Skip to main content
Arheološki vestnik 72


Year: 2021Table of content

Domača stran revije / Home page

 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

Elena LEGHISSA, Deschmann’s pile-dwelling sites near Ig and the cultural-chronological attribution of the Late Copper Age Ljubljana culture / Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu

Sneža TECCO HVALA, Gradišči na Sloki gori in Vinjem hribu nad Vinom na severozahodnem obrobju dolenjske halštatske skupnosti (Gradišče on Sloka gora and Vinji hrib above Vino on the north-western edge of the Dolenjska Hallstatt community)

Tina NANUT, Živalske fibule zgodnjelatenske sheme: novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine / Animal fibulae of Early La Tene construction: new finds from the Sveta Lucija workshops

Adrienne C. FRIE, Women, Sheep, and Textiles: The social significance of ram’s head beads in Early Iron Age Slovenia (Ženske, ovce in tekstil: družbeni pomen jagod v obliki ovnove glavice v starejši železni dobi na Slovenskem)

 

Rimska doba / Roman Period

Ulrike EHMIG, Die Gründe von Straßenerneuerungenim Spiegel lateinischer Inschriften auf Meilensteinen (Razlogi za obnovo cest v luči latinskih napisov na miljnikih)

 

Zgodnji srednji vek / Early Middle Ages

Daša PAVLOVIČ, Petra VOJAKOVIĆ, Borut TOŠKAN, Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku (Cerklje ob Krki: new findings on the early medieval settlement of Dolenjska)

 

Varia

Tina BERDEN, Primož PAVLIN, Grobišča pri Humku v Dobovi / Cemeteries at Humek in Dobova (Slovenia)

 

Gabrovčev dan 2019. Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva "Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije” (Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 17. januar 2019) /
Gabrovčev dan 2019. A scientific symposium of the Slovenian Archaeological Society ‘The Hallstatt Cultural Groups in Slovenia’(Ljubljana, National Museum of Slovenia, January 17, 2019)

Biba TERŽAN, Notranjsko-kraška halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Notranjska-Kras Hallstatt group. An introduction and brief outline

Alma BAVDEK, Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi / The Notranjska Region in the Late Bronze and Early Iron Ages

Manca OMAHEN GRUŠKOVNJAK, Naselbina na Soviču nad Postojno iz bronaste in železne dobe (Bronze and Iron Age hilltop settlement on Sovič above Postojna (Slovenia))

Boštjan LAHARNAR, Ida MURGELJ, Ulaka nad Starim trgom pri Ložu v starejši železni dobi / Ulaka above Stari trg pri Ložu in the Early Iron Age

Tanja VIDOJEVIĆ, Gradišča vzdolž gornjega toka Reke (Hillforts along the upper reaches of the River Reka)

Patricija BRATINA, Gradišča Komenskega Krasa v starejši železni dobi (Hillforts of the Komen Karst in the Early Iron Age)

Manca VINAZZA, Naselbinska keramika starejše železne dobe na Krasu (Settlement Pottery from the Early Iron Age in Kras)

Biba TERŽAN, Peter TURK, Železnodobni stolp na Ostrem vrhu in severne kraške zapore / The Iron Age tower atop Ostri vrh and the barriers of the northern Kras (Karst)

Mitja GUŠTIN, Dragan BOŽIČ, Bogovom vojne. Depoji orožja starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae / Agli dèi della guerra. Ripostigli di armi della prima età del ferro nell’entroterra del Caput Adriae

Kristina MIHOVILIĆ, Istra kroz željezno doba (Istra in the Iron Age)

Martina BLEČIĆ KAVUR, Kvarner u starijem željeznom dobu sjevernog Jadrana (Kvarner in the Early Iron Age of the northern Adriatic)

 

In memoriam

Janja ŽELEZNIKAR, Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020)

Nenad SMAJILA, Franc Poklar (1919–2021)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

Tina BERDEN, Martin Auer, Harald Stadler (ur.): Von Aguntum zum Alkuser See. Zur römischen Geschichte der Siedlungskammer Osttirol. Ager Aguntinus 1, 2018

Jana HORVAT, Peter Kos: Das spätrömische Kastell Vemania bei Isny III. Auswertung der Fundmünzen und Studien zum Münzumlauf in Raetien im 3. und 4. Jahrhundert, 2019

Marjeta ŠAŠEL KOS, Patrizia De Bernardo Stempel, Manfred Hainzmann: Fontes epigraphici religionum Celticarum antiquarum I. Provincia Noricum. 1. Die Gottheiten in ihrer sprachlichen und kultischen Erscheinungsformen. 2. Die epigraphischen Testimonien, 2020

Andrej PLETERSKI, Egon Wamers (ur.): Der Tassilo-Liutpirc-Kelch aus dem Stift Kremsmünster. Geschichte – Archäologie – Kunst, 2019


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR