Dolgoročne spremembe okolja: Publikacije

Etične smernice | Navodila za avtorje | Recenzentovo poročilo (obrazec) | DSO konference

V seriji 'Dolgoročne spremembe okolja', ki izhaja pod okriljem zbirke Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, objavljamo multidisciplinarne prispevke, ki obravnavajo dolgoročen razvoj pleistocenskega in holocenskega okolja na področju Slovenije (lahko tudi širše), ekološke, geomorfološke, sedimentološke in kemične procese, naravovarstvene ukrepe, biotsko raznovrstnost ter nastanek kulturne krajine in človekov vpliv na okolje nekoč in danes.

Urednica: Maja Andrič
Uredniški odbor: Borut Toškan, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Urban Šilc, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije in Tjaša Tolar, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Dolgoročne spremembe okolja 1, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25, 2012.