Title:
Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri
A prehistoric and Early Roman settlement in Northwestern Istria
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi so predstavljeni rezultati sondiranj v Serminu pri Kopru iz leta 1987: obseg poselitve najdišča, stratigrafija, ostanki bronastodobne hiše in rimskodobno izravnalno nasutje. Podrobno so analizirani kovinski, stekleni in koščeni predmeti ter prazgodovinska in rimska keramika. Ugotovljena je bila dolgotrajna, verjetno kontinuirana poseljenost od srednjega neolitika do sredine 1. stoletja po Kr. Po večjih količinah gradiva izstopajo srednja in pozna bronasta ter zgodnja rimska doba. Naselje v Serminu je bilo ves čas vpeto v trgovske in kulturne tokove med Italijo, Balkanom in sredozemskim prostorom. Gradivo kaže tudi na izjemen pomen naselbine v obdobju najzgodnejše romanizacije. Arheološka poglavja dopolnjujejo kemične in mineraloške raziskave keramike amfor, ki dokazujejo močno proizvodnjo vina in amfor na italijanski obali Jadranskega morja že sredi 2. stoletja pr. Kr. Na koncu so predstavljene paleovegetacijske razmere v Koprskem primorju. V dodatku je še orisan razvoj poselitve na ozemlju severozahodne Istre od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka.

The following results from excavations carried out in 1987 at Sermin near Koper are presented in the monograph: the extent of the settlement, the stratigraphy, the remains of Bronze Age houses and Roman levelling of the ground. Metal, glass and bone material finds, as well as Prehistoric and Roman pottery, are analyzed in detail. It was determined that settlement was of long duration, probably continuous from the Middle Neolithic to the middle of the 1st century AD. Due tot ehir abundance, material finds dating to the Middle and Late Bronze Ages as well as the Early Roman period are more striking. The settlement at Sermin was constantly situated in the middle of trade and cultural currents between Italy, the Balkans and the Mediterranean region. The material finds are also an indication of the significance of the settlement during the period of the earliest Romanization. Attesting the plentiful production of wine and amphorae along the Adriatic coast of Italy already from the middle of the 2nd centruy BC, the archaeological chapters are complemented by chemical and mineralogical research on the ceramics of the amphorae. The paleo-vegetational conditions in the coastal region of Koper are presented at the end. The development of settlement in the region of northwestern Istria from Prehistoric times to the Early Middle Ages is described in the supplement.

Table of content
 • PREDGOVOR / PREFACE
 • GEOGRAFSKA PODOBA SERMINA / SITE LOCATION (Marko Stokin)
 • ZAŠČITNA RAZISKOVANJA / THE RESCUE EXCAVATIONS
 • Uvod / Introduction (Marko Stokin, Draško Josipović)
 • Sonde / Trenches (Draško Josipović, Marko Stokin, Jana Horvat)
 • DROBNE NAJDBE / SMALL FINDS
 • Najdbe iz kovine, jantarja in roževine / Metal, amber, and horn finds (Vesna Svetličič)
 • Prazgodovinska keramika / Prehistoric pottery (Vesna Svetlčič)
 • Helenistična in rimska keramika / Hellenistic and Roman pottery
 • Pokrovčki za amfore / Amphora lids (Jana Horvat)
 • Kemične in mineraloške raziskave keramike amfor / The chemical and mineralogical analyses of the amphorae (Nina Zupančič, Meta Bole)
 • Fina namizna in navadna keramika / Fine table ware and coarse pottery (Jana Horvat)
 • ZAKLJUČEK / CONCLUSION
 • Prazgodovina / Prehistory (Vesna Svetličič)
 • Rimska doba / The Roman period (Jana Horvat)
 • DODATEK / ADDENDUM
 • Paleovegetacijske razmere v Koprskem primorju / The paleovegetational conditions in the coastal region of Koper (Metka Culiberg)
 • Razširjenost arheoloških najdišč v zaledju Sermina / The distribution of archaeological sites in the hinterland of Sermin (Marko Stokin)
 • LITERATURA / BIBLIOGRAPHY
 • KATALOG / CATALOGUE
 • TABLE / PLATES
More ...

Šoberl Lucija, Jana Horvat: Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / Sermin. A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, 1997, Arheološki vestnik 53, 2002, 430-431.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-39-0

Specifications

hardback • 21 × 29,5cm • 193 pages • 14 colour photos, 29 b-w photos, 34 exposure tables, 65 plates, 1 insert

Price

not for sale

E-publications

(34 MB)