Opis

Predlagani program ARHEOLOŠKE RAZISKAVE je usmerjen v temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih jugovzohodnoalpskega prostora. Ker je večplasten, zaobjema širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, pa vse do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp.

V okviru programa bomo raziskovali arheološko podobo slovenskih pokrajin v neolitiku in eneolitiku. Raziskave bodo usmerjene v preučevanje kronologije, poselitvene dinamike, gospodarstva in paleookolja.

Osvetlili bomo gospodarsko in družbeno dinamiko bronaste dobe. Preučevali grobišča, grobne rituale, depoje in posamične najdbe.

V okviru preučevanja železne dobe se bomo ukvarjali s kulturnimi pojavi in procesi ter povezavami s srednjeevropskim, italskim in zahodnobalkanskim prostorom. Predstavili bomo najdišče Most na Soči. Pripravili bomo novo kronologijo dolenjske halštatske skupine. Objavljene bodo najdbe iz Mokronga. Ukvarjali se bomo s preučevanjem železnega orodja in opreme iz železne in rimske dobe.

***

Preučevali bomo procese romanizacije. Raziskovali bomo poselitveno sliko na različnih nivojih, ki jih predstavljajo avtonomna mesta, manjše naselbine in podeželje. Dopolnjevali bomo skenoteko rimskih napisov Slovenije. Predmet raziskav bo tudi prevod in komentiranje relevantnih odlomkov iz monumentalne Geografije antičnega geografa Strabona. Dokončano bo epohalno sintetično delo Zgodovina slovenskega prostora v antiki.

Pri raziskovanju poznoantične poselitve bomo preučevali poselitveno sliko in materialno kulturo. Posebej se bomo posvečali pomembnim najdiščem, kot sta npr. Korinjski hrib in Križna gora. Ukvarjali se bomo s poznorimskimi obrambnimi strukturami (Claustra Alpium Iuliarum).

V okviru arheologije zgodnjega srednjega veka bomo izvajali strukturne analize grobišč, naselij in pokrajine kot artefakta ter spoznavali razvoj družbe, gospodarstva in ideologije ter njihovo razslojevanje. Ukvarjali se bomo z doslej zanemarjenimi zgodnjesrednjeveškimi elitami iz časa od 9. do 11. stol.

Pri palinoloških raziskavah se bomo ukvarjali s poznoglacialno in holocensko vegetacijo v Sloveniji, v povezavi z razvojem družbe, poselitve in prostora skozi čas. Pri arheobotaničnih raziskavah bomo preučevali makrorastlinske ostanke s slovenskih arheoloških najdišč, kjer bomo prepoznavali rastlinsko prehrano, sklepali na gospodarske temelje družbe in okoljsko vegetacijo. V okviru arheozooloških raziskav bo v ospredju predvsem študij ekonomskih razmer kompleksnih družb, njihova socialna, funkcionalna in etnična diferenciranost, neekonomsko izkoriščanje živali (npr. žrtvovanja) ter človekov vpliv na okolje.

Vodja programa na ZRC