Skip to main content
Arheološki vestnik 71


Leto: 2020Kazalo vsebine

Vsebina / Contents

 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

Matija TURK, Ivan TURK: Aurignacian osseous points from the Potočka zijalka cave (Slovenia). Interpreting the new results of a morphometric statistical analysis (Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke. Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize)

Bine KRAMBERGER: Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah (Settlement remains from the Early Chalcolithic period in Hoče (Slovenia))

Mateusz CWALIŃSKI: Bronze Age amber in Western and Central Balkans (Bronastodobni jantar na zahodnem in srednjem Balkanu)

Marcin WOŹNIAK: New finds of the Jezerine-type fibulae from Poland (Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske)

 

Rimska doba / Roman Period

Damjan DONEV: The top-ranking towns in the Balkan and Pannonian provinces of the Roman Empire (Najpomembnejša antična mesta balkanskih provinc in obeh Panonij)

Mirjana VOJVODA, Saša REDŽIĆ: A hoard of solidi from a hypogeum at the Viminacium necropolis – Pećine (Serbia) (Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija))

Andreja MAVER, Bernarda ŽUPANEK, Maja GUTMAN LEVSTIK, Dragomir SKABERNE, Sabina DOLENEC: A red Roman column from Emona (Ljubljana, Slovenia) (Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone)

 

Pozna antika in zgodnji srednji vek / Late Antiquity and Early Middle Ages

Barbara KAINRATH, Gerald GRABHERR, Christian GUGL: The Burgbichl in Irschen. Late antique hilltop settlement with an early Christian church in Carinthia (Austria (Burgbichl pri Irschnu na avstrijskem Koroškem. Poznoantično višinsko utrjeno naselje z zgodnjekrščansko cerkvijo)

Tina MILAVEC, Žiga ŠMIT: Analyses of glass from late antique hilltop site Korinjski hrib above Veliki Korinj (Slovenia) (Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem)

Zvezdana MODRIJAN, Mira STRMČNIK GULIČ: Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče (Sv. Jurij at Legen (Slovenia) – early medieval church and graveyard)

 

Arheozoologija / Archaeozoology

Francesco BOSCHIN: Holocene macromammal remains from Grotta dell’Edera/Stenašca, Trieste Karst (excavations in 1990–2001 (Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell'Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001)

 

Gabrovčev dan 2018. Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva "Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije” (Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 19. januar 2018) /
Gabrovčev dan 2018. A scientific symposium of the Slovenian Archaeological Society ‘The Hallstatt Cultural Groups in Slovenia’ (Ljubljana, National Museum of Slovenia, January 19, 2018)

Biba TERŽAN: Dolenjska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Dolenjska Hallstatt Group. An introduction and brief outline

Janez DULAR: Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi / On the Early Iron Age settlement pattern of Dolenjska

Philip MASON, Dimitrij MLEKUŽ VRHOVNIK, Katarina UDOVČ: Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav (Settlement in Bela krajina in the first half of the 1st millennium BC in the light of new research)

Lucija GRAHEK, Otmar KOVAČ: Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav (Podzemelj – an Iron Age centre in Bela krajina, in the light of new research)

Miha MURKO, Matej DRAKSLER: Nove najdbe iz starejše železne dobe iz Zagorja ob Savi in Save pri Litiji (New Early Iron Age finds from Zagorje ob Savi and Sava near Litija (Slovenia))

Rebecca Anne NICHOLLS, Jo BUCKBERRY, Matija ČREŠNAR, Ian ARMIT, Philip MASON, Hannah KOON: Interdisciplinary study of human remains from the Early Iron Age cemetery at Zagorje ob Savi (Slovenia)ß (Interdisciplinarna študija človeških ostankov iz starejšeželeznodobnega grobišča v Zagorju ob Savi)

Dragan BOŽIČ, Andrej GASPARI, Darja PIRKMAJER: Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik, in the Zasavje region (central Slovenia))

Matija ČREŠNAR, Branko MUŠIČ, Barbara HORN, Manca VINAZZA, Tamara LESKOVAR, Samuel E. HARRIS, Catherine M. BATT, Nejc DOLINAR: Interdisciplinary research of the Early Iron Age iron production centre Cvinger near Dolenjske Toplice (Slovenia) (Interdisciplinarne raziskave železarskega središča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah iz starejše železne dobe)

Peter TURK: Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine / Under the surface of the solid-hilted swords of the Iron Age Dolenjska group

Ida MURGELJ: Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi (Revised drawings of the situlae from Vače, Magdalenska gora and Valična vas)

 

In memoriam

Mitja GUŠTIN: Giuliano Righi (1937–2019)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

Janez DULAR: Brigitta Mader: Die Prähistorische Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1878−1918, 2018

Guštin Mitja: Paola Piana Agostinetti (ed.): Celti d’Italia, 2017

Mitja GUŠTIN: Giovanne Gambacurta in Angela Ruta Serafini: I Celti e il Veneto, 2018

Mitja GUŠTIN: Rosa Roncador: Celti e Reti, 2017

Dragan BOŽIČ: Petra Goláňová: The Early La Tène Period in Moravia, 2018

Tina BERDEN: Goranka Lipovac Vrkljan and Ana Konestra (ed.): Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia, 2018

Tina BERDEN: Tamás Bezeczky (ed.): Amphora research in Castrum Villa on Brijuni Island, 2019
Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR