DOLGOROČNE SPREMEMBE OKOLJA

Etične smernice | Recenzentovo poročilo (obrazec) | DSO konference | DSO publikacije

 

Navodila za avtorje

Znanstvena usmeritev

V seriji 'Dolgoročne spremembe okolja' objavljamo rezultate raziskav nekdanjega in današnjega okolja. Še zlasti vabimo multidisciplinarne prispevke raziskovalcev, ki obravnavajo dolgoročen razvoj okolja na območju Slovenije (lahko tudi širše) v pleistocenu in holocenu (lahko tudi starejše), ekološke, geomorfološke, sedimentološke in kemične procese, naravovarstvene ukrepe, biotsko raznovrstnost, nastanek kulturne krajine in človekov vpliv na okolje nekoč in danes. Dobrodošli so prispevki, z naslednjih področij: paleoekologija in  ekologija (n. pr. arheozoologija, arheobotanika, palinologija, (paleo)limnologija, …), biologija, varstvo narave, geologija, geografija, kemija, arheologija, (paleo)klimatologija, …  Ali smo na kakšno vedo še pozabili?

Oddaja rokopisa

Prispevek, ki ga boste oddali naj bo (izviren ali pregleden) znanstveni članek, pisan za strokovnjake drugih ved (npr. udeležence konferenc 'Dolgoročne spremembe okolja') in zahtevnejše 'poljudnoznanstvene' bralce: slog pisanja mora biti jasen in razumljiv in naj vsebuje znanstveno argumentacijo in citiranje literature. Če se tema nanaša na rezultate, ki so že bili objavljeni drugje (npr. v revijah specializiranih za vaše raziskovalno področje) in bi tokrat radi napisali bolj interdisciplinaren prispevek in problematiko osvetlili še z drugega zornega kota kot v prvotni objavi, poleg rokopisa priložite še en izvod prejšnje objave (objav).

Prispevke sprejemamo vse leto in se bomo trudili, da od oddaje do objave prispevka ne bo minilo več kot leto dni. Avtorji oddajo:

1. Spremni dopis z izjavo, da besedilo ni bilo objavljeno drugje in ne bo poslano kakšni drugi reviji ali monografiji dokler bo v recenzentskem postopku za 'Dolgoročne spremembe okolja'. V dopisu lahko predlagate dva recenzenta (recenzentki), za katera želite, da bi ocenila vaše delo. Urednica si jemlje pravico, da vašo željo glede recenzentov upošteva ali pa ne. Lahko imenujete tudi raziskovalca (raziskovalko) za katerega želite, da vašega prispevka ne recenzira -  v tem primeru bo urednica naklonjena vaši želji in bo ravnala diskretno. Če je avtorjev prispevka več, urednica komunicira samo z enim (prvim) avtorjem, ki zastopa vse soavtorje.

Rokopis (v elektronski obliki in na papirju) pošljite na naslov urednice:

Maja Andrič
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
SI-1001 Ljubljana
maja.andric@zrc-sazu.si
tel. (01) 4706 434

2. Rokopis

Besedilo naj bo dolgo največ 4500 besed (+ reference), velikost črk 11, dvojni razmik vrstic, strani naj bodo oštevilčene. Ime datoteke Avtor_DSO.doc ali Avtor_et_al_DSO.doc. Zgradba besedila naj sledi klasični strukturi znanstvenega članka: Uvod/Metode/Rezultati/Diskusija/Sklep. Besedilo naj bo napisano v slovenščini, povzetek (največ 200 besed) pa v slovenščini in angleščini, s 6 ključnimi besedami. Naslov naj bo kratek, rokopis naj vsebuje tudi naslove in kontaktne podatke vseh avtorjev. Opombe pod črto niso zaželene: če je informacija pomembna, potem sodi v glavno besedilo, če ni pomembna, potem je odveč, če pa je problem v tem, da gre za pomembne informacije, ki bi zmotile glavni tok pripovedi in argumentiranja in bi se besedilo na tem mestu težko bralo: jih lahko predstavite v tabeli ali s sliko. Ker bodo besedilo brali raziskovalci drugih strok vas prosimo, da se izogibate izrazito tehničnega žargona in kratic (ali pa terminologijo, zapletene raziskovalne metode ali kompleksne okoljske procese razložite ločeno, v pribl. 200-300 besed dolgem besedilu, ki se bo natisnjen v okvirčku ločeno od ostalega besedila).

