Title:
Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

In the monograph the results of the most recent research of the prehistoric pile-dwelling settlement Resnikov prekop near Ig on the southeastern part of the Ljubljansko barje are presented.

***

Studies on pile-dwelling inhabitation problems in Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
  • Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC
Table of content

Spremna beseda in zahvala / Preface and Acknowledgements

Anton VELUŠČEK: Uvod / Introduction

Anton VELUŠČEK: Resnikov prekop - sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov Prekop - Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification

Dragomir SKABERNE, Ana MLADENOVIČ: Sestava odlomka ogrličnega obročka z arheološkega najdišča Resnikov prekop na Ljubljanskem barju / The Composition of a Fragment of a Necklace Ringlet from the Archaeological Site at Resnikov Prekop in the Ljubljansko Barje

Janez TURK: Ugotavljanje paleoekoloških sprememb na Ljubljanskem barju v holocenu na primeru sedimentov z Resnikovega prekopa / Determining the Palaeoecological Changes in the Ljubljansko Barje during the Holocene. Case Study: Sediments from Resnikov Prekop

Jernej PAVŠIČ: Poskus ugotavljanja smeri talnih tokov na Ljubljanskem barju / Experiment in Tracing the Direction of Benthal Currents in the Ljubljansko Barje

Maja ANDRIČ: Ali lahko analiza pelodnega zapisa v kulturni plasti arheološkega najdišča pove, kakšna vegetacija je rasla v okolici? Primer: Resnikov prekop / Does Pollen Record in Archaeological ’Cultural Layer’ tell Us what Vegetation was growing around the Settlement? Case Study: ’Resnikov Prekop’

Alexandra A. GOLYEVA: Paleoekološka rekonstrukcija na osnovi biomorfne analize. Primer: Resnikov prekop / Palaeoecological Reconstructions based on the Biomorphic Analysis. A Case Study: Resnikov Prekop

Katarina ČUFAR, Tjaša KORENČIČ: Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje / Investigations of Wood from Resnikov Prekop and

Radiocarbon Dating

Metka CULIBERG: Rastlinski ostanki z arheološkega najdišča Resnikov prekop / Plant Remains from the Archaeological Site at Resnikov Prekop

Franc JANŽEKOVIČ, Vesna MALEZ: Ptičji ostanki (Aves) s koliščarske naselbine Resnikov prekop pri Igu na Ljubljanskem barju / Bird Remains (Aves) from the Pile-Dwelling Settlement at Resnikov Prekop near Ig in the Ljubljansko Barje

Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC: Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of Mammal Fauna at Resnikov Prekop, Ljubljansko Barje

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-40-X

Specifications

hardback • 21 × 29,5 cm • 156 pages • 88 b-w drawings, photos, tables, graphs and maps

Price

not for sale