Title:
Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih
Medieval archaeology of Bled Island
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content
 • Predgovor / Foreword (Benjamin ŠTULAR)
 • 1. Srednjeveško grobišče na Blejskem otoku / Medieval burial ground on Bled Island (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
  • 1.1 Uvod / Introduction
  • 1.2 Zgodovina raziskav / Research history
  • 1.3 Arheološko območje / Arhaeological area
  • 1.4 Starejše najdbe / Earlier finds
 • 2. Interpretacija grobišča in najdb / Interpretation of burial ground and finds (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
  • 2.1 Interpretacija grobišča / Interpretation of burial ground
  • 2.2 Interpretacija grobnih najdb / Interpretation of grave goods
  • 2.3 Interpretacija raztresenih najdb / Interpretation of scattered finds
  • 2.4 Zaključki / Conclusions
 • 3. Stratigrafska analiza in analiza nestoječih stavbnih ostankov / Stratigraphic analysis and analysis of non-standing building remains (Benjamin ŠTULAR)
  • 3.1 Uvod / Introduction
  • 3.2 Metoda arheoloških izkopavanj med letoma 1962 in 1964 / The method of archaeological excavation between the years 1962 and 1964
  • 3.3 Metode analize / Methods of analysis
 • 4. Stratigrafija najdišča / Site stratigraphy (Benjamin ŠTULAR)
  • 4.1 Uvod / Introduction
  • 4.2 Faza 1 / Phase 1
  • 4.3 Faza 2 / Phase 2
  • 4.4 Faza 3 / Phase 3
  • 4.5 Faza 4 / Phase 4
  • 4.6 Faza 5 / Phase 5
  • 4.7 Prazgodovina / Prehistory
  • 4.8 Absolutna kronologija / Absolute chronology
 • 5. Stavbna analiza / Building analysis (Benjamin ŠTULAR)
  • 5.1 Rekonstrukcija stavbnih tlorisov / Building floor plan reconstruction
  • 5.2 Interpretacija / Interpretation
 • 6. Morfometrične analize najdišča / Morphometric analysis of the site (Benjamin ŠTULAR)
  • 6.1 Grobni atributi
   • 6.1.1 Grobne jame / Grave attributes
   • 6.1.2 Polnila grobnih jam / Grave pit fills
   • 6.1.3 Pokopi v isto grobno jamo / Burials in the same grave pit
   • 6.1.4 Lega rok pokojnikov / Position of the arms of the deceased
  • 6.2 Orientacija / Orientation
   • 6.2.1 Orientacija cerkva / Orientation of churches
   • 6.2.2 Orientacija pokopov / Orientation of burials
   • 6.2.3 Orientacijske osi grobišča G1 / Orientation axes of the G1 cemetery
 • 7. Kronologija / Chronology (Benjamin ŠTULAR)
  • 7.1 Uvod / Introduction
  • 7.2 Tipokronologija nakitnih predmetov / Typo-chronology of jewellery
  • 7.3 Cerkvene stavbe / Church buildings
  • 7.4 Ostalo / Other
 • 8. Blejski otok v srednjem veku / Bled Island in the Middle Ages (Benjamin ŠTULAR)
  • 8.1 Interpretacija najdišča / Site interpretatiom
   • 8.1.1 Pisni viri / Written sources
   • 8.1.2 Arheološka interpretacija najdišča Blejski otok v srednjem veku / Archaeological interpretation of the Bled Island site in the Middle Ages
  • 8.2 Sklep / Conclusion
 • 9. Blejski otok: antropološka analiza / Bled Island: Anthropological Examination (Petra LEBEN SELJAK)
  • 9.1 Število skeletov / Number of skeletons
  • 9.2 Spolna in starostna struktura okostij / Sex and age structure of the skeletons
  • 9.3 Morfološke karakteristike / Morphological characteristics
  • 9.4 Ostale karakteristike / Other characteristics
  • 9.5 Primerjalne analize in razprava / Comparative analysis and discussion
  • 9.6 Zaključki / Conclusions
  • 9.7 Popis skeletnega gradiva / Inventory of the skeletal remains
 • 10. Mitična pokrajina. Preizkusi njenega obstoja z napovednima modeloma na primeru Bleda / A mythical landscape. Tests of its existence with predictive models for the Bled case (Andrej PLETERSKI)
  • 10.1 Uvod in pojmi / Introduction and terms
  • 10.2 Mitična pokrajina / The mythical landscape
   • 10.2.1 Sestavni deli mitične pokrajine / The constituent components of the mythical landscape
   • 10.2.2 Mitična zgodba, števila in spremembe v naravi / A mythical story, numbers and changes in nature
   • 10.2.3 Časovna razsežnost mitične zgodbe / The time dimension of mythical story
   • 10.2.4 Matematika / Mathematics
   • 10.2.5 Kako nastane mitična pokrajina / How did the mythical landscape emerge?
   • 10.2.6 Radiestezijski vidik / Radiesthesia
   • 10.2.7 Izvedba prostorske umestitve / Placements
  • 10.3 Napovedni model v mitični pokrajini Bleda / The predictive model in the mythical landscape of Bled
  • 10.4 Blejski otok kot napovedni model sam po sebi / Bled Island as a predictive model in itself
  • 10.5 Namesto epiloga, kaj je bilo potem / Instead of an epilogue, what was it then?
 • 11. Bodešče (Zvezdana MODRIJAN)
  • 11.1 Pod prežo
  • 11.2 Došča
  • 11.3 Bodešče 28
  • 11.4 Zaključek / Conclusion
 • 12. Katalog grobov in najdb / Catalogue of graves and finds (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
  • 12.1 Grobovi in grobne najdbe / Graves and grave goods
  • 12.2 Raztresene najdbe / Scatterd finds
  • 12.3 Seznami / Lists
  • 12.4 Dokumentacija / Documentation
  • 12.5 Terenske risbe / Field drawings
 • 13. Literatura / Bibliography
 • Table / Plates (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
 • Seznam avtorjev / List of contributors
 • Načrt grobišča / Cemetery plan
More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0191-6

Specifications

hardback • 20 × 29 cm • 392 pages

Price

42,00 EUR (Regular)