Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
dr. Borut Toškan, Martin Zupančič
 
Trajanje:
1. februar 2008–31. januar 2011
Šifra:
L6-0137
Opis

Ključne besede: arheologija, dendrokronologija, arheozoologija, paleobotanika, arheobotanika, geologija, prazgodovina, kolišča, Ljubljansko barje


Stare gmajne na Ljubljanskem barju. Delovni posnetek sondiranja v letu 2007. Foto: Dejan Veranič.


Stare gmajne na Ljubljanskem barju (34. ali 32. stoletje pr. Kr.). Pribl. 5 cm dolga sekira iz žada ali eklogita izvira iz severozahodne Italije. Foto: Dragutin Valoh.

S projektom »Multidisciplinarno raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju« nadaljujemo interdisciplinarno raziskovanje koliščarskih naselbin Ljubljanskega barja.

V projektu bomo izvajali arheološke terenske akcije na Ljubljanskem barju. Pri delu se bomo ukvarjali tudi z razvojem metodologije raziskovanja na mokrih tleh.


Stare gmajne na Ljubljanskem barju (32. stoletje pr. Kr.). Konservirani ostanki preje. Nitke so najbrž iz rastlinskih vlaken trav (Poaceae). Foto: Tomaž Lauko.

Ukvarjali se bomo z dendrokronološkimi raziskavami in poskušali absolutno datirati dendrokronološke krivulje Ljubljanskega barja s kronologijami tujih institucij. Veliko pozornosti bomo posvečali paleookoljskim raziskavam in raziskovanju paleoekonomije.


Risarska rekonstrukcija ižanskega idola; figuralno posodo s kolišča pri Igu je leta 1877 našel Karl Deschmann.
Risba: Tamara Korošec.

Preučili, interpretirali in kataloško predstavili bomo arheološke najdbe, saj se bomo v projektu posvečali tudi multidisciplinarnim objavam arheoloških najdiš z Ljubljanskega barja in Slovenije.


Maharski prekop pri Igu. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je koliščarsko naselbino raziskovala prof. Tatjana Bregant. Danes ugotavljamo, da je bila obljudena pribl. 25 let do okoli 3490 pr. Kr.

Vzpostavili bomo računalniško bazo podatkov o raziskavah arheoloških najdišč (koliščarske naselbine) Ljubljanskega barja.

Rezultati

VELUŠČEK, Anton. Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija. V: BLEČIĆ, Martina (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.), HELLMUTH, Anja (ur.), KAISER, Elke (ur.), METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44), Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007, str. [151]-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 26829613].

VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 16, 2009.


Maharski prekop pri Igu, 2005. V zgodnjem jutru je bila sonda polna vode. Foto: Matija Turk.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

405 Tehnologija lesa, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (vodilni partner) • Universität Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft, Hamburg, Nemčija • University of Natural Resources and Applied Life Sciences BOKU, Vienna, Avstrija