Title:
Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Pričujoče delo se ukvarja z vprašanjem organizacije kamnoseške proizvodnje nagrobnih spomenikov na prostoru notranjega dela nekdanje rimske province Dalmacije. Cilj raziskave je bil prepoznati model kamnoseške proizvodnje, ki se je oblikoval na goratem in težko prehodnem območju, kjer so možnosti vodnega transporta kamnitega materiala minimalne. Avtorica izhajala iz predpostavke, da so se v času rimske oblasti na nekaterih geografskih območji oblikovala proizvodna središča, ki so za svoje delovanje uporabljala lokalne vira apnenca. Študija zajema nagrobne spomenike odkrite na prostoru današnje Bosne in Hercegovine in zahodnega dela Srbije in Črne gore.

S kombinacijo metod makroskopske petrografske analize kamnin in tipološke analize ter prostorske analize je pokazala na obstoj več proizvodnih središč. Rezultati analiz kažejo na zelo verjetno možnost, da so izkoriščali lokalne vire apnenca. Epigrafski podatki pa so omogočili njihov obstoj tudi časovno opredeliti.

Table of content

Zahvala

1. UVOD

 • Modeli raziskav proizvodnje
 • Kamnoseška proizvodnja v notranjosti Dalmacije
 • Izbor gradiva
 • Zgodovina raziskav
 • Struktura študije

2. MAKROSKOPSKA PETROGRAFSKA ANALIZA

 • Uvod
 • Metoda
 • Opisi litotipov
 • Potencialne izvorne lokacije kamnin
 • Severna Bosna in Hercegovina
 • Severozahodna Bosna in Hercegovina
 • Jugozahodna Bosna in Hercegovina
 • Osrednja Bosna in Hercegovina
 • Vzhodna Bosna in Hercegovina
 • Sklep

3. TIPOLOŠKA ANALIZA

 • Izhodišča in metode
 • Nagrobne stele
 • Pepelnice
 • Pokrovi pepelnic

4. ANALIZA PROSTORSKE RAZPROSTRANJENOSTI DEFINIRANIH TIPOV, PODTIPOV IN RAZLIČIC

 • Izhodišča
 • Proizvodna središča

5. ORGANIZACIJA IN PROCES PROIZVODNJE NAGROBNIH SPOMENIKOV

 • Izhodišča
 • Organizacija proizvodnje nagrobnih spomenikov v notranjosti province Dalmacije
 • Proizvodnja pepelnic in pokrovov
 • Proizvodnja nagrobnih stel

6. SKLEP

7. LITERATURA

KATALOG SPOMENIKOV

 • Opis kataloga
 • Indeks najdišč
 • Severna Bosna in Hercegovina (kat. št. 1 in 2)
 • Zahodna Bosna in Hercegovina (kat. št. 3−49)
 • Jugozahodna Bosna In Hercegovina (kat. št. 50−102)
 • Južna Bosna in Hercegovina (kat. št. 103−118)
 • Osrednja Bosna in Hercegovina (kat. št. 119−170)
 • Vzhodna Bosna in Hercegovina (kat. št. 171−197)
 • Črna Gora (kat. št. 198−206)
 • Srbija (kat. št. 207 in 208)
More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0097-1

Specifications

internet publication • pdf • 208 pages