Prispevki bodo objavljeni v slovenskem jeziku z angleškim prevodom celotnega besedila. Avtorji besedilo lahko oddajo v slovenskem (če želijo, da prispevek recenzirajo slovenski recenzenti) ali angleškem jeziku (če želijo, da prispevek recenzirajo tuji (in domači) recenzenti). Ker serija nima stalnega vira finančnih sredstev, ki bi krili stroške prevajanja in lektoriranja, bomo za ta namen iskali sponzorje. Prosili vas bomo, da pri prevajanju vašega članka pomagate našemu prevajalcu, če pa boste za prevod poskrbeli sami, vas bomo imeli še prav posebej radi!

Citiranje literature

Med besedilom: Priimek avtorja in letnica v oklepaju, (Ogrinc et al. 2005), (Toškan in Dirjec 2011)

Na koncu:

OGRINC N., G. FONTOLAN, J. FAGANELI in S. COLVELLI 2005, Carbon and nitrogen isotope compositions of organic matter in coastal marine sediments   (the Gulf of Trieste, N Adriatic Sea): indicators of sources and preservation, Marine Chemistry 95, 163–181.

TOŠKAN, B. in J. DIRJEC 2011, Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov. Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I (Z Slovenija). (Big climatic changes revealed by tiny fossils. Palaeoenvironment at the boundary between the early and middle würm in the surroundings of Divje babe I [W Slovenia]), V: B. Toškan (ur.), Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka. (Fragments of ice age environments. Proceedings on honour of Ivan Turk's jubilee),  Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 155–179, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC.

Prosim, izpišite naslov revij in serij v celoti. Naslovi knjig in revij so v ležeči pisavi.

Tabele in slike

Skupno število tabel in slik je omejeno na 4–6 (le izjemoma, če je nujno, lahko tudi več). Prosimo, da jih oddate v ločenih datotekah in jih ne dodajate med besedilo. Priložite tudi iztis tabel in slik. Poimenovanje datotek:  Avtor_T_01 oz.  Avtor_Sl_01. Tabele in grafi naj bodo v črno-beli tehniki, črte v tabelah naj ne bodo tanjše od 0,5 točke (pt) in ne debelejše od 1 pt, uporabite pisavo velikosti vsaj 6 pt. Rastrske slike sprejemamo v zapisih TIFF in JPG (JPEG), vektorske pa v zapisu EPS. 

Pri pripravi slik se posvetujte s tehnično urednico Matejo Belak (mateja@zrc-sazu.si).

Priporočila

Rastrska grafika: Črtne risbe (v programih imenovane line art ali black and white drawing) naj bodo skenirane v ločljivosti vsaj 600 dpi za končno velikost. Kadar so uporabljene tudi sivine (greyscale), naj bodo risbe skenirane v ločljivosti 300 do 350 dpi (175 lpi)

Vektorska grafika: Črte naj ne bodo tanjše od 0,2 pt, velikost črk naj ne bo manjša od 5,5 pt. Sivine naj bodo stopnjevano po 20%. Znake zapišite s krivuljami, da ne bo težav s pisavami, slika naj ima izhodno ločljivost 2540 dpi.

Če rokopis vsebuje slikovno gradivo, katerega nosilec avtorskih pravic niso avtor (soavtorji) prispevka, je slednji (prvi/glabni) pred izidom monografije dolžan zagotoviti dovoljenje za objavo.

3. Če v prispevku predstavljeni rezultati ne bodo objavljeni prvič, priložite tudi kopijo prvotne objave.

 

Na vrh