredelitev, opis in kvantifikacija
 • 3.7 Interpretacija arheozooloških rezultatov

 

II. del: PRIMERI PALEOOKOLJSKIH RAZISKAV

UVOD

 • Taksonomija rastlin in živali
 • Časovne skale

1 PRIMERNA IZBIRA OSNOVNIH METOD DELA

 • 1.1 Vpliv števila vzorcev na kakovost palinološke raziskave (Palinologija)
 • 1.2 Odvzem vzorcev za arheobotanične raziskave (Arheobotanika)
 • 1.3 Primerne metode dela za vzorce sedimenta, prepojene z vodo (Arheobotanika)
 • 1.4 Pomen vzorčenja z mokrim sejanjem v arheozoologiji (Arheozoologija)

2 NEKATERE RASTLINE SO V FOSILNEM ZAPISU VIDNEJŠE KOT DRUGE

 • 2.1 Ledenodobni srednjeevropski gozdovi (Palinologija)
 • 2.2 Možnosti in omejitve palinoloških raziskav vlažnih kontekstov na arheoloških najdiščih (Palinologija)
 • 2.3 Spekter arheobotaničnih ostankov iz zoglenelih in z vodo prepojenih sedimentov Arheobotanika)
 • 2.4 Prevelika ali premajhna zastopanost nekaterih rastlinskih taksonov (Arheobotanika)

3 DIVJE ALI UDOMAČENO/KULTIVIRANO?

 • 3.1 Kako zanesljiv pokazatelj začetka kultivacije žit je pelod? (Palinologija)
 • 3.2 Ampelomorfologija (Arheobotanika)
 • 3.3 Lan (Linum usitatissimum) kultiviran kot oljna ali tekstilna rastlina? (Arheobotanika)
 • 3.4 Moderni pristopi k raziskovanju začetkov udomačevanja živali (Arheozoologija)

4 NEKDANJE GOSPODARSTVO: VPLIV IN PRILAGODITEV ČLOVEKA NA OKOLJE

 • 4.1 Nastanek neolitske in današnje kulturne krajine v Beli krajini (Palinologija)
 • 4.2 Zgodnje poljedelstvo med življenjem obalpskih kolišč (Arheobotanika)
 • 4.3 Po sledeh začetka uvajanja zaprte reje prašičev v srednjeveški Evropi (Arheozoologija)

5 PALEOOKOLJE

 • 5.1 Poznoglacialna in holocenska vegetacija na Ljubljanskem barju ter vpliv koliščarjev na nekdanje okolje (Palinologija)
 • 5.2 Z vodo prepojeni arheobotanični makroostanki razkrivajo več (Arheobotanika)
 • 5.3 Mali sesalci kot orodje za prepoznavanje paleookoljskih sprememb (Arheozoologija)

6 PODNEBNE IN GOSPODARSKE SPREMEMBE V PROSTORU IN ČASU

 • 6.1 Vpliv podnebja na vegetacijo (Palinologija)
 • 6.2 Govedoreja v jugovzhodnih Alpah med vzponom in padcem Rimske države (Arheozoologija)

7 IZPOVEDNA VREDNOST PO PRESOJI ODVZETIH VZORCEV

 • 7.1 Fosilni iztrebki ali koproliti (Arheobotanika)
 • 7.2 Material iz nepopolno žganega predmeta, izdelanega iz gline (Arheobotanika)
 • 7.3 Ostanki tekstila, vrvi ali sukanca (Arheobotanika)

8 ARHEOZOOLOGIJA IN ZOOARHEOLOGIJA

 • 8.1 O kultu jamskega medveda (Arheozoologija)

LITERATURA

SLOVARČKA

 • Slovarček strokovnih izrazov
 • Slovarček angleških strokovnih izrazov

PRILOGE

 • Priloga 1: Dokumentiranje spiranja sedimenta iz kulturne plasti za analizo rastlinskih makroostankov
 • Priloga 2: Klasifikacija materiala v vzorcu/podvzorcu
 • Priloga 3: Arheobotanična tabelaprice
sold out


Keywords
animal remains (archaelogy)
archaelogy
archaeological remains
archaeological research
human environment
paleobotany
paleoecology
paleozoology
palynology
plant remains (archaeology)
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